Ads 5

Mùa Vọng

Alleluia 2 Vọng Hãy Dọn Đường Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Alleluia Vọng 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Ánh Sáng Bừng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Mùa Đông MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Mùa Vọng MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Nơi Lưu Đày MP3 music Bộ Lễ 1

Bao Giờ Con Được Nghỉ Ngơi MP3 music Bộ Lễ 1

Bao Giờ Người Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Bên Dòng Sông Babylon (Tv. 136) MP3 music Bộ Lễ 1

Bền Vững Đến Cùng MP3 music 

Biết Khi Nào Chủ Về MP3 music Bộ Lễ 1

Bờ Sông Babylon MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Nhập Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

Cần Đợi Chúa Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Cành Giê-sê Đâm Bông MP3 music Bộ Lễ 1

Canh Thức MP3 music Bộ Lễ 1

Cậy Trông Chúa Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Chào Đón Đấng Cứu Tinh MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Con Luôn Tỉnh Thức MP3 music Bộ Lễ 1

Chờ Mong Chúa Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Chờ Mong Chúa Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Chờ Ngày Chúa Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Chờ Trông MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đến Cứu Độ MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đến Khi Nào? MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đến Viếng Thăm MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Hãy Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Hòa Bình MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Không Hẹn MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Khát Vọng (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 1 Mùa Vọng MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 2 Mùa Vọng MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 3 Mùa Vọng MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 4 Mùa Vọng MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Như Làn Sương Mai MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ơi! Xin Ngài Mau Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ơi! Xin Ngự Đến MP3 music 

Chúa Sẽ Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Sẽ Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Sẽ Đến 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Sẽ Đến 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Sẽ Đến Cứu Độ MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Sẽ Đến Lúc Không Ngờ MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Sẽ Ngự Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Thăm Dân Người MP3 music Bộ Lễ 1

Chuẩn Bị Chúa Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Con Chờ Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Con Đợi Mong Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Con Hướng Lên Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Con Hướng Tâm Hồn Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Con Mong Chờ Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Con Mong Chờ Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Con Mong Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Con Vẫn Đợi Vẫn Chờ MP3 music Bộ Lễ 1

Con Vẫn Mong MP3 music Bộ Lễ 1

Con Vẫn Mong Chờ MP3 music Bộ Lễ 1

Con Vẫn Mong Chờ MP3 music Bộ Lễ 1

Con Vươn Hồn Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Con Vươn Hồn Lên (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Dân Xion Hỡi MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa Tâm Hồn Đợi Trông MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Niềm Đợi Mong MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Niềm Mong Đợi MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Nỗi Chờ Mong MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Nỗi Chờ Mong MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Nỗi Niềm Đợi Chờ MP3 music 

Dọn Đường Cho Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Dọn Đường Để Chúa Đến MP3 music 

Dọn Đường Gặp Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Đã Đến Giờ MP3 music Bộ Lễ 1

Đất Khô Đợi Chờ MP3 music Bộ Lễ 1

Để Chúa Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Để Con Hướng Tới Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Đêm Qua Rồi MP3 music Bộ Lễ 1

Đợi Chúa Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Đợi Trông MP3 music Bộ Lễ 1

Đợi Trông MP3 music Bộ Lễ 1

Đợi Trông Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Đợi Trông Chúa Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Đợi Trông Đấng Cứu Tinh MP3 music Bộ Lễ 1

Đón Tiếp Đấng Cứu Tinh MP3 music Bộ Lễ 1

Giêrusalem Hãy Chỗi Dậy MP3 music Bộ Lễ 1

Giờ Cứu Rỗi MP3 music Bộ Lễ 1

Giờ Nào Chúa Sẽ Đến? MP3 music 

Hạt Mưa Thánh Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Dọn Đường Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Dọn Đường Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Dọn Đường Chúa MP3 music 

