Dâng Lễ

Lễ Vật Thái Hòa MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Vật Thiên Nhiên MP3 music 

Lễ Vật Thống Hối MP3 music 

Lễ Vật Tiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Vật Tiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Vật Tiến Dâng MP3 music 

Lễ Vật Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Vật Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Vật Toàn Thiêu MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Vật Tri Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Vật Trung Kiên MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Chân Thành MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Con MP3 music 

Lời Con Dâng MP3 music 

Lời Con Kêu Khấn MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Con Thiết Tha MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Dâng 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Dâng 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Kinh Tiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Nguyện Dâng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Nguyện Dâng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Nguyện Hương Bay MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Thiêng MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Trầm Hương MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Chân Thành MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Con Tình Quê MP3 music 

Lòng Hợp Lòng MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Thành Con Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Thành Dâng Tiến MP3 music Bộ Lễ 1

Lúa Đơm Bông MP3 music 

Lúa Đơm Bông MP3 music 

Ly Rượu Nồng MP3 music Bộ Lễ 1

Máu Thánh Bánh Thiêng Nuôi Cả Xác Hồn MP3 music Bộ Lễ 1

Mỗi Lời Kinh MP3 music Bộ Lễ 1

Mọi Sự Con Có MP3 music Bộ Lễ 1

Một Bài Ca MP3 music Bộ Lễ 1

Một Nắng Hai Sương MP3 music Bộ Lễ 1

Một Niềm Phó Thác MP3 music Bộ Lễ 1

Nâng Cao 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Nào Về Đây MP3 music Bộ Lễ 1

Này Con Đâu Dám MP3 music Bộ Lễ 1

Này Con Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Này Con Xin Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Này Con Xin Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Này Đây Hoa Trái MP3 music Bộ Lễ 1

Này Là MP3 music Bộ Lễ 1

Này Là Bánh MP3 music Bộ Lễ 1

Này Là Của Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

Này Là Của Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

Này Là Tấm Bánh MP3 music 

Này Tấm Bánh MP3 music Bộ Lễ 1

Này Từng Giọt Rượu MP3 music Bộ Lễ 1

Nếu Con Chợt Nhớ MP3 music Bộ Lễ 1

Ngàn Lời Chúc Tụng MP3 music Bộ Lễ 1

Ngạt Ngào Khói Hương MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Lại Ngày MP3 music 

Ngợi Khen Chúa Tể Càn Khôn MP3 music Bộ Lễ 1

Ngũ Dâng 1 MP3 music 

Ngũ Dâng 2 MP3 music 

Ngũ Lễ Con Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Cầu Chúa Chí Ái MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Chúa Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Dâng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Dâng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Dâng Lên Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Dâng Lên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Dâng Lên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Xin Dâng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Nhạc Khúc Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Như Áng Hương Trầm MP3 music Bộ Lễ 1

Như Áng Hương Trầm MP3 music 

Như Áng Trầm Hương MP3 music Bộ Lễ 1

Như Của Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

Như Của Lễ Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Như Hạt Miến MP3 music Bộ Lễ 1

Như Hương Khói Trầm MP3 music Bộ Lễ 1

Như Hương Mới MP3 music Bộ Lễ 1

Như Hương Ngát MP3 music Bộ Lễ 1

Như Hương Tỏa Bay MP3 music Bộ Lễ 1

Như Hương Trầm MP3 music Bộ Lễ 1

Như Lễ Hy Sinh (version 1) MP3 music Bộ Lễ 1

Như Lễ Hy Sinh (mẫu 2) MP3 music Bộ Lễ 1

Như Trầm Hương MP3 music Bộ Lễ 1

Như Trầm Hương MP3 music Bộ Lễ 1

Như Xưa MP3 music Bộ Lễ 1

Như Xưa Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Tin Dâng Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

Nỗi Niềm Con Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Nước Mắt Nụ Cười MP3 music Bộ Lễ 1

Ôi Cao Siêu MP3 music Bộ Lễ 1

Ôi Lễ Misa MP3 music Bộ Lễ 1

Ôi Uy Linh MP3 music Bộ Lễ 1

Quỳ Đây MP3 music Bộ Lễ 1

Rộn Ràng Niềm Vui MP3 music Bộ Lễ 1

Rượu Bánh Thơm Nồng MP3 music Bộ Lễ 1

Rượu Bánh Tinh Tuyền MP3 music Bộ Lễ 1

Rượu Nho Bánh Miến MP3 music Bộ Lễ 1

Rượu Nho Bánh Thơm MP3 music Bộ Lễ 1

Rượu Nồng Bánh Thơm MP3 music Bộ Lễ 1

Sứ Thần Hiệp Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Tấm Bánh Hiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Tấm Bánh Ly Rượu MP3 music Bộ Lễ 1

