Đáp Ca & Hiệp Lễ (Lm. Thái Nguyên)

Đáp Ca  Hiệp Lễ
   
Mùa Chay - Tuần Thánh - Phục Sinh Mùa Chay - Phục Sinh
Thứ Tư Lễ Tro Thứ Tư Lễ Tro (1) (2)
Chúa Nhật 01 A Mùa Chay Chúa Nhật 01 A Mùa Chay
Chúa Nhật 01 B Mùa Chay Chúa Nhật 01 B Mùa Chay
Chúa Nhật 01 C Mùa Chay Chúa Nhật 01 C Mùa Chay
Chúa Nhật 02 A Mùa Chay Chúa Nhật 02 A Mùa Chay
Chúa Nhật 02 B Mùa Chay Chúa Nhật 02 B Mùa Chay
Chúa Nhật 02 C Mùa Chay Chúa Nhật 02 C Mùa Chay
Chúa Nhật 03 A Mùa Chay Chúa Nhật 03 A Mùa Chay 1 & 2
Chúa Nhật 03 B Mùa Chay Chúa Nhật 03 B Mùa Chay
Chúa Nhật 03 C Mùa Chay Chúa Nhật 03 C Mùa Chay
Chúa Nhật 04 A Mùa Chay Chúa Nhật 04 A Mùa Chay
Chúa Nhật 04 B Mùa Chay Chúa Nhật 04 B Mùa Chay
Chúa Nhật 04 C Mùa Chay Chúa Nhật 04 C Mùa Chay hoặc Chúa Nhật 04 C Mùa Chay
Chúa Nhật 05 A Mùa Chay Chúa Nhật 05 A Mùa Chay
Chúa Nhật 05 B Mùa Chay Chúa Nhật 05 B Mùa Chay
Chúa Nhật 05 C Mùa Chay Chúa Nhật 05 C Mùa Chay
Chúa Nhật Lễ Lá ABC Chúa Nhật Lễ Lá C 1 & 2
Thứ 5 Tuần Thánh ABC - Nghi Thức Rửa Chân Thứ 5 Tuần Thánh ABC (1) (2)
Thứ 6 Tuần Thánh ABC - Hôn Chân Chúa

Thứ 6 Tuần Thánh ABC (1) (2)

Vọng Phục Sinh ABC (1) (2) (3) (4) (5) Vọng Phục Sinh ABC (1) (2)
Chúa Nhật Phục Sinh ABC - Ca Tiếp Liên Chúa Nhật Phục Sinh ABC
Chúa Nhật 2 Phục Sinh A Chúa Nhật 2 Phục Sinh A (1) (2)
Chúa Nhật 2 Phục Sinh B Chúa Nhật 2 Phục Sinh B
Chúa Nhật 2 Phục Sinh C Chúa Nhật 2 Phục Sinh C 1 & 2
Chúa Nhật 3 Phục Sinh A Chúa Nhật 3 Phục Sinh A
Chúa Nhật 3 Phục Sinh B Chúa Nhật 3 Phục Sinh B
Chúa Nhật 3 Phục Sinh C Chúa Nhật 3 Phục Sinh C
Chúa Nhật 4 Phục Sinh A (Chúa Chiên Lành) Chúa Nhật 4 Phục Sinh A (Chúa Chiên Lành)
Chúa Nhật 4 Phục Sinh B (Chúa Chiên Lành) Chúa Nhật 4 Phục Sinh B (Chúa Chiên Lành)
Chúa Nhật 4 Phục Sinh C (Chúa Chiên Lành) Chúa Nhật 4 Phục Sinh C (Chúa Chiên Lành)
Chúa Nhật 5 Phục Sinh A Chúa Nhật 5 Phục Sinh A (1) (2)
Chúa Nhật 5 Phục Sinh B Chúa Nhật 5 Phục Sinh B
Chúa Nhật 5 Phục Sinh C Chúa Nhật 5 Phục Sinh C
Chúa Nhật 6 Phục Sinh A Chúa Nhật 6 Phục Sinh A (1) (2)
Chúa Nhật 6 Phục Sinh B - Alleluia Chúa Nhật 6 Phục Sinh B
Chúa Nhật 6 Phục Sinh C Chúa Nhật 6 Phục Sinh C
Chúa Nhật 7 Phục Sinh A (Lễ Thăng Thiên) - Alleluia Chúa Nhật 7 Phục Sinh A (Lễ Thăng Thiên)
Chúa Nhật 7 Phục Sinh B (Lễ Thăng Thiên) - Alleluia Chúa Nhật 7 Phục Sinh B (Lễ Thăng Thiên)
Chúa Nhật 7 Phục Sinh C (Lễ Thăng Thiên) - Alleluia Chúa Nhật 7 Phục Sinh C (Lễ Thăng Thiên) (1) (2)
Thường Niên  Thường Niên
Chúa Nhật 01 A Thường Niên (Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa) Chúa Nhật 01 A Thường Niên (Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa) 
Chúa Nhật 01 C Thường Niên (Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa) Chúa Nhật 01 C Thường Niên (Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa) 
Chúa Nhật 02 A Thường Niên Chúa Nhật 02 A Thường Niên
Chúa Nhật 02 B Thường Niên Chúa Nhật 02 B Thường Niên (1) (2)
Chúa Nhật 02 C Thường Niên Chúa Nhật 02 C Thường Niên
Chúa Nhật 03 A Thường Niên Chúa Nhật 03 A Thường Niên
Chúa Nhật 03 B Thường Niên Chúa Nhật 03 B Thường Niên
Chúa Nhật 03 C Thường Niên Chúa Nhật 03 C Thường Niên
Chúa Nhật 04 B Thường Niên Chúa Nhật 04 B Thường Niên
Chúa Nhật 04 C Thường Niên Chúa Nhật 04 C Thường Niên
Chúa Nhật 05 A Thường Niên Chúa Nhật 05 A Thường Niên
Chúa Nhật 05 B Thường Niên Chúa Nhật 05 B Thường Niên (1) (2)
Chúa Nhật 05 C Thường Niên Chúa Nhật 05 C Thường Niên
Chúa Nhật 06 A Thường Niên Chúa Nhật 06 A Thường Niên
Chúa Nhật 06 B Thường Niên Chúa Nhật 06 B Thường Niên
Chúa Nhật 06 C Thường Niên Chúa Nhật 06 C Thường Niên
Chúa Nhật 07 A Thường Niên Chúa Nhật 07 A Thường Niên
Chúa Nhật 07 C Thường Niên Chúa Nhật 07 C Thường Niên
Chúa Nhật 08 C Thường Niên Chúa Nhật 08 C Thường Niên
Chúa Nhật 10 A Thường Niên Chúa Nhật 10 A Thường Niên
Chúa Nhật 10 B Thường Niên - Alleluia Chúa Nhật 10 B Thường Niên
Chúa Nhật 11 B Thường Niên - Alleluia Chúa Nhật 11 B Thường Niên
Chúa Nhật 12 A Thường Niên Chúa Nhật 12 A Thường Niên
Chúa Nhật 13 A Thường Niên Chúa Nhật 13 A Thường Niên
Chúa Nhật 13 B Thường Niên - Alleluia Chúa Nhật 13 B Thường Niên
Chúa Nhật 13 C Thường Niên Chúa Nhật 13 C Thường Niên
Chúa Nhật 14 A Thường Niên Chúa Nhật 14 A Thường Niên
Chúa Nhật 14 B Thường Niên - Alleluia Chúa Nhật 14 B Thường Niên
Chúa Nhật 14 C Thường Niên Chúa Nhật 14 C Thường Niên
Chúa Nhật 15 A Thường Niên  Chúa Nhật 15 A Thường Niên
Chúa Nhật 15 B Thường Niên Chúa Nhật 15 B Thường Niên
Chúa Nhật 15 C Thường Niên Chúa Nhật 15 C Thường Niên (1) (2)
Chúa Nhật 16 A Thường Niên  Chúa Nhật 16 A Thường Niên
Chúa Nhật 16 B Thường Niên  Chúa Nhật 16 B Thường Niên
Chúa Nhật 16 C Thường Niên Chúa Nhật 16 C Thường Niên (1) (2)
Chúa Nhật 17 A Thường Niên Chúa Nhật 17 A Thường Niên
Chúa Nhật 17 B Thường Niên - Alleluia Chúa Nhật 17 B Thường Niên
Chúa Nhật 17 C Thường Niên Chúa Nhật 17 C Thường Niên
Chúa Nhật 18 A Thường Niên Chúa Nhật 18 A Thường Niên
Chúa Nhật 18 B Thường Niên - Alleluia Chúa Nhật 18 B Thường Niên
Chúa Nhật 18 C Thường Niên Chúa Nhật 18 C Thường Niên
Chúa Nhật 19 A Thường Niên Chúa Nhật 19 A Thường Niên
Chúa Nhật 19 B Thường Niên - Alleluia Chúa Nhật 19 B Thường Niên
Chúa Nhật 19 C Thường Niên Chúa Nhật 19 C Thường Niên