Hãy Đổ Sương Mai MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Làm Mưa Rơi MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Mau Dọn Đường MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Mở Lòng Ra MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Mừng Vui Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Quay Về MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Sẵn Sàng MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Sẵn Sàng Và Bền Tâm MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Thức Tỉnh Sẵn Sàng MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Tỉnh Thức MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Tỉnh Thức MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Vùng Đứng MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Lễ Chờ Mong MP3 music Bộ Lễ 1

Hỡi Các Tầng Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Hỡi Các Tầng Trời Hãy Đổ Sương Mai MP3 music Bộ Lễ 1

Hỡi Dân Sion MP3 music Bộ Lễ 1

Hỡi Dân Sion MP3 music Bộ Lễ 1

Hồn Con Khát Khao MP3 music Bộ Lễ 1

Hồn Vọng Đấng Cứu Tinh MP3 music Bộ Lễ 1

Hướng Tâm Hồn Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Khắc Khoải Đợi Mong MP3 music Bộ Lễ 1

Khấn Nguyện Trời Cao MP3 music Bộ Lễ 1

Khát Mong MP3 music Bộ Lễ 1

Khi Thời Gian Viên Mãn MP3 music Bộ Lễ 1

Kìa Chúa Ngự Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa! Xin Hãy Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa, Xin Hãy Đến 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa Xin Tỏ Lòng Từ Bi (Tv. 84) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Đấng Cứu Độ MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Đấng Thiên Sai MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Ngài Xin Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Chân Thành MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Mong Đợi MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Mùa Vọng MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Mùa Vọng MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Mùa Vọng MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Trông Đợi MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Trông Đợi MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Vật Đợi Trông MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Vật Mùa Vọng MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Nguyện Trời Cao MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Vọng MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Vọng Từ Sa Mạc MP3 music Bộ Lễ 1

Maranatha! MP3 music Bộ Lễ 1

Mau Dọn Đường Chúa 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Mau Dọn Đường Chúa 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Mau Mau Dọn Đường MP3 music Bộ Lễ 1

Mau Quay Về MP3 music Bộ Lễ 1

Mây Ơi Hãy Mưa MP3 music Bộ Lễ 1

Mây Ơi! Mưa Xuống MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Như Vì Sao MP3 music Bộ Lễ 1

Mở Rộng Cõi Lòng MP3 music Bộ Lễ 1

Mong... MP3 music Bộ Lễ 1

Mong Chờ MP3 music Bộ Lễ 1

Mong Chờ Giêsu MP3 music Bộ Lễ 1

Mong Chờ Ơn Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Mong Chúa Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Mong Đợi MP3 music Bộ Lễ 1

Mong Đợi Chúa Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Mong Về Bên Chúa  MP3 music Bộ Lễ 1

Một Đời Chờ Mong MP3 music Bộ Lễ 1

Mưa Đấng Cứu Chuộc MP3 music Bộ Lễ 1

Mưa Đấng Cứu Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Mừa Nguồn Cứu Chuộc MP3 music Bộ Lễ 1

Mưa Ơi! MP3 music Bộ Lễ 1

Mưa Trời Cao MP3 music 

Mưa Vị Công Chính MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Vọng Nhắc Nhở MP3 music 

Mừng Chúa Ngự Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Nâng Hồn Lên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Này Dân Sion MP3 music Bộ Lễ 1

Này Ngài Sẽ Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Ngàn Mây Mau Mưa MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Ấy MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Chúa Đến MP3 music 

Ngợi Khen Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Ngóng Trông Chúa Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Ngước Mắt Trông Lên Cao MP3 music Bộ Lễ 1

Người Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Người Làm Chứng MP3 music Bộ Lễ 1

Người Sẽ Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Cầu Trời Cao MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Chúa Ngự Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Mùa Vọng MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Trời Cao MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Trời Cao MP3 music Bộ Lễ 1