Tấm Bánh Ly Rượu MP3 music Bộ Lễ 1

Tấm Bánh Này MP3 music Bộ Lễ 1

Tấm Bánh Này MP3 music Bộ Lễ 1

Tấm Bánh Tinh Tuyền MP3 music Bộ Lễ 1

Tấm Bánh Với Ly Rượu MP3 music Bộ Lễ 1

Tấm Bánh Với Ly Rượu MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Hồn Trẻ Thơ MP3 music Bộ Lễ 1

Tấm Lòng MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Tình Con Dâng MP3 music 

Tâm Tình Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Tình Dâng Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Tình Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Tình Hạt Lúa Mì MP3 music Bộ Lễ 1

Tặng Vật Dâng Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Tay Con Dâng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Tay Con Dâng Lên Cao MP3 music 

Thân Con Đây MP3 music Bộ Lễ 1

Thân Lúa Miến MP3 music Bộ Lễ 1

Thân Lúa Miến (mẫu 2) MP3 music Bộ Lễ 1

Thần Lương Cứu Độ MP3 music Bộ Lễ 1

Thành Kính Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Lễ Tạ Ơn MP3 music 

Thành Tâm Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Thành Tâm Kính Tiến MP3 music Bộ Lễ 1

Thập Giá Xưa MP3 music Bộ Lễ 1

Thay Của Lễ Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Theo Hương Trầm MP3 music Bộ Lễ 1

Theo Hương Trầm MP3 music 

Thượng Tiến Dâng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Thượng Tiến Lên Ba Ngôi MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Dâng Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Dâng Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Dâng Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Dâng Chúa MP3 music 

Tiến Dâng Chúa Trời MP3 music 

Tiến Dâng Của Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Dâng Của Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Dâng Lễ Vật MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Dâng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Dâng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Dâng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Dâng Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Dâng Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Hương Tây Nguyên MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Lễ Vật MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Con Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Dâng Vẹn Tròn MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Thiên Thu MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Con Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Hiệp Nhất MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Mến MP3 music Bộ Lễ 1

Tổ Phụ Abraham MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Đâu Đáng Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Sẽ Lấy Gì MP3 music Bộ Lễ 1

Trầm Hương Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Trầm Hương Ngát Bay MP3 music Bộ Lễ 1

Trên Bàn Tay Con Dâng MP3 music 

Trên Đĩa Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Trên Đĩa Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Trọn Đời Là Lễ Dâng MP3 music 

Trọn Niềm Tin Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Ân Tình Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Trước Bàn Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Trước Bàn Thờ MP3 music Bộ Lễ 1

Trước Bàn Thờ MP3 music Bộ Lễ 1

Trước Đền Dâng Tiến MP3 music Bộ Lễ 1

Trước Tòa Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Đồng Lúa MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Tay Thiên Sứ MP3 music Bộ Lễ 1

Tựa Của Lễ Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Tựa HạT Miến MP3 music 

Tựa Làn Trầm Hương MP3 music Bộ Lễ 1

Tựa Làn Trầm Hương MP3 music Bộ Lễ 1

Tựa Trầm Hương MP3 music Bộ Lễ 1

Từng Giọt Rượu MP3 music Bộ Lễ 1

Từng Ngày Lao Công MP3 music 

Tuổi Thơ Dâng Chúa MP3 music 

Về Đi MP3 music 

Vì Muôn Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Với Bánh Trắng MP3 music Bộ Lễ 1

Với Của Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

Với Mẹ Con Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Với Tiếng Đàn MP3 music 

Vươn Tới Thánh Nhan MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ban Bánh MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Lời Con MP3 music 

Xin Chúa Nhận Lễ Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Thiên Đình MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Vui Nhận MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng 16 "Về Cùng Cha" MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng 18 MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng 6 MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng 9 MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Cha 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Cha 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Chúa MP3 music 

Xin Dâng Chúa MP3 music 

Xin Dâng Chúa Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Cuộc Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Lên MP3 music 

Xin Dâng Lên 2 MP3 music 

Xin Dâng Lên Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Lên Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Lên Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Lên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Lên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Lên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Lên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Lên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Lên Chúa MP3 music 

Xin Dâng Lên Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Lên Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Lên Ngài MP3 music 

Xin Dâng Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Ngài MP3 music 

Xin Dâng Tiến Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Hãy Đoái Nhận MP3 music 

Xin Hiệp Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Hiệp Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Hiệp Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Hiệp Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Hiệp Nhất MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ơn Thái Hòa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thương Vui Nhận MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tiến Dâng Ngài MP3 music 

Xưa Trên Canvê MP3 music Bộ Lễ 1