Dâng Lễ

Bài Ca Dâng Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Dâng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Bàn Tay Con MP3 music Bộ Lễ 1

Bàn Tay Con Dâng MP3 music 

Bánh Miến Rượu Nho MP3 music Bộ Lễ 1

Bánh Miến Rượu Nho MP3 music Bộ Lễ 1

Bánh Miến Tinh Tuyền MP3 music Bộ Lễ 1

Bánh Miến Với Rượu Nho MP3 music Bộ Lễ 1

Bánh Rượu MP3 music 

Bánh Rượu MP3 music 

Bánh Rượu Thơm Nồng MP3 music 

Bánh Rượu Tiến Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Bánh Rượu Tình Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Bánh Rượu Tinh Tuyền MP3 music Bộ Lễ 1

Bánh Thơm MP3 music Bộ Lễ 1

Bánh Thơm Nho Lành MP3 music Bộ Lễ 1

Bánh Thơm, Rượu Nồng MP3 music Bộ Lễ 1

Bánh Thơm Rượu Nồng MP3 music Bộ Lễ 1

Bánh Tinh Tuyền Rượu Trinh Nguyên MP3 music Bộ Lễ 1

Bánh Trắng MP3 music Bộ Lễ 1

Bánh Trắng Rượu Ngon MP3 music Bộ Lễ 1

Bánh Trắng Tinh MP3 music Bộ Lễ 1

Bánh Với Rượu MP3 music Bộ Lễ 1

Bí Tích Huyền Siêu MP3 music 

Biết Bao Là Hạt Lúa MP3 music Bộ Lễ 1

Biết Dâng Gì Hơn MP3 music Bộ Lễ 1

Biết Lấy Chi Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Biết Lấy Gì MP3 music Bộ Lễ 1

Bông Lúa Mới MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Dâng Cảm Tạ MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Dâng LễMP3 music Bộ Lễ 1

Ca Dâng LễMP3 music Bộ Lễ 1

Ca Khúc Trầm Hương MP3 music Bộ Lễ 1

Câu Hò Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Câu Ví Dặm Dâng Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Chén Rượu Hồng MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ban Bốn Mùa MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ơi! MP3 music Bộ Lễ 1

Chúc Tụng Chúa 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Chúc Tụng Chúa 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Chúc Tụng Tôn Vinh MP3 music 

Chúng Con Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Chúng Con Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Chung Lời Tiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Chung Một Tâm Tình MP3 music Bộ Lễ 1

Có Gì Để Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Có Gì Để Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Con Biết Dâng Gì MP3 music Bộ Lễ 1

Con Cái Muôn Phương MP3 music Bộ Lễ 1

Con Chẳng Có Gì MP3 music Bộ Lễ 1

Con Chẳng Có Gì MP3 music Bộ Lễ 1

Con Dâng MP3 music 

Con Dâng Chén Cứu Độ MP3 music Bộ Lễ 1

Con Dâng Của Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

Con Dâng Lên Ngài MP3 music 

Còn Gì Dâng Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Con Không Có Gì MP3 music Bộ Lễ 1

Con Không Có Gì 1 MP3 music 

Con Muốn Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Con Muốn Dâng Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Con Nguyện Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Con Tiến Dâng MP3 music 

Con Tiến Dâng 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Con Tiến Dâng 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Con Xin Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Con Xin Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Con Xin Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Con Xin Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Con Xin Dâng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Con Xin Dâng Lên MP3 music 

Con Xin Dâng Tiến MP3 music Bộ Lễ 1

Con Xin Tiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Con Xin Tiến Dâng MP3 music 

Con Xin Tình Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Ân Tình MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Cậy Tin MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Chân Thành MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Chân Thành MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Con Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Con Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Con Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Con Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Con Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Con Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Con Dâng (4 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Cứu Độ MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Dâng Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Dâng Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Dâng Tiến MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Đầu Mùa MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Đêm Đông MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Đơn Sơ MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Giao Hòa MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Hiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Hiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Hy Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Ngát Hương MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Nồng Say MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Nương Đồng MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Thanh Cao  MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Tiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Tin Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Tinh Tuyền MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Toàn Thiêu MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Tôn Vinh MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Tôn Vinh MP3 music 

Của Lễ Vẹn Toàn MP3 music Bộ Lễ 1

Cùng Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Cùng Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Cùng Dâng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Cùng Dâng Thánh Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

Cùng Hiệp Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Cùng Kính Tiến MP3 music Bộ Lễ 1

Cùng Kính Tiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Cùng Mẹ Dâng Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Cùng Một Tấm Bánh MP3 music Bộ Lễ 1

Cùng Tấm Bánh MP3 music Bộ Lễ 1

Cùng Tấm Bánh MP3 music 

Cùng Tiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Cùng Tiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Cùng Tiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Cùng Tiến Dâng 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Cuộc Đời Hôm Nay MP3 music 

Cuộc Đời Ngát Hương Hoa MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng MP3 music 