Nhớ Về Thánh Đô MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Cậy Trông MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Vui Trào Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Nước Chúa Gần Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Ơn Cứu Độ Của Chúa (Tv. 97) MP3 music Bộ Lễ 1

Sa Mạc Hồn Con MP3 music Bộ Lễ 1

Sẵn Sàng Chờ Đợi MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Hồn Mùa Vọng MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Tình Chờ Mong MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Tình Mùa Vọng MP3 music Bộ Lễ 1

Tầng Trời Cao MP3 music Bộ Lễ 1

Tầng Trời Cao MP3 music Bộ Lễ 1

Tầng Trời Hãy Đổ Sương Mai MP3 music Bộ Lễ 1

Thân Phận Lưu Đày MP3 music Bộ Lễ 1

Thiết Tha Van Nài MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Kêu Trong Hoang Địa MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Kêu Trong Hoang Địa MP3 music Bộ Lễ 1

Tìm Tôn Nhan Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tìm Vị Cứu Tinh MP3 music Bộ Lễ 1

Tỉnh Thức Đợi Chờ MP3 music 

Tỉnh Thức Và Cầu Nguyện MP3 music 

Tỏ Lượng Khoan Hồng MP3 music Bộ Lễ 1

Trần Gian Khát Mong MP3 music Bộ Lễ 1

Trời Cao MP3 music Bộ Lễ 1

Trời Cao MP3 music Bộ Lễ 1

Trời Cao 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Trời Cao 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Trời Cao 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Trời Cao Chúa Hỡi MP3 music Bộ Lễ 1

Trời Cao Hỡi MP3 music Bộ Lễ 1

Trời Cao Hỡi MP3 music Bộ Lễ 1

Trời Cao Hỡi MP3 music Bộ Lễ 1

Trời Cao Mưa Xuống MP3 music Bộ Lễ 1

Trời Cao Ơi! MP3 music Bộ Lễ 1

Trời Cao Ơi! MP3 music Bộ Lễ 1

Trời Cao Ơi! MP3 music Bộ Lễ 1

Trời Cao Xin Đổ Sương MP3 music Bộ Lễ 1

Trời Đất Không Còn Xa MP3 music Bộ Lễ 1

Trời Gieo Sương Xuống MP3 music Bộ Lễ 1

Trời Mây Ơi MP3 music Bộ Lễ 1

Trông Chờ Chúa Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Trông Đợi MP3 music Bộ Lễ 1

Trông Đợi Ơn Trên MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Mùa Vọng Mới MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Rừng Sâu MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Gốc Giê-sê MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Gốc Giessê MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Jordanô MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Trần Gian MP3 music Bộ Lễ 1

Ước Vọng Đón Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Vào Lúc Không Biết MP3 music Bộ Lễ 1

Vì Chúa Sẽ Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Vui Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Vui Lên! MP3 music Bộ Lễ 1

Vui Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Vui Lên Chúa Sắp Đến Rồi MP3 music Bộ Lễ 1

Vui Luôn Trong Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Băng Qua Các Tầng Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Biểu Dương Sức Mạnh MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Giêsu Ngự Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Đến Cứu Chúng Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Đến Đem Bình An MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Đổ Mưa Thiêng MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Đổ Sương Mai MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Gieo Rắc Sương Mai MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Gieo Sương MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Gieo Sương Mai MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Hãy Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Lắng Nghe MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Mau Ngự Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Mưa Đấng Cứu Tinh MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Mưa Thánh Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ngài Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ngài Hãy Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ngài Mau Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ngài Ngự Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ngài Ngự Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ngài Ngự Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ngự Đến 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ngự Đến 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Như Mặt Trời Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tỏ Lòng Khoan Dung MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tỏ Lòng Nhân Ái MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tỏ Lòng Từ Bi MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Trời Đổ Sương MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Trời Đổ Sương MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Trời Xanh MP3 music Bộ Lễ 1

Xion Vui Lên MP3 music Bộ Lễ 1