Chúa Nhật 20 A Thường Niên Chúa Nhật 20 A Thường Niên
Chúa Nhật 20 B Thường Niên Chúa Nhật 20 B Thường Niên
Chúa Nhật 20 C Thường Niên Chúa Nhật 20 C Thường Niên (1) (2)
Chúa Nhật 21 A Thường Niên Chúa Nhật 21 A Thường Niên
Chúa Nhật 21 B Thường Niên - Alleluia Chúa Nhật 21 B Thường Niên
Chúa Nhật 21 C Thường Niên Chúa Nhật 21 C Thường Niên
Chúa Nhật 22 A Thường Niên Chúa Nhật 22 A Thường Niên (1) (2)
Chúa Nhật 22 B Thường Niên - Alleluia Chúa Nhật 22 B Thường Niên
Chúa Nhật 22 C Thường Niên Chúa Nhật 22 C Thường Niên (1) (2)
Chúa Nhật 23 A Thường Niên Chúa Nhật 23 A Thường Niên (1) (2)
Chúa Nhật 23 B Thường Niên Chúa Nhật 23 B Thường Niên
Chúa Nhật 23 C Thường Niên Chúa Nhật 23 C Thường Niên (1) (2)
Chúa Nhật 24 A Thường Niên Chúa Nhật 24 A Thường Niên
Chúa Nhật 24 B Thường Niên Chúa Nhật 24 B Thường Niên
Chúa Nhật 24 C Thường Niên Chúa Nhật 24 C Thường Niên (1) (2)
Chúa Nhật 25 A Thường Niên Chúa Nhật 25 A Thường Niên
Chúa Nhật 25 B Thường Niên Chúa Nhật 25 B Thường Niên
Chúa Nhật 25 C Thường Niên Chúa Nhật 25 C Thường Niên
Chúa Nhật 26 A Thường Niên Chúa Nhật 26 A Thường Niên
Chúa Nhật 26 B Thường Niên Chúa Nhật 26 B Thường Niên
Chúa Nhật 26 C Thường Niên Chúa Nhật 26 C Thường Niên (1) (2)
Chúa Nhật 27 A Thường Niên Chúa Nhật 27 A Thường Niên (1) (2)
Chúa Nhật 27 B Thường Niên - Alleluia Chúa Nhật 27 B Thường Niên 
Chúa Nhật 27 C Thường Niên Chúa Nhật 27 C Thường Niên
Chúa Nhật 28 A Thường Niên Chúa Nhật 28 A Thường Niên
Chúa Nhật 28 B Thường Niên - Alleluia Chúa Nhật 28 B Thường Niên
Chúa Nhật 28 C Thường Niên Chúa Nhật 28 C Thường Niên (1) (2)
Chúa Nhật 29 A Thường Niên Chúa Nhật 29 A Thường Niên
Chúa Nhật 29 B Thường Niên Chúa Nhật 29 B Thường Niên
Chúa Nhật 29 C Thường Niên Chúa Nhật 29 C Thường Niên (1) (2) (3)
Chúa Nhật 30 A Thường Niên Chúa Nhật 30 A Thường Niên
Chúa Nhật 30 B Thường Niên Chúa Nhật 30 B Thường Niên
Chúa Nhật 30 C Thường Niên Chúa Nhật 30 C Thường Niên
Chúa Nhật 31 A Thường Niên Chúa Nhật 31 A Thường Niên 
Chúa Nhật 31 B Thường Niên Chúa Nhật 31 B Thường Niên 
Chúa Nhật 31 C Thường Niên Chúa Nhật 31 C Thường Niên (1) (2)
Chúa Nhật 32 A Thường Niên Chúa Nhật 32 A Thường Niên
Chúa Nhật 32 B Thường Niên Chúa Nhật 32 B Thường Niên
Chúa Nhật 32 C Thường Niên Chúa Nhật 32 C Thường Niên (1) (2)
Chúa Nhật 33 A Thường Niên Chúa Nhật 33 A Thường Niên
Chúa Nhật 33 B Thường Niên Chúa Nhật 33 B Thường Niên
Chúa Nhật 33 C Thường Niên Chúa Nhật 33 C Thường Niên
Chúa Nhật 34 A Thường Niên Chúa Nhật 34 A Thường Niên (1) (2) (3)
Chúa Nhật 34 B Thường Niên Chúa Nhật 34 B Thường Niên
Chúa Nhật 34 C Thường Niên Chúa Nhật 34 C Thường Niên
Mùa Vọng - Giáng Sinh Mùa Vọng - Giáng Sinh
Chúa Nhật 1 A Mùa Vọng Chúa Nhật 1 A Mùa Vọng
Chúa Nhật 1 B Mùa Vọng Chúa Nhật 1 B Mùa Vọng
Chúa Nhật 1 C Mùa Vọng Chúa Nhật 1 C Mùa Vọng
Chúa Nhật 2 A Mùa Vọng Chúa Nhật 2 A Mùa Vọng
Chúa Nhật 2 B Mùa Vọng Chúa Nhật 2 B Mùa Vọng
Chúa Nhật 2 C Mùa Vọng Chúa Nhật 2 C Mùa Vọng
Chúa Nhật 3 A Mùa Vọng Chúa Nhật 3 A Mùa Vọng
Chúa Nhật 3 B Mùa Vọng Chúa Nhật 3 B Mùa Vọng
Chúa Nhật 3 C Mùa Vọng Chúa Nhật 3 C Mùa Vọng
Chúa Nhật 4 A Mùa Vọng Chúa Nhật 4 A Mùa Vọng
Chúa Nhật 4 B Mùa Vọng Chúa Nhật 4 B Mùa Vọng (1) (2)
Chúa Nhật 4 C Mùa Vọng Chúa Nhật 4 C Mùa Vọng
Lễ Đêm Giáng Sinh Lễ Đêm Giáng Sinh (1) (2) (3)
Lễ Giáng Sinh Rạng Đông Lễ Giáng Sinh Rạng Đông (1) (2)
Lễ Giáng Sinh Ban Ngày Lễ Giáng Sinh Ban Ngày
Lễ Riêng & Đặc Biệt  Lễ Riêng & Đặc Biệt
Chúa Nhật Lễ Đức Mẹ Mân Côi Chúa Nhật Lễ Đức Mẹ Mân Côi
Chúa Nhật Lễ Hiển Linh Chúa Nhật Lễ Hiển Linh
Chúa Nhật Truyền Giáo Chúa Nhật Truyền Giáo
Lễ Các Thánh Nam Nữ Lễ Các Thánh Nam Nữ (1) (2)
Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (1) (2)
Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời
Lễ Chúa Ba Ngôi A - Alleluia Lễ Chúa Ba Ngôi A
Lễ Chúa Ba Ngôi B - Alleluia Lễ Chúa Ba Ngôi B
Lễ Chúa Ba Ngôi C Lễ Chúa Ba Ngôi C (1) (2)
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Ca Tiếp Liên - Alleluia Xin Thánh Thần Đến - Nguồn Lực Thánh Thần
Lễ Dâng Chúa Giêsu Vào Đền Thánh Lễ Dâng Chúa Giêsu Vào Đền Thánh
Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Lễ Đức Mẹ Mân Côi Lễ Đức Mẹ Mân Côi
Lễ Giao Thừa Lễ Giao Thừa 
Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo (1) (2)
Lễ Kính Đức Mẹ Mân Côi Lễ Kính Đức Mẹ Mân Côi
Lễ Kính Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria Lễ Kính Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria
Lễ Kính Thánh Phanxicô Assisi  
Lễ Mình Máu Thánh Chúa A - Alleluia Lễ Mình Máu Thánh Chúa A
Lễ Mình Máu Thánh Chúa B - Alleluia Lễ Mình Máu Thánh Chúa B (1) (2)
Lễ Mình Máu Thánh Chúa C  Lễ Mình Máu Thánh Chúa C
Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria
Lễ Tạ Ơn Tất Niên Lễ Tạ Ơn Tất Niên
Lễ Thánh Gia Thất Lễ Thánh Gia Thất
Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả - Alleluia Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả
Lễ Thánh Giuse  
  Lễ Thánh Nữ Monica
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu (1) (2) (3) (4) (5)
Lễ Truyền Tin Lễ Truyền Tin 
Mồng 1 Tết Mồng 1 Tết (1) (2)
Mồng 2 Tết Mồng 2 Tết (1) (2)
Mồng 3 Tết Mồng 3 Tết (1) (2)