Dâng 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng 2 MP3 music 

Dâng 7 MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Bánh MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Bánh Rượu MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Bánh Rượu MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Bánh Rượu MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Bánh Rượu MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Bánh Tinh Tuyền MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Bánh Và Rượu MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Cao Của Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Cha 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Cha Chí Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Cha Khoan Nhân MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Cha Rượu Bánh MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Cha Toàn Năng MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Cha Toàn Năng MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Cha Từ Nhân MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa MP3 music 

Dâng Chúa Ba Ngôi MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa Bánh Rượu MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa Của Lễ Đơn Sơ MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa Cuộc Đời 2 MP3 music 

Dâng Chúa Đất Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa Đôi Tay Nhỏ Bé MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa Lễ Vật MP3 music 

Dâng Chúa Niềm Tin MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chút Lao Công MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Của Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Đời Tình Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Hết Tâm Hồn MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Hồn Xác MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Khúc Ân Tình MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lễ 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lễ 15 MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lễ Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lễ Tạ Ơn (giọng miền Bắc) MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lễ Tạ Ơn (giọng miền Nam) MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lễ Tây Nguyên MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lễ Toàn Thiêu MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lễ Vật MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lễ Với Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lễ Với Thánh Thần MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lên 5 MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lên 6 MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lên Ba Ngôi MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lên Ba Ngôi MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lên Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lên Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lên Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lên Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lên Chúa 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lên Chúa Bánh Thơm MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lên Lễ Vật MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lên Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lên Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lên Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lên Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lên Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lên Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lên Tấm Bánh MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lời Nguyện Cầu MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lời Nguyện Cầu MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lòng Thống Hối MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Ngài Hy Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Ngài Niềm Tri Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Người Cha MP3 music 

Dâng Người Cuộc Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Nguyện MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Những Buồn Vui MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Những Yếu Hèn MP3 music 

Dâng Niềm Cảm Mến MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Niềm Tin Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Tạ Ơn MP3 music 

Dâng Thân Phận MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Tiến MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Tiến MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Tiến MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Tiến MP3 music 

Dâng Tiến Chúa Ba Ngôi MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Tiến Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Tiến Ngài MP3 music 

Dâng Tiến Ngôi Hai MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Tiến Vua Thiên Thần MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Tim Bé Nhỏ MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Tình Con MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Trái Tim Hồng MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Trời Cuộc Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Trọn Cuộc Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Trong Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Tuổi Thơ MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Tuổi Xuân MP3 music 

Dâng Ước Mơ Đầu MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Về Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Về Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Về Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Về Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Về Chúa MP3 music 

Dâng Về Ngài (2 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Về Ngài (4 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Về Nhan Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Về Nhan Chúa Chí Linh MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Xuân MP3 music 

Đây Bánh Miến MP3 music Bộ Lễ 1

Đây Bánh Rượu MP3 music Bộ Lễ 1

Đây Bánh Thơm MP3 music Bộ Lễ 1

Đây Bánh Thơm MP3 music Bộ Lễ 1

Đây Của Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

Đây Của Lễ MP3 music 

Đây Hy Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

Đây Là Bánh Thơm MP3 music Bộ Lễ 1

Đây Lễ Dâng Ngài MP3 music 

Đây Lễ Vật MP3 music Bộ Lễ 1

Đây Ngàn Bông Lúa MP3 music Bộ Lễ 1

Đây Tấm Bánh MP3 music Bộ Lễ 1

Đây Trái Tim Con MP3 music Bộ Lễ 1

Đoàn Con Cùng Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Đoàn Con Dâng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Đoàn Con Hiệp Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Đoàn Con Hiệp Lòng MP3 music Bộ Lễ 1

Đoàn Con Xin Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Đời Con Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Đời Con Xin Dâng MP3 music 

Đời Miệt Mài Dâng Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Đôi Tay Con Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Đôi Tay Dâng Chúa MP3 music 

Đôi Tay Này MP3 music Bộ Lễ 1

Đồi Xưa MP3 music Bộ Lễ 1

Đường Đời Có Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Gánh Lúa Về MP3 music 

Giấc Mơ Chưa Tròn MP3 music Bộ Lễ 1

Giao Ước Cứu Độ MP3 music Bộ Lễ 1

Giờ Đây MP3 music Bộ Lễ 1

Giờ Đây Chúng Con MP3 music Bộ Lễ 1

Giờ Này Đây MP3 music 

Giọt Mồ Hôi MP3 music Bộ Lễ 1

Góp Phần Của Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Dâng Lên MP3 music 

Hãy Nhận Con Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Lễ Con Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Lễ Con Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Lễ Cuộc Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Lễ Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Lễ Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Lễ Giao Hòa MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Lễ Mới MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Lễ Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Lễ Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Lễ Tin Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Lễ Tin Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Lễ Tình Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Lễ Tinh Tuyền MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Lễ Tinh Tuyền MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Lễ Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Lễ Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Lễ Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Lễ Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Lễ Tình Yêu MP3 music 

Hiến Lễ Tôn Thờ MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Lễ Trở Thành Số Không MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Lễ Trọn Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Lễ Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Lễ Yêu Thương 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Tế MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Tế 36 MP3 music Bộ Lễ 1

Hiệp Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Hiệp Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Hiệp Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Hiệp Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Hiệp Dâng MP3 music 

Hiệp Dâng 11 MP3 music Bộ Lễ 1

Hiệp Dâng 9 MP3 music Bộ Lễ 1

Hiệp Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Hiệp Dâng Của Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

Hiệp Dâng Thánh Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

Hiệp Lòng Dâng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Hiệp Thành Của Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

Hòa Khúc Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Hoan Ca Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Hồn Thơ Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Hợp Dâng Trong Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Hương Dâng Nguyện Cầu 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Hương Dâng Nguyện Cầu 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Hương Hoa MP3 music Bộ Lễ 1

Hương Hoa Bốn Mùa MP3 music Bộ Lễ 1

Hương Hoa Cõi Lòng MP3 music Bộ Lễ 1

Hương Hoa Ruộng Đồng MP3 music Bộ Lễ 1

Hương Kinh Dạt Dào MP3 music Bộ Lễ 1

Hương Lễ Mới MP3 music Bộ Lễ 1

Hương Trầm MP3 music Bộ Lễ 1

Hương Trầm Nghi Ngút MP3 music Bộ Lễ 1

Hương Trầm Tỏa Bay MP3 music 

Hy Lễ MP3 music 

Hy Lễ Con Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Hy Lễ Con Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Hy Lễ Cuộc Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Hy Lễ Đoạn Trường MP3 music Bộ Lễ 1

Hy Lễ Nhân Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Hy Tế Tuyệt Vời MP3 music Bộ Lễ 1

Khi Cuộc Đời Là Của Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

Khi Đi Dâng Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

Khói Trắng MP3 music Bộ Lễ 1

Khúc Dân Ca Dâng Chúa MP3 music 

Khúc Tri Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Kính Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Kính Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Kính Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Dâng Ba Ngôi MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Dâng Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

Kính Dâng Lễ Vật MP3 music Bộ Lễ 1

Kính Dâng Lên Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Kính Dâng Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Kính Dâng Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Kính Dâng Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Kính Dâng Ngài MP3 music 

Kính Dâng Người MP3 music Bộ Lễ 1

Kính Dâng Về Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Kính Tiến Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Kính Tiến Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Kính Tiến Lên Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Trầm Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Là Đây Của Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

Làn Hương Thơm MP3 music Bộ Lễ 1

Lao Công MP3 music 

Lao Nhọc Con Dâng MP3 music 

Lạy Cha Rất Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa Con Xin Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa Tể MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa Xin Cho Lời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Lấy Gì, Con Dâng Ngài? MP3 music Bộ Lễ 1

Lấy Gì Dâng Chúa? MP3 music Bộ Lễ 1

Lấy Gì Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Lấy Gì Đáp Đền MP3 music Bộ Lễ 1

Lấy Gì Để Dâng? MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ An Bình MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Con Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Con Dâng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Con Dâng Về MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng MP3 music 

Lễ Dâng 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng 3 MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng 3 MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng 5 MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Ân Tình MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Ba Miền MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Cầu Mùa MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Cuộc Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Cuộc Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Cuộc Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Cuộc Sống MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Đầu Mùa MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Đầu Mùa MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Đời Con 2 MP3 music 

Lễ Dâng Đơn Sơ MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Gia Đình MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Hiệp Nhất MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Hiệp Nhất MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Hòa Bình MP3 music 

Lễ Dâng Kết Hiệp MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Kiếp Người MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Mọn Hèn MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Một Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Mùa Cứu Độ MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Mùa Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Mùa Hồng Ân 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Ngày Mùa (mẫu 1) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Ngày Mùa (mẫu 2) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Ngày Mùa (mẫu 3) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Phục Vụ MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Sương Chiều MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Tạ Ơn MP3 music 

Lễ Dâng Tâm Tình MP3 music 

Lễ Dâng Thánh Gia Thất MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Thành Kính MP3 music 

Lễ Dâng Thành Tâm MP3 music 

Lễ Dâng Tín Thác MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Trông Cậy MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Trông Đợi MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Tuổi Thơ MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Vượt Qua MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Đời Con 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Hy Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Mọn Hèn MP3 music 

Lễ Tế Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Tình Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Tinh Tuyền MP3 music 

Lễ Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Toàn Thiêu MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Tri Ân MP3 music 

Lễ Vật Con Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Vật Cung Tiến MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Vật Dâng Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Vật Dâng Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Vật Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Vật Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Vật Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Vật Giao Hòa MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Vật Hiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Vật Hiến Tế MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Vật Hòa Bình MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Vật Hòa Bình (2 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Vật Huyền Siêu MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Vật Huyền Siêu MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Vật Niềm Tin MP3 music 

Lễ Vật Phục Vụ MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Vật Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Vật Tâm Tình MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Vật Thái Hòa MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Vật Thiên Nhiên MP3 music 

Lễ Vật Thống Hối MP3 music 

Lễ Vật Tiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Vật Tiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Vật Tiến Dâng MP3 music 

Lễ Vật Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Vật Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1