Thánh Ca Tin Mừng (mẫu tự)

Thánh Mát-thêu

Ách Êm Ái Gánh Nhẹ Nhàng (Mt. 11: 25-30) MP3 music Bộ Lễ 1

Ách Ta Êm Ái (Mt. 11: 25-30) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Gánh Nặng (Mt. 11: 25-30) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Vất Vả (Mt. 11: 28) MP3 music Bộ Lễ 1

Ân Huệ (Mt. 18: 15-20) MP3 music Bộ Lễ 1

Anh Em Hãy Sám Hối (Mt. 3: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Ánh Sáng Và Muối Đất (Mt. 5: 13-16) MP3 music Bộ Lễ 1

Áo Cưới (Mt. 22: 1-14) MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Đức Tin (Mt. 17) MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Hạnh Phúc (Mt. 5: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Làm Lành (Mt. 5) MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Trên Núi (Mt. 5: 1-11) MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Yêu Thương (Mt. 22: 34-40) MP3 music Bộ Lễ 1

Bánh Và Cá (Mt. 14: 13-21) MP3 music Bộ Lễ 1

Bát Phúc (Mt. 5: 1-12a) MP3 music Bộ Lễ 1

Bát Phúc Giữa Đời (Mt. 5: 1-12a) MP3 music Bộ Lễ 1

Bát Phúc Giữa Đời (Mt. 5: 1-12a) MP3 music Bộ Lễ 1

Bỏ Mình Theo Chúa (Mt. 16: 21-27) MP3 music Bộ Lễ 1

Bước Chân Người Gieo Giống (Mt. 13: 1-23) MP3 music Bộ Lễ 1

Cả Thành Xôn Xao (Mt. 2: 10) MP3 music Bộ Lễ 1

Các Con Đừng Sợ (Mt. 10: 26-33) MP3 music Bộ Lễ 1

Các Ngươi Hãy Theo Ta (Mt. 4: 12-23) MP3 music Bộ Lễ 1

Các Ngươi Xem Gì? (Mt. 11: 2-11) MP3 music Bộ Lễ 1

Các Tầng Trời Mở Ra (Mt. 3: 13-17) MP3 music Bộ Lễ 1

Cám Dỗ Trong Đời (Mt. 4: 1-11) MP3 music Bộ Lễ 1

Cậy Trông Vào Chúa (Mt. 8: 23-27) MP3 music Bộ Lễ 1

Cha Đã Mặc Khải (Mt. 11: 25-27) MP3 music Bộ Lễ 1

Chân Lý Yêu Thương (Mt. 10: 37-42) MP3 music Bộ Lễ 1

Chạnh Lòng Thương Xót (Mt. 14: 13-21) MP3 music Bộ Lễ 1

Chén Đắng (Mt. 26: 42 - mẫu 1) MP3 music Bộ Lễ 1

Chén Đắng (Mt. 26: 42 - mẫu 2) MP3 music Bộ Lễ 1

Chỉ Có Một Cha Một Thầy (Mt. 23: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Chỉ Một Giới Răn Thôi (Mt. 22: 34-40) MP3 music Bộ Lễ 1

Chớ Ganh Tị (Mt. 20: 1-16a) MP3 music Bộ Lễ 1

Chờ Một Mùa Lúa Mới (Mt. 23: 24-43) MP3 music Bộ Lễ 1

Chờ Một Mùa Lúa Mới (Mt. 23: 24-43) MP3 music Bộ Lễ 1

Chờ Trong Tỉnh Thức (Mt. 24: 37-44) MP3 music Bộ Lễ 1

Chọn Lựa Khôn Ngoan (Mt. 13: 44-52) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Biến Hình (Mt. 17: 1-9) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Biến Hình (Mt. 17: 1-9) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Biết Con Yêu Mến Ngài (Mt. 21: 15-19) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Biết Rõ Lòng Ta (Mt. 6: 1-6, 16-18) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Cất Tiếng Mời (Mt. 11: 25-30) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chạnh Lòng Thương (Mt. 14: 13-21) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chịu Phép Rửa (Mt. 3: 13-17) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Mời Gọi (Mt. 22: 1-14) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Sống Lại Khải Hoàn (Mt. 28: 1-10) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Trao Phó (Mt. 25: 14-30) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đến Bất Ngờ (Mt. 25: 1-13) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Giêsu Chịu Cám Dỗ (Mt. 4: 1-11) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Giêsu Đi Trên Mặt Nước (Mt. 14: 22-23) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Hằng Gìn Giữ (Mt. 10: 26-33) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ở Cùng Con (Mt. 1: 18-24) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ở Cùng Ta (Mt. 1: 23) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ơi! Xin Dắt Con (Mt. 8: 23-27) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Sẽ Đến Bất Ngờ (Mt. 25: 1-13) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Sẽ Thưởng Công (Mt. 6: 1-6, 16-18) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Thương Tội Nhân (Mt. 9: 9-13) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Yêu Con Người (Mt. 1: 18-24) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúc Tụng Đức Vua (Mt. 25: 31-46) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúc Tụng Đức Vua (Mt. 25: 31-46) MP3 music Bộ Lễ 1

Chứng Nhân Tin Mừng (Mt. 5: 13-14, 10: 6-8, 28: 19-20) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúng Tôi Đã Thấy (Mt. 2: 2) MP3 music Bộ Lễ 1

Chước Ba Thù (Mt. 4: 1-11) MP3 music Bộ Lễ 1

Có Bao Giờ? (Mt. 25: 31-46) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Biết Cậy Ai (Mt. 12: 2-11) MP3 music Bộ Lễ 1

Cơn Cám Dỗ (Mt. 4: 1-11) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Cha Yêu Dấu (Mt. 3: 13-17) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Chúa Hy Sinh (Mt. 21: 33-43) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Không Thể Làm Tôi Hai Chủ (Mt. 6: 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Muốn (Mt. 5: 13-16) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Ta Dấu Yêu (Mt. 17: 1-9) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Yêu Dấu (Mt. 17: 5) MP3 music Bộ Lễ 1

Cộng Đoàn Đức Tin (Mt. 18: 15-20) MP3 music Bộ Lễ 1

Cứ Để Các Bé (Mt. 19: 14) MP3 music Bộ Lễ 1

Cùng Chúa Lên Đỉnh Núi (Mt. 17: 5) MP3 music Bộ Lễ 1

Cùng Một Đồng Lương (Mt. 20: 1-16a) MP3 music Bộ Lễ 1

Dám Ra Khỏi Mình (Mt. 1: 18-24) MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa Xuân Những Tân Toan (Mt. 6: 25-34) MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Tiến Vua Trời (Mt. 2: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Dọn Đường Đón Chúa (Mt. 3: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Dù Đã Bao Muộn Màng (Mt. 20: 1-16a) MP3 music Bộ Lễ 1

Dụ Ngôn Cỏ Lùng (Mt. 13: 24-43) MP3 music Bộ Lễ 1

Dụ Ngôn Nước Trời (Mt. 13: 44-52) MP3 music Bộ Lễ 1

Dụ Ngôn Thợ Làm Vườn Nho (Mt. 20: 1-16a) MP3 music Bộ Lễ 1

Đấng Cao Trọng (Mt. 11: 2-11) MP3 music Bộ Lễ 1

Đấng Con Kiếm Tìm (Mt. 6: 5-6) MP3 music Bộ Lễ 1

Đấng Phải Đến (Mt. 11: 2-11) MP3 music Bộ Lễ 1

Để Chúa Hiện Diện (Mt. 1: 18-24) MP3 music Bộ Lễ 1

Đêm Thâu Vườn Dầu (Mt. 26: 36-46) MP3 music Bộ Lễ 1

Đèn Canh Thức (Mt. 25: 1-13) MP3 music Bộ Lễ 1

Đến Với Chúa (Mt. 6: 1-6...) MP3 music Bộ Lễ 1

Đi Galilê (Mt. 28: 8-15) MP3 music Bộ Lễ 1

Đi Tìm Đâu (Mt. 5: 2-10) MP3 music Bộ Lễ 1

Đi Trên Sóng Nước (Mt. 14: 22-36) MP3 music Bộ Lễ 1

Đi Trốn (Mt. 2: 13-15, 19-23) MP3 music Bộ Lễ 1

Điều Chúa Muốn (Mt. 9: 9-13) MP3 music Bộ Lễ 1

Điều Gì Phải Lo (Mt. 6: 25-33) MP3 music Bộ Lễ 1

Đời Sống Thánh Gia (Mt. 2: 13-23) MP3 music Bộ Lễ 1

Đồng Xanh Thơ (Mt. 6: 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Đưa Môn Sinh Lên Núi (Mt. 17: 1-9) MP3 music Bộ Lễ 1

Đức Tin Vững Vàng (Mt. 15: 21-28) MP3 music Bộ Lễ 1

Đừng Chất Lên Vai (Mt. 23: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Đừng Lo Lắng Chi (Mt. 6: 24-34) MP3 music Bộ Lễ 1

Đừng Lo Lắng, Đừng Toan Tính (Mt. 6: 24-34) MP3 music Bộ Lễ 1

Đừng Lo Ngày Mai (Mt. 6: 24-34) MP3 music Bộ Lễ 1

Đừng Sợ! (Mt. 10: 26-33) MP3 music Bộ Lễ 1

Đừng Sợ! (Mt. 10: 26-33) MP3 music Bộ Lễ 1

Đừng Trách Móc Và Tính Toán (Mt. 20: 1-16) MP3 music Bộ Lễ 1

Đừng Tưởng (Mt. 5: 17-37) MP3 music Bộ Lễ 1

Emmanuel (Mt. 1: 18-24) MP3 music Bộ Lễ 1

Emmanuel, Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta (Mt. 1: 18-24) MP3 music Bộ Lễ 1

Emmanuel, Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta (Mt. 1: 18-24) MP3 music Bộ Lễ 1

Gia Đình Nazaret (Mt. 2: 13-15, 19-23) MP3 music Bộ Lễ 1

Gioan! Người Được Sai Đến (Mt. 11: 2-11) MP3 music Bộ Lễ 1

Giới Luật Mến Yêu (Mt. 22: 34-40) MP3 music Bộ Lễ 1

Giới Răn Trọng Nhất (Mt. 22: 34-40) MP3 music Bộ Lễ 1

Giúp Nhau Hoàn Thiện (Mt. 18: 15-20) MP3 music Bộ Lễ 1

Giuse! Người Âm Thầm (Mt. 1: 16, 18-21, 24a) MP3 music Bộ Lễ 1

Gương Mù Dịp Tội (Mt. 18: 6-9) MP3 music Bộ Lễ 1

Hạnh Phúc Nước Trời (Mt. 22: 1-14) MP3 music Bộ Lễ 1

Hạnh Phúc Thay (Mt. 14: 13-21) MP3 music Bộ Lễ 1

Hành Trình Thánh Gia (Mt. 2: 13-15, 19-23) MP3 music Bộ Lễ 1

Hạt Giống Lời Chúa (Mt. 13: 1-9) MP3 music Bộ Lễ 1

Hạt Giống Lời Chúa (Mt. 13: 1-23) MP3 music Bộ Lễ 1

Hạt Giống Nước Trời (Mt. 13: 1-23) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Ăn Năn Thống Hối (Mt. 3: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Biến Đổi (Mt. 17: 1-9) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Biết Sinh Lợi (Mt. 25: 14-30) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Cho Họ Ăn (Mt. 14: 13-21) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Cho Nhưng Không (Mt. 9: 36 - 10: 8) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Có Lòng Nhân Từ (Mt. 9: 9-13) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Dọn Đường Chúa (Mt. 3: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đến Dự Tiệc Cưới (Mt. 22: 1-14) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đến Lãnh Nhận (Mt. 25: 31) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đến Với Ta (Mt. 11: 25-30) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đến Với Ta (Mt. 11: 28-30) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Hành Động (Mt. 23: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Làm Cho Chúa (Mt. 25: 31-46) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Làm Phép Rửa Cho Muôn Dân (Mt. 28: 16-20) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Nên Như Trẻ Nhỏ (Mt. 18: 1-5) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Nên Trọn Lành (Mt. 5: 38-48) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Sám Hối (Mt. 4: 12-23) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Sám Hối Nước Trời Gần Đến (Mt. 3: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Sẵn Sàng (Mt. 24: 37-44) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Sẵn Sàng (Mt. 24: 37-44) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Sinh Lợi (Mt. 25: 14-30) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Sống Yêu Thương (Mt. 5: 38-48) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Sửa Đường (Mt. 3: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Tha Bảy Mươi Lần Bảy (Mt. 18: 21-35) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Thống Hối (Mt. 4: 12-23) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Tỉnh Thức (Mt. 24: 42...) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Tỉnh Thức (Mt. 11: 45-51, 12: 1-13) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Tỉnh Thức Luôn (Mt. 24: 37-44) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Trả Cho Cêsarê (Mt. 22: 15-21) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Trả Cho Thiên Chúa (Mt. 22: 15-21) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Trả Lại (Mt. 22: 15-21) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Trao Trả (Mt. 22: 15-21) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Từ Bỏ Mình (Mt. 16: 21-27) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Tuyên Xưng Thầy (Mt. 10: 26-33) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Vững Tâm (Mt. 14: 22-33) MP3 music Bộ Lễ 1

Hết Lòng Tha Thứ (Mt. 18: 21-35) MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Chương Nước Trời (Mt. 5: 1-12a) MP3 music Bộ Lễ 1

Hiếu Kính Mẹ Cha (Mt. 15: 1-6) MP3 music Bộ Lễ 1

Hoan Hô Con Vua Đa-vít (Mt. 21: 1-11) MP3 music Bộ Lễ 1

Hỡi Ai Gánh Nặng (Mt. 11: 25-30) MP3 music Bộ Lễ 1

Hỡi Belem (Mt. 2: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Khiêm Nhường (Mt. 23: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Khờ Dại Khôn Ngoan (Mt. 25: 1-13) MP3 music Bộ Lễ 1

Kho Tàng Quý Giá (Mt. 13: 44-52) MP3 music Bộ Lễ 1

Khởi Đầu Tin Mừng (Mt. 4: 12-23) MP3 music Bộ Lễ 1

Không Chỉ Bảy Lần (Mt. 19: 21-22) MP3 music Bộ Lễ 1

Là Anh Em Với Nhau (Mt. 23: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Là Muối, Là Ánh Sáng (Mt. 5: 13-16) MP3 music Bộ Lễ 1

Là Muối Mặn, Là Đèn Sáng (Mt. 5: 13-16) MP3 music Bộ Lễ 1

Làm Con Của Cha (Mt. 20: 28) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa Uy Quyền (Mt. 25: 31-46) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa! Xin Thương Con (Mt. 15: 21-28) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Chúa Chịu Phép Rửa (Mt. 3: 16-17) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Chúa Hiển Dung (Mt. 17: 5) MP3 music Bộ Lễ 1

Lo Chi Ngày Mai (Mt. 6: 24-34) MP3 music Bộ Lễ 1

Loan Tin Chúa Ba Ngôi (Mt. 28: 16-20) MP3 music Bộ Lễ 1

Lộc Trời Phúc Người (Mt. 5: 3-11) MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Chúa (Mt. 4: 4) MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Chúa (Mt. 21: 28-32) MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Chúa Răn Dạy (Mt. 7: 21-27) MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Con Thành Tâm (Mt. 7: 8) MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Nói Việc Làm (Mt. 23: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Tâm Nguyện (Mt. 13: 1-23) MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Thề Hôm Xưa (Mt. 19: 4-7) MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Thiêng (Mt. 5: 17-37) MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Tin Lớn Lao (Mt. 15: 21-28) MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Tin Mạnh Mẽ (Mt. 8: 5-11) MP3 music Bộ Lễ 1

Lúa Chín Đầy Đồng (Mt. 9: 36, 10: 8) MP3 music Bộ Lễ 1

Lúa Gieo Trên Đồng (Mt. 13: 1-9) MP3 music Bộ Lễ 1

Lúa Và Cỏ Lùng (Mt. 13: 24-30) MP3 music Bộ Lễ 1

Lúa Và Cỏ Lùng (Mt. 13: 24-43) MP3 music Bộ Lễ 1

Lúa Với Cỏ Lùng (Mt. 13: 24-43) MP3 music Bộ Lễ 1

Luật Chúa Kiện Toàn (Mt. 5: 17-37) MP3 music Bộ Lễ 1

Luật Chúa Kiện Toàn (Mt. 5: 17-37) MP3 music Bộ Lễ 1

Mạc Khải Cho Những Người Nhỏ (Mt. 11: 25-31) MP3 music Bộ Lễ 1

Mầu Nhiệm Nước Trời (Mt. 13: 44-52) MP3 music Bộ Lễ 1

Mến Chúa Yêu Người (Mt. 22: 34-40) MP3 music Bộ Lễ 1

Mến Chúa Yêu Người (Mt. 22: 34-40) MP3 music Bộ Lễ 1

Mở Lòng Tha Thứ (Mt. 18: 21-35) MP3 music Bộ Lễ 1

Mối Phúc Nước Trời 1 (Mt. 5: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Mối Phúc Nước Trời 2 (Mt. 5: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Một Chúa Ba Ngôi (Mt. 28: 16-20) MP3 music Bộ Lễ 1

Một Ly Nước Lã (Mt. 10: 37-42) MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Chúa Về Trời (Mt. 28: 16-20) MP3 music Bộ Lễ 1

Mười Cô Trinh Nữ (Mt. 25: 1-13) MP3 music Bộ Lễ 1

Mười Cô Trinh Nữ (Mt. 25: 1-13) MP3 music Bộ Lễ 1

Mười Cô Trinh Nữ (Mt. 25: 1-13) MP3 music Bộ Lễ 1

Muối Đất Và Ánh Sáng (Mt. 5: 13-16) MP3 music Bộ Lễ 1

Mười Người Trinh Nữ (Mt. 25: 1-13) MP3 music Bộ Lễ 1

Mười Trinh Nữ (Mt. 25: 1-13) MP3 music Bộ Lễ 1

Muối Và Ánh Sáng (Mt. 5: 13-16) MP3 music Bộ Lễ 1

Muôn Đời Tạ Ơn (Mt. 11: 2-11) MP3 music Bộ Lễ 1

Năm Chiếc Bánh Và Hai Con Cá (Mt. 14: 13-21) MP3 music Bộ Lễ 1

Nào Ta Đi Tới  (Mt. 28: 16-20) MP3 music Bộ Lễ 1

Này Con Đi Làm Vườn Nho (Mt. 21: 28-32) MP3 music Bộ Lễ 1

Này Con Yêu Dấu (Mt. 25: 31-46) MP3 music Bộ Lễ 1

Này Là Con Ta Yêu Dấu (Mt. 3: 13-17) MP3 music Bộ Lễ 1

Này Ngài Sẽ Đến (Mt. 3: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Này Thiếu Nữ Sion (Mt. 21: 1-11) MP3 music Bộ Lễ 1

Nén Bạc Cho Con (Mt. 25: 14-30) MP3 music Bộ Lễ 1

Nén Bạc Chúa Trao (Mt. 25: 14-30) MP3 music Bộ Lễ 1

Nên Hoàn Thiện (Mt. 5: 48) MP3 music Bộ Lễ 1

Nên Một Với Chúa (Mt. 17: 1-9) MP3 music Bộ Lễ 1

Nên Một Với Chúa (Mt. 17: 1-9) MP3 music Bộ Lễ 1

Nên Như Trẻ Thơ (Mt. 18: 1-4) MP3 music Bộ Lễ 1

Nếu Mai Chúa Đến (Mt. 25: 1-13) MP3 music Bộ Lễ 1

Nếu Muốn Theo Thầy (Mt. 16: 21-27) MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Bên Cuộc Đời (Mt. 25: 32-46) MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Ơi, Cứu Con (Mt. 8: 23-27) MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Chúa Đến (Mt. 25: 31-46) MP3 music Bộ Lễ 1

Nghịch Lý Của Tin Mừng (Mt. 10: 37-42) MP3 music Bộ Lễ 1

Ngỡ Ngàng Nhận Ra (Mt. 3: 13-17) MP3 music Bộ Lễ 1

Ngôn Hành Thống Nhất (Mt. 21: 28-32) MP3 music Bộ Lễ 1

Người Đã Sống Lại (Mt. 28: 1-10) MP3 music Bộ Lễ 1

Người Đi Gieo Giống (Mt. 13: 1-23) MP3 music Bộ Lễ 1

Người Gieo Giống (Mt. 13: 3-8) MP3 music Bộ Lễ 1

Người Gieo Giống (Mt. 13: 1-23) MP3 music Bộ Lễ 1

Ngươi Phải Yêu Mến Luôn (Mt. 22: 34-40) MP3 music Bộ Lễ 1

Người Ta Sống (Mt. 4: 4b) MP3 music Bộ Lễ 1

Nguồn Tin Yêu (Mt. 11: 25-30) MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Xin Emmanuel (Mt. 1) MP3 music Bộ Lễ 1

Nhà Xây Trên Đá (Mt. 7: 24-27) MP3 music Bộ Lễ 1

Như Đấng Trọn Lành (Mt. 5: 38-48) MP3 music Bộ Lễ 1

Như Nước Trời (Mt. 13: 24-43) MP3 music Bộ Lễ 1

Như Trẻ Nhỏ (Mt. 18: 3) MP3 music Bộ Lễ 1

Những Nén Bác (Mt. 25: 14-30) MP3 music Bộ Lễ 1

Những Người Làm Vườn Nho (Mt. 21: 33-43) MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Tin Lên Đường (Mt. 2: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Tin Lớn Lao (Mt. 15: 21-28) MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Tin Sắt Son (Mt. 10: 37-42) MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Vui Ơn Cứu Độ (Mt. 11: 2-11) MP3 music Bộ Lễ 1

Noi Gương Gia Đình Thánh Gia (Mt. 2: 13-15, 19-23) MP3 music Bộ Lễ 1

Nước Chúa Trời (Mt. 21: 28-32) MP3 music Bộ Lễ 1

Nước Trời (Mt. 13: 44-52) MP3 music Bộ Lễ 1

Nước Trời (Mt. 13: 44-52) MP3 music Bộ Lễ 1

Nước Trời Cho Ai (Mt. 18: 1-5) MP3 music Bộ Lễ 1

Nước Trời Đã Đến Gần (Mt. 4: 12-17) MP3 music Bộ Lễ 1

Nước Trời Đã Gần (Mt. 3: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Nước Trời Quý Giá (Mt. 25: 14-30) MP3 music Bộ Lễ 1

Phần Thưởng Cao Quý (Mt. 5: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Phần Thưởng Trên Trời (Mt. 5: 1-12a) MP3 music Bộ Lễ 1

Phêrô, Con Có Phúc (Mt. 16: 13-23) MP3 music Bộ Lễ 1

Phúc Cho Ai (Mt. 5: 1-12a) MP3 music Bộ Lễ 1

Phúc Thật Giữa Đời (Mt. 5: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Phúc Thật Hạnh Phúc (Mt. 5: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Phúc Thay (Mt. 5: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Phúc Thay (Mt. 5: 3-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Phút Kết Hợp (Mt. 28: 20) MP3 music Bộ Lễ 1

Qua Cơn Cám Dỗ (Mt. 4: 1-11) MP3 music Bộ Lễ 1

Quan Phòng (Mt. 6: 24-34) MP3 music Bộ Lễ 1

Ra Khơi (Mt. 4: 12-23) MP3 music Bộ Lễ 1

Rama, Vọng Tiếng Khóc Than (Mt. 2: 13-18) MP3 music Bộ Lễ 1

Sai Con Đi (Mt. 9: 36 - 10: 8) MP3 music Bộ Lễ 1

Sao Bỏ Con? (Mt. 26: 39 & Mt. 27: 46) MP3 music Bộ Lễ 1

Sao Chúa Bỏ Con? (Mt. 21: 1-11) MP3 music Bộ Lễ 1

Sóng Gió Im Lặng 1 (Mt. 8: 18-27) MP3 music Bộ Lễ 1

Sóng Gió Im Lặng 2 (Mt. 8: 18-27) MP3 music Bộ Lễ 1

Sóng Gió Lặng Yên (Mt. 14: 22-33) MP3 music Bộ Lễ 1

Sửa Lỗi Cho Nhau (Mt. 18: 15-20) MP3 music Bộ Lễ 1

Ta Vào Đời (Mt. 18: 19) MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Hồn Trong Sạch (Mt. 5: 8) MP3 music Bộ Lễ 1

Tấm Lòng Khiêm Cung (Mt. 23: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Tám Mối Phúc Thật (Mt. 5: 1...) MP3 music Bộ Lễ 1

Tám Mối Phúc Thật (Mt. 5: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Sự Người Thu Thuế (Mt. 9: 9-13) MP3 music Bộ Lễ 1

Tha Thứ (Mt. 18: 21-35) MP3 music Bộ Lễ 1

Tha Thứ Luôn Luôn (Mt. 18: 21-35) MP3 music Bộ Lễ 1

Thân Con Tội Lỗi (Mt. 9: 9-13) MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Gia (Mt. 2: 13-15, 19-23) MP3 music Bộ Lễ 1

Thầy Là Ai? (Mt. 11: 2-11) MP3 music Bộ Lễ 1

Thầy Là Con Thiên Chúa (Mt. 16: 13-23) MP3 music Bộ Lễ 1

Thầy Ơi Cứu Con (Mt. 14: 22-33) MP3 music Bộ Lễ 1

Thầy Sẽ Ở Cùng Các Con (Mt. 28: 20) MP3 music Bộ Lễ 1

Thế Giới Hôm Nay (Mt. 9: 36 - 10: 8) MP3 music Bộ Lễ 1

Thêm Lòng Tin (Mt. 15: 21-28) MP3 music Bộ Lễ 1

Theo Ánh Sao (Mt. 2: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Theo Chúa (Mt. 10: 38) MP3 music Bộ Lễ 1

Theo Chúa (Mt. 16: 24-25, 20: 22-23) MP3 music Bộ Lễ 1

Thiên Chúa Công Bình (Mt. 20: 1-16) MP3 music Bộ Lễ 1

Theo Chúa Là Nguồn Hạnh Phúc (Mt. 10: 37-42) MP3 music Bộ Lễ 1

Theo Chúa Lên Đường (Mt. 10: 38-39) MP3 music Bộ Lễ 1

Theo Chúa Quan Phòng (Mt. 2: 2-3) MP3 music Bộ Lễ 1

Theo Thầy (Mt. 16: 21-27) MP3 music Bộ Lễ 1

Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta (Mt. 1: 18-24) MP3 music Bộ Lễ 1

Thiên Chúa Và Của Cải (Mt. 6: 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Thiên Ý Nhiệm Mầu (Mt. 1: 18-24) MP3 music Bộ Lễ 1

Thợ Gặt Đang Thiếu (Mt. 9: 36, 10: 8) MP3 music Bộ Lễ 1

Thực Hành Lệnh Chúa Truyền (Mt. 21: 28-32) MP3 music Bộ Lễ 1

Thực Thi Lời Chúa Dạy (Mt. 23: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Tiệc Cưới Chúa Mời (Mt. 22: 1-14) MP3 music Bộ Lễ 1

Tiệc Cưới Con Chiên (Mt. 22: 1-14) MP3 music Bộ Lễ 1

Tiệc Hạnh Phúc Nước Trời (Mt. 22: 1-14) MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Chúa Cha (Mt. 17: 1-5) MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Chúa Gọi (Mt. 9: 9-13) MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Chúa Gọi Mời (Mt. 4: 12-17) MP3 music Bộ Lễ 1

Tin Chúa Quan Phòng (Mt. 6: 24-34) MP3 music Bộ Lễ 1

Tin Mừng Phục Sinh 1 (Mt. 28: 1-10) MP3 music Bộ Lễ 1

Tin Mừng Nước Trời (Mt. 4: 12-23) MP3 music Bộ Lễ 1

Tin Yêu Chúa Ba Ngôi (Mt. 18: 16-20) MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Bác Ái (Mt. 10: 40-42) MP3 music Bộ Lễ 1

Tinh Thần Phục Vụ (Mt. 21: 33-43) MP3 music Bộ Lễ 1

Tỉnh Thức Sẵn Sàng (Mt. 24: 37-44) MP3 music Bộ Lễ 1

Tỉnh Thức Và Sẵn Sàng (Mt. 24: 37-44) MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Đến (Mt. 5: 18-22, 9: 9) MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Trong Hành Động (Mt. 7: 21-27) MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Trong Hành Động (Mt. 21: 28-32) MP3 music Bộ Lễ 1

Trả Lại Cho Thiên Chúa (Mt. 22: 15-21) MP3 music Bộ Lễ 1

Trả Lại Cho Thiên Chúa (Mt. 22: 15-21) MP3 music Bộ Lễ 1

Trả Về Cho Thiên Chúa (Mt. 22: 15-21) MP3 music Bộ Lễ 1

Trả Về Thiên Chúa (Mt. 22: 15-21) MP3 music Bộ Lễ 1

Trách Nhiệm Tình Thương (Mt. 18: 15-20) MP3 music Bộ Lễ 1

Trao Ban Sứ Mạng (Mt. 28: 16-20) MP3 music Bộ Lễ 1

Trên Biển Đời (Mt. 14: 22-33) MP3 music Bộ Lễ 1

Trên Đá, Trên Cát (Mt. 7: 21-27) MP3 music Bộ Lễ 1

Trên Đỉnh Tabor (Mt. 17: 1-13) MP3 music Bộ Lễ 1

Triều Thiên Hạnh Phúc (Mt. 10: 17-22) MP3 music Bộ Lễ 1

Trổ Sinh Hoa Trái (Mt. 25: 14-30) MP3 music Bộ Lễ 1

Trở Về Với Bụi Tro (Mt. 6: 1-6, 16-18) MP3 music Bộ Lễ 1

Trọn Lành Như Cha (Mt. 5: 38-48) MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Phương Đông (Mt. 2: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Tuyên Xưng (Mt. 16: 16-18) MP3 music Bộ Lễ 1

Tuyên Xưng Đức Kitô (Mt. 16: 13-23) MP3 music Bộ Lễ 1

Vác Thập Giá Mình (Mt. 10: 37-42) MP3 music Bộ Lễ 1

Vác Thập Giá Mình (Mt. 16: 21-27) MP3 music Bộ Lễ 1

Vẫn Chỉ Một Đồng (Mt. 20: 1-16a) MP3 music Bộ Lễ 1

Về Đây Bên Cha (Mt. 25: 34) MP3 music Bộ Lễ 1

Vị Tha Bác Ái (Mt. 5: 38-48) MP3 music Bộ Lễ 1

Viên Đá Góc (Mt. 21: 33-43) MP3 music Bộ Lễ 1

Vì Xưa (Mt. 25: 31-46) MP3 music Bộ Lễ 1

Viên Ngọc Quý (Mt. 13: 44-52) MP3 music Bộ Lễ 1

Vinh Quang Chúa Con (Mt. 25: 31-46) MP3 music Bộ Lễ 1

Vững Tin Nơi Chúa (Mt. 14: 22-33) MP3 music Bộ Lễ 1

Vườn Dầu Năm Ấy (Mt. 26: 14-27, 66) MP3 music Bộ Lễ 1

Vườn Dầu Năm Xưa (Mt. 26: 14-27, 66) MP3 music Bộ Lễ 1

Vườn Nho Của Chúa (Mt. 21: 33-43) MP3 music Bộ Lễ 1

Vườn Nho Dân Chúa (Mt. 21: 33-43) MP3 music Bộ Lễ 1

Xây Nhà (Mt. 7: 21, 24-27) MP3 music Bộ Lễ 1

Xây Nhà Trên Đá (Mt. 7: 21-27) MP3 music Bộ Lễ 1

Xê-da Và Thiên Chúa (Mt. 22: 15-21) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Biến Đổi Con (Mt. 5: 17-37) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Chữa Lành Con (Mt. 8: 14-17) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Giữ Gìn (Mt. 4: 1-11) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Ở Cùng Chúng Con (Mt. 28: 20) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tha Nợ (Mt. 18: 21-35) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thắp Sáng (Mt. 5: 13-16) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tuyên Xưng (Mt. 16: 13-23) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Vâng Ý Cha (Mt. 26: 39) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Vòng Tay Yêu Thương (Mt. 25: 35-36) MP3 music Bộ Lễ 1

Xưng Tụng Danh Chúa (Mt. 16: 13-23) MP3 music Bộ Lễ 1

Yến Tiệc Hồng Ân (Mt. 22: 1-14) MP3 music Bộ Lễ 1

Yến Tiệc Vui (Mt. 22: 1-14) MP3 music Bộ Lễ 1

Yêu Chúa Yêu Người (Mt. 22: 34-40) MP3 music Bộ Lễ 1

Yêu Ngài Mà Thôi (Mt. 21: 33-43) MP3 music Bộ Lễ 1

Yêu Người Như Chúa (Mt. 22: 34-40) MP3 music Bộ Lễ 1

Yêu Như Chúa Đã Yêu (Mt. 6: 43-48) MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Mác-cô

Ai Được Cứu Rỗi? (Mc. 10: 17-27) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Là Mẹ Và Anh Em Ta? (Mc. 3: 20-35) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Là Người Đầu? (Mc. 9: 29-36) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Muốn Làm Người Lớn Nhất (Mc. 9: 29-36) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Muốn Theo Ta? (Mc. 8: 27-35) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Muốn Theo Ta (Mc. 8: 34-35) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Tin Sẽ Được Sống (Mc. 9: 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Ăn Chay (Mc. 2: 18-22) MP3 music Bộ Lễ 1

Ánh Mắt Tâm Hồn (Mc. 10: 46-52) MP3 music Bộ Lễ 1

Anh Mù Bartimê (Mc. 10: 46-52) MP3 music Bộ Lễ 1

Ánh Nhìn Thân Thương (Mc. 6: 1-6) MP3 music Bộ Lễ 1

Bà Góa Nghèo (Mc. 12: 38-44) MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Đức Tin (Mc. 11) MP3 music Bộ Lễ 1

Bí Tích Hôn Nhân (Mc. 10: 2-16) MP3 music Bộ Lễ 1

Bí Tích Tình Yêu (Mc. 14: 12-26) MP3 music Bộ Lễ 1

Biến Đổi Đời Con (Mc. 9: 2-10) MP3 music Bộ Lễ 1

Biển Đời Giông Tố (Mc. 4: 35-41) MP3 music Bộ Lễ 1

Biết Khi Nào Chủ Về (Mc. 13: 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Bước Qua Cửa Hẹp (Mc. 10: 17-30) MP3 music Bộ Lễ 1

Các Người Chớ Phân Ly (Mc. 10: 2-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Cạm Bẫy (Mc. 9: 37-42, 44, 46-47) MP3 music Bộ Lễ 1

Cám Dỗ Nào... (Mc. 1: 12-15) MP3 music Bộ Lễ 1

Cần Ra Khỏi Mình (Mc. 6: 1-6) MP3 music Bộ Lễ 1

Chan Hòa Hồng Ân (Mc. 6: 1-6) MP3 music Bộ Lễ 1

Chân Thành Sám Hối (Mc. 1: 1-8) MP3 music Bộ Lễ 1

Chỉ Có Mình Cha Biết Thôi (Mc. 13: 24-32) MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Con Biết Chạnh Lòng (Mc. 6: 30-34) MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Con Được Thấy (Mc. 10: 46-52) MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Con Nhìn Thấy (Mc. 10: 46-52) MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Con Sạch Tâm (Mc. 7: 1-8a, 14-15, 21-23) MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Đi Bằng Cả Tấm Lòng (Mc. 12: 38-44) MP3 music Bộ Lễ 1

Chớ Giả Hình (Mc. 7: 1-8a, 14-15, 21-23) MP3 music Bộ Lễ 1

Chủ Ngày Sabat (Mc. 2: 23, 3: 6) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Buồn... (Mc. 10: 17-30) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chạnh Lòng Thương (Mc. 6: 30-34) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chạnh Lòng Thương (Mc. 8: 1-10) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chính Là Lời (Mc. 1: 21-28) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chữa Người Câm Điếc (Mc. 7: 31-37) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Động Lòng Thương (Mc. 1: 40-45) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Giêsu Lên Trời (Mc. 16: 15-20) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Mục Tử Nhân Lành (Mc. 6: 30-34) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Niềm Vui (Mc. 2: 18-22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chữa Lành Vết Thương (Mc. 1: 40-45) MP3 music Bộ Lễ 1

Chữa Người Quỉ Ám (Mc. 5: 19) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Quy Tụ Dân Người (Mc. 13: 24-32) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ơi! Xin Dắt Con (Mc. 4: 35-41) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Sai Tôi Đi (Mc. 6: 7-13) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Vào Nơi Hoang Địa (Mc. 1: 12-15) MP3 music Bộ Lễ 1

Chứng Nhân Tin Mừng (Mc. 6: 7-8, 16: 15-16) MP3 music Bộ Lễ 1

Chuyện Bà Góa Nghèo (Mc. 12: 38-44) MP3 music Bộ Lễ 1

Chuyện Người Bại Liệt (Mc. 2: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Chuyện Trò Với Chúa Cha (Mc. 1: 29-39) MP3 music Bộ Lễ 1

Có Biết Bao Điều (Mc. 9: 37-42, 44, 46-47) MP3 music Bộ Lễ 1

Có Tiếng Kêu Trong Hoang Địa (Mc. 1: 1-8) MP3 music Bộ Lễ 1

Có Tiếng Người Hô (Mc. 1: 1-8) MP3 music Bộ Lễ 1

Cơn Bão Lớn (Mc. 4: 35-40) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Biết Dâng Gì (Mc. 12: 38-44) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Cha Yêu Dấu (Mc. 1: 6b-11) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Người Đến (Mc. 10: 45) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Người Là Chủ Ngày Sabát (Mc. 2: 23 - 3: 6) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Ta Dấu Yêu (Mc. 9: 1-9) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Tin Thưa Thầy (Mc. 4: 35; 8: 29) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Yêu Dấu Của Cha (Mc. 1: 6b-11) MP3 music Bộ Lễ 1

Cùng Thầy Lên Núi (Mc. 9: 1-9) MP3 music Bộ Lễ 1

Cùng Thầy Lên Núi (Mc. 9: 1-9) MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lời Tụng Ca (Mc. 5: 21-43) MP3 music Bộ Lễ 1

Dọn Đường Cho Chúa (Mc. 1: 1-8) MP3 music Bộ Lễ 1

Dọn Lòng Đón Chúa (Mc. 1: 1-8) MP3 music Bộ Lễ 1

Dụ Ngôn Nước Trời (Mc. 4: 26-34) MP3 music Bộ Lễ 1

Dứt Bỏ Thói Hư (Mc. 9: 37-42, 44, 46-47) MP3 music Bộ Lễ 1

Duy Nơi Ngài (Mc. 2: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Đàn Chiên Không Người Chăn (Mc. 6: 30-34) MP3 music Bộ Lễ 1

Đấng Có Uy Quyền (Mc. 1: 21-28) MP3 music Bộ Lễ 1

Đêm Thâu Vườn Dầu (Mc. 14: 32-42) MP3 music Bộ Lễ 1

Điều Răn Trọng Nhất (Mc. 12: 28-34) MP3 music Bộ Lễ 1

Điều Răn Trọng Nhất (Mc. 12: 28b-34) MP3 music Bộ Lễ 1

Điều Răn Trọng Nhất (Mc. 12: 28b-34) MP3 music Bộ Lễ 1

Đối Với Chúa (Mc. 10: 2-16) MP3 music Bộ Lễ 1

Đón Nhận Tha Nhân (Mc. 1: 40-45) MP3 music Bộ Lễ 1

Đón Tiếp Thầy (Mc. 9: 29-36) MP3 music Bộ Lễ 1

Đồng Xu Của Bà Góa (Mc. 12: 41-44) MP3 music Bộ Lễ 1

Đồng Xu Nhỏ (Mc. 12: 41-44) MP3 music Bộ Lễ 1

Đồng Xu Nhỏ 2 (Mc. 12: 38-44) MP3 music Bộ Lễ 1

Đức Tin (Mc. 5: 21-43) MP3 music Bộ Lễ 1

Đức Tin Cứu Chữa Con (Mc. 5: 21-43) MP3 music Bộ Lễ 1

Đừng Sợ! Chúa Đã Phục Sinh (Mc. 16: 1-8) MP3 music Bộ Lễ 1

Đường Lên Canvê (Mc. 14: 1-15, 47) MP3 music Bộ Lễ 1

Đường Vinh Quang Chúa (Mc. 10: 35-45) MP3 music Bộ Lễ 1

Ephata (Mc. 7: 31-37) MP3 music Bộ Lễ 1

Ephata (Mc. 7: 31-37) MP3 music Bộ Lễ 1

Ephata (Mc. 7: 31-37) MP3 music Bộ Lễ 1

Ephata (Mc. 7: 34-35) MP3 music Bộ Lễ 1

Giang Tay Cứu Chữa (Mc. 1: 29-39) MP3 music Bộ Lễ 1

Gieo Bước Hân Hoan (Mc. 6: 7-13) MP3 music Bộ Lễ 1

Giêsu Ơi! (Mc. 1: 29-39) MP3 music Bộ Lễ 1

Gioan Tiền Hô (Mc. 3: 1-3) MP3 music Bộ Lễ 1

Giới Luật Mến Yêu (Mc. 12: 28b-34) MP3 music Bộ Lễ 1

Giới Răn Nào Quan Trọng Nhất (Mc. 12: 28-34) MP3 music Bộ Lễ 1

Giới Răn Nào Trọng Nhất (Mc. 12: 28b-34) MP3 music Bộ Lễ 1

Gương Mù Dịp Tội (Mc. 9: 41-47) MP3 music Bộ Lễ 1

Gương Sáng (Mc. 3: 3-16) MP3 music Bộ Lễ 1

Hai Điều Răn Trọng Nhất (Mc. 12: 28b-34) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Biến Đổi (Mc. 9: 1-9) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Biết Canh Tân (Mc. 2: 18-22) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Chỗi Dậy (Mc. 2: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Dọn Đường (Mc. 1: 1-8) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Dọn Đường Chúa (Mc. 1: 1-8) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đi Rao Giảng Tin Mừng (Mc. 6: 7-13) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Luôn Từ Bỏ (Mc. 10: 17-30) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Mở Ra (Mc. 7: 31-37) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Nên Công Chính (Mc. 9: 37-42, 44, 46-47) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Nên Người Phục Vụ (Mc. 10: 35-45) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Nhận Ra Chúa Trong Đời Thường (Mc. 6: 1-6) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Sẵn Sàng (Mc. 13: 33-37) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Sống Ngay Lành (Mc. 9: 37-42, 44, 46-47) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Theo Ta (Mc. 1: 14-20) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Tỉnh Thức (Mc. 13: 33-37) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Tỉnh Thức (Mc. 13: 33-37) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Trở Nên Bé Thơ (Mc. 9: 29-36) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Trở Nên Rốt Hết (Mc. 9: 29-36) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Vững Tin Ngài (Mc. 10: 46-52) MP3 music Bộ Lễ 1

Hiệp Thông Năm Thánh (Mc. 3: 14) MP3 music Bộ Lễ 1

Hoan Hô Con Vua Đa-vít (Mc. 11: 1-10) MP3 music Bộ Lễ 1

Học Nơi Thiên Chúa (Mc. 3: 20-35) MP3 music Bộ Lễ 1

Hy Sinh Và Phục Vụ (Mc. 10: 35-45) MP3 music Bộ Lễ 1

Khấn Xin Cùng Chúa (Mc. 10: 35-45) MP3 music Bộ Lễ 1

Khát Khao Chữa Lành (Mc. 5: 28) MP3 music Bộ Lễ 1

Khiêm Nhu Phục Vụ (Mc. 10: 35-45) MP3 music Bộ Lễ 1

Không Được Phân Ly (Mc. 10: 2-16) MP3 music Bộ Lễ 1

Làm Gì Để Sống Đời Đời (Mc. 10: 17-27) MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Chúa Gieo Vào Lòng (Mc. 4: 26-34) MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Ngài (Mc. 1: 21-28) MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Ngài (Mc. 1: 21-28) MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Thầy Sẽ Không Qua Đi (Mc. 13: 24-32) MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Con Tin Chúa (Mc. 1: 12-15) MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Con Tin Kính (Mc. 1: 40-45) MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Thành Dâng Chúa (Mc. 12: 38-44) MP3 music Bộ Lễ 1

Lúa Với Cỏ Lùng (Mc. 13: 24-32) MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Ta Và Anh Em Ta (Mc. 3: 20-35) MP3 music Bộ Lễ 1

Mình Máu Thánh Chúa (Mc. 14: 12-16, 22-26) MP3 music Bộ Lễ 1

Mình Và Máu Thánh (Mc. 14: 12-16, 22-26) MP3 music Bộ Lễ 1

Mở Tay Bố Thí (Mc. 10: 17-30) MP3 music Bộ Lễ 1

Một Lòng Tin (Mc. 5: 21-43) MP3 music Bộ Lễ 1

Một Mình Với Chúa (Mc. 1: 29-39) MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Chay Thánh (Mc. 1: 12-15) MP3 music Bộ Lễ 1

Muốn Làm Lớn (Mc. 10: 35-45) MP3 music Bộ Lễ 1

Muốn Theo Ta (Mc. 8: 27-35) MP3 music Bộ Lễ 1

Nào Ta Đi (Mc. 5: 19-20) MP3 music Bộ Lễ 1

Này Là Con Ta Yêu Dấu (Mc. 1: 6b-11) MP3 music Bộ Lễ 1

Này Là Mình Máu Ta Ban (Mc. 14: 12-16, 22-26) MP3 music Bộ Lễ 1

Này Là Mình Ta Này Là Máu Ta (Mc. 14: 12-16, 22-26) MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Cánh Chung (Mc. 13: 24-32) MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Của Chủa (Mc. 2: 23 - 3: 6) MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Của Chủa (Mc. 2: 23 - 3: 6) MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Đó Giờ Đó (Mc. 13: 24-32) MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Phán Xét (Mc. 13: 24-27) MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Sabbát (Mc. 2: 23 - 3: 6) MP3 music Bộ Lễ 1

Nghe Lời Chúa Dạy (Mc. 3: 20-35) MP3 music Bộ Lễ 1

Nghỉ Ngơi Bên Chúa (Mc. 6: 30-34) MP3 music Bộ Lễ 1

Ngỡ Ngàng Nhận Ra (Mc. 1: 7-11) MP3 music Bộ Lễ 1

Người Con Của Chúa (Mc. 7: 1-8a, 14-15, 21-23) MP3 music Bộ Lễ 1

Người Được Sai Đi (Mc. 6: 7-13) MP3 music Bộ Lễ 1

Người Giàu Khó Vào Nước Trời (Mc. 10: 17-30) MP3 music Bộ Lễ 1

Người Gieo Giống (Mc. 4: 20) MP3 music Bộ Lễ 1

Người Là Ai? (Mc. 4: 35-40) MP3 music Bộ Lễ 1

Người Mù Bên Vệ Đường (Mc. 10: 46-52) MP3 music Bộ Lễ 1

Người Mù Giêricô (Mc. 10: 46-52) MP3 music Bộ Lễ 1

Nước Chúa Đã Gần Đến (Mc. 1: 14-20) MP3 music Bộ Lễ 1

Nước Thiên Chúa (Mc. 4: 26-34) MP3 music Bộ Lễ 1

Nước Thiên Chúa (Mc. 4: 26-34) MP3 music Bộ Lễ 1

Nước Thiên Chúa Gần Đến (Mc. 1: 14-20) MP3 music Bộ Lễ 1

Nước Trời Bền Vững (Mc. 5) MP3 music Bộ Lễ 1

Nước Trời Cho Ai (Mc. 9: 33-37) MP3 music Bộ Lễ 1

Nước Trời Như Hạt Giống (Mc. 4: 26-34) MP3 music Bộ Lễ 1

Ôi Cao Quý Thay (Mc. 6: 30-34) MP3 music Bộ Lễ 1

Ơn Gọi Mỗi Ngày (Mc. 1: 14-20) MP3 music Bộ Lễ 1

Phục Vụ Như Chúa (Mc. 10: 35-45) MP3 music Bộ Lễ 1

Ra Đi (Mc. 6: 7-13) MP3 music Bộ Lễ 1

Rượu Mới Bầu Da Mới (Mc. 2: 18-22) MP3 music Bộ Lễ 1

Sẵn Sàng Đón Chúa (Mc. 13: 33-37) MP3 music Bộ Lễ 1

Sao Kém Tin! (Mc. 4: 35-41) MP3 music Bộ Lễ 1

Sao Yếu Tin (Mc. 4: 35-40) MP3 music Bộ Lễ 1

Sao Lại Sợ Hãi? (Mc. 4: 35-40) MP3 music Bộ Lễ 1

Sóng Gió Im Lặng 1 (Mc. 4: 35-41) MP3 music Bộ Lễ 1

Sóng Gió Im Lặng 2 (Mc. 4: 35-41) MP3 music Bộ Lễ 1

Sống Thuộc Về Đức Kitô (Mc. 9: 37-42, 44, 46-47) MP3 music Bộ Lễ 1

Sống Tỉnh Thức (Mc. 13: 33-37) MP3 music Bộ Lễ 1

Sự Gì Thiên Chúa Kết Hợp (Mc. 10: 2-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Sức Mạnh Lời Chúa (Mc. 1: 21-28) MP3 music Bộ Lễ 1

Ta Cùng Lên Đường (Mc. 16: 15-16) MP3 music Bộ Lễ 1

Ta Đến Để Phục Vụ (Mc. 10: 35-45) MP3 music Bộ Lễ 1

Ta Muốn (Mc. 1: 40-45) MP3 music Bộ Lễ 1

Tấm Lòng Bao Dung (Mc. 9: 37-42, 44, 46-47) MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Tình Yêu Mến (Mc. 9: 30-37) MP3 music Bộ Lễ 1

Tha Tội Và Chữa Lành (Mc. 2: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Giá Vô Tội (Mc. 14: 1-15, 47) MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Ý Chúa (Mc. 3: 20-25) MP3 music Bộ Lễ 1

Thầy Là Ai? (Mc. 8: 27-35) MP3 music Bộ Lễ 1

Thầy Sẽ Ở Cùng (Mc. 16: 15-20) MP3 music Bộ Lễ 1

Theo Chúa (Mc. 1: 14-20) MP3 music Bộ Lễ 1

Theo Chúa (Mc. 2: 14) MP3 music Bộ Lễ 1

Theo Chúa (Mc. 8: 27-35) MP3 music Bộ Lễ 1

Thời Giờ Đã Mãn (Mc. 1: 14-20) MP3 music Bộ Lễ 1

Tin Là Được (Mc. 11: 23-24) MP3 music Bộ Lễ 1

Tin Mừng Cứu Độ (Mc. 16: 15-20) MP3 music Bộ Lễ 1

Tin Mừng Phục Sinh 2 (Mc. 16: 1-7) MP3 music Bộ Lễ 1

Tinh Sạch Ô Uế Ở Tại Tâm (Mc. 7: 1-8a, 14-15, 21-23) MP3 music Bộ Lễ 1

Tinh Thần Canh Thức (Mc. 13: 33-37) MP3 music Bộ Lễ 1

Tỉnh Thức Nguyện Cầu (Mc. 13: 33-37) MP3 music Bộ Lễ 1

Tỉnh Thức Sẵn Sàng (Mc. 13: 33-37) MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Không Còn Cô Đơn (Mc. 12) MP3 music Bộ Lễ 1

Trỗi Dậy Mà Về (Mc. 2: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Nước Chúa Vinh Quang (Mc. 10: 35-45) MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Sông Giođan (Mc. 1: 1-8) MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Bỏ Chính Mình (Mc. 8: 27-35) MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Trái Tim Con (Mc. 7: 1-8a, 14-15, 21-23) MP3 music Bộ Lễ 1

Vác Chõng Mà Về (Mc. 2: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Với Chúa Với Người (Mc. 12: 38-44) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Biến Đổi Con (Mc. 9: 2-10) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chạm Đến Chúa (Mc. 5: 21-43) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chạm Vào Con (Mc. 5: 21-43) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Con Được Thấy (Mc. 10: 46-52) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Con Được Thấy (Mc. 10: 46-52) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Con Được Thấy (Mc. 10: 46-52) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Chữa Lành (Mc. 1: 40-45) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Cứu Chữa Con (Mc. 1: 29-39) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Dùng Con (Mc. 7: 31-37) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Hãy Mở (Mc. 7: 31-37) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Củng Cố Niềm Tin (Mc. 6: 1-6) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ngài Đổi Mới (Mc. 2: 18-22) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ngài Mở Mắt Con (Mc. 10: 46-52) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thương Xót Con (Mc. 10: 46-52) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thương Xót Con (Mc. 10: 48) MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Lu-ca

Ai Dám Hy Sinh (Lc. 9: 23-26) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Hay Tự Hào (Lc. 18: 9-14) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Là Anh Em? (Lc. 10: 25-37) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Là Anh Em Của Tôi? (Lc. 10: 25-37) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Là Anh Em Tôi? (Lc. 10: 5-37) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Muốn Theo Ta? (Lc. 14: 25-33) MP3 music Bộ Lễ 1

An Bình Ra Đi (Lc. 2: 29-32) MP3 music Bộ Lễ 1

An Bình Ra Đi (Lc. 2: 29-32) MP3 music Bộ Lễ 1

Ăn Năn Tội Mình (Lc. 13: 1-9) MP3 music Bộ Lễ 1

Anh Em Của Tôi (Lc. 10: 25-37) MP3 music Bộ Lễ 1

Anh Em Hãy Cho Họ Ăn (Lc. 9: 13) MP3 music Bộ Lễ 1

Ave Maria (Lc. 1: 28...) MP3 music Bộ Lễ 1

Bà Đầy Ơn Phúc (Lc. 1: 39-45) MP3 music Bộ Lễ 1

Bà Góa Thành Naim (Lc. 7: 11-17) MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Đức Ái (Lc. 10: 25-37) MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Đức Tin (Lc. 8) MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Thống Hối (Lc. 15: 11-32) MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Thống Hối (Lc. 15: 18...) MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Học Khiêm Nhường (Lc. 14: 1, 7-14) MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Học Khôn Ngoan (Lc. 12: 13-21) MP3 music Bộ Lễ 1

Bánh Hóa Nhiều (Lc. 9: 16-17) MP3 music Bộ Lễ 1

Bêlem, Âm Vang Cứu Độ (Lc. 2: 8-20) MP3 music Bộ Lễ 1

Bền Đỗ Đến Cùng (Lc. 21: 5-19) MP3 music Bộ Lễ 1

Bền Đỗ Sẽ Được Cứu Rỗi (Lc. 21: 5-19) MP3 music Bộ Lễ 1

Biến Hình Đổi Dạng (Lc. 9: 28-36) MP3 music Bộ Lễ 1

Bình An Của Chúa (Lc. 24: 35-48) MP3 music Bộ Lễ 1

Bước Đi Với Ngài (Lc. 24: 13-27) MP3 music Bộ Lễ 1

Các Con Hãy Đi (Lc. 10: 1-12, 17-20) MP3 music Bộ Lễ 1

Các Con Hãy Sẵn Sàng (Lc. 12: 32-48) MP3 music Bộ Lễ 1

Các Con Hãy Sẵn Sàng (Lc. 12: 32-48) MP3 music Bộ Lễ 1

Cải Hối Tâm Hồn (Lc. 13: 1-9) MP3 music Bộ Lễ 1

Cám Dỗ Trong Đời (Lc. 4: 1-13) MP3 music Bộ Lễ 1

Cảm Tạ Yêu Mến (Lc. 17: 11-19) MP3 music Bộ Lễ 1

Canh Tân Đời Mình (Lc. 3: 10-18) MP3 music Bộ Lễ 1

Cầu Nguyện Không Ngừng (Lc. 16: 1-13) MP3 music Bộ Lễ 1

Cầu Nguyện Luôn (Lc. 18: 1-8) MP3 music Bộ Lễ 1

Chân Lý Tình Nhiệm Mầu (Lc. 12: 22-31) MP3 music Bộ Lễ 1

Chân Thành Sám Hối (Lc. 3: 10-18) MP3 music Bộ Lễ 1

Chẳng Còn Lại Gì (Lc. 12: 13-21) MP3 music Bộ Lễ 1

Chạnh Lòng Thương Xót (Lc. 9: 11b-17) MP3 music Bộ Lễ 1

Chỉ Có Một Điều Cần (Lc. 10: 38-42) MP3 music Bộ Lễ 1

Chỉ Có Một Điều Cần (Lc. 10: 38-42) MP3 music Bộ Lễ 1

Chỉ Phán Một Lời (Lc. 7: 1-10) MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Con Thấy Chúa (Lc. 8: 22-25) MP3 music Bộ Lễ 1

Chờ Mong (Lc. 15: 11-32) MP3 music Bộ Lễ 1

Chớ Thách Chúa (Lc. 4: 1-13) MP3 music Bộ Lễ 1

Chọn Phần Hơn (Lc. 10: 38-42) MP3 music Bộ Lễ 1

Chọn Phần Tốt Nhất (Lc. 10: 38-42) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Biến Hình (Lc. 9: 28b-36) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Biến Hình (Lc. 9: 28b-36) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chạnh Lòng Thương (Lc. 7: 11-17) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chạnh Lòng Thương (Lc. 7: 11-17) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chạnh Lòng Thương (Lc. 7: 11-17) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chạnh Lòng Xót Thương (Lc. 7: 11-17) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Có Mặt Trong Lịch Sử (Lc. 21: 28 và 31) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Làm Người (Lc. 1: 26-38) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Lên Trời (Lc. 24: 46-53) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Về Trời (Lc. 24: 46-53) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Giáng Sinh 1 (Lc. 2: 1-20) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Giêsu Chịu Cám Dỗ (Lc. 4: 1-13) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa (Lc. 3: 15-16, 21-22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa (Lc. 3: 21-22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Gọi Con (Lc. 10: 1-9) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Vua Vũ Trụ (Lc. 23: 35-43) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Mãi Bên Con (Lc. 3: 4-18) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 3 Mùa Vọng B (Lc. 1: 46-54) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 3 MV B (Lc. 1: 46-54) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ở Lại Với Con (Lc. 24: 13-35) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ơi! Xin Dắt Con (Lc. 8: 22-25) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Sẽ Lắng Nghe (Lc. 18: 1-8) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Thương Yêu Thế Trần (Lc. 1: 57-66, 80) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Vào Hoang Địa (Lc. 4: 1-13) MP3 music Bộ Lễ 1

Chuẩn Bị Sẵn Sàng (Lc. 12: 32-48) MP3 music Bộ Lễ 1

Chứng Nhân Tin Mừng (Lc. 9: 13, 10: 1-7) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúng Tôi Phải Làm Gì? (Lc. 3: 10-18) MP3 music Bộ Lễ 1

Có Chúa Đồng Hành (Lc. 24: 13-35) MP3 music Bộ Lễ 1

Có Tiếng Kêu Trong Hoang Địa (Lc. 3: 1-6) MP3 music Bộ Lễ 1

Có Tiên Tri Nào? (Lc. 4: 21-30) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Cha Yêu Dấu (Lc. 3: 15-16, 21-22) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Chiên Lạc (Lc. 15: 3-7) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Được Tha (Lc. 7: 36-50) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Đường Giêsu (Lc. 9: 51-62) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Đường Theo Chúa (Lc. 9: 51-62) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Hãy Xin (Lc. 11: 1-13) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Không Đáng (Lc. 7: 1-10) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Là Tôi Tớ (Lc. 1: 38) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Nay Trở Về (Lc. 15: 11-32) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Phải Làm Gì? (Lc. 10: 25-37) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Ta Dấu Yêu (Lc. 9: 28b-36) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Trẻ Này (Lc. 2: 22-40) MP3 music Bộ Lễ 1

Cứ Xin Sẽ Được (Lc. 11: 1-13) MP3 music Bộ Lễ 1

Cửa Hẹp (Lc. 13: 22-30) MP3 music Bộ Lễ 1

Cùng Mẹ Maria (Lc. 2: 16-21) MP3 music Bộ Lễ 1

Dacaria! Đừng Sợ (Lc. 1: 5-25) MP3 music Bộ Lễ 1

Dấn Bước Theo Ngài (Lc. 14: 25-33) MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa Giêsu (Lc. 2: 30-31) MP3 music Bộ Lễ 1

Danh Người Chí Thánh (Lc. 1: 39-56) MP3 music Bộ Lễ 1

Danh Ngài Là Thánh (Lc. 1: 46-47, 48-49, 50-51, 52-53, 54-55) MP3 music Bộ Lễ 1

Dọn Đường Đón Chúa (Lc. 3: 1-6) MP3 music Bộ Lễ 1

Dụ Ngôn Cây Vả (Lc. 13: 1-9) MP3 music Bộ Lễ 1

Dụ Ngôn Con Chiên Lạc Và Đồng Bạc Bị Mất (Lc. 15: 4-10) MP3 music Bộ Lễ 1

Dụ Ngôn Người Cha Nhân Lành (Lc. 15: 1-3, 11-32) MP3 music Bộ Lễ 1

Dù Thầy Đi Đâu (Lc. 9: 51-62) MP3 music Bộ Lễ 1

Đà Trong Mắt (Lc. 6: 39-45) MP3 music Bộ Lễ 1

Đấng Sẽ Đến (Lc. 3: 10-18) MP3 music Bộ Lễ 1

Đáp Tiếng Xin Vâng (Lc. 1: 39-56) MP3 music Bộ Lễ 1

Đây Là Con Ta Yêu Dấu (Lc. 9: 28-36) MP3 music Bộ Lễ 1

Đây Tớ Vô Dụng (Lc. 17: 5-10) MP3 music Bộ Lễ 1

Để Nên Môn Đệ Ta (Lc. 14: 25-33) MP3 music Bộ Lễ 1

Đêm Thâu Vườn Dầu (Lc. 22: 39-46) MP3 music Bộ Lễ 1

Đến Để Được Chữa Lành (Lc. 19: 1-10) MP3 music Bộ Lễ 1

Đi Mang Bình An (Lc. 10: 1-9) MP3 music Bộ Lễ 1

Đi Theo Ta (Lc. 9: 23-24) MP3 music Bộ Lễ 1

Điềm Lạ (Lc. 2: 7) MP3 music Bộ Lễ 1

Điềm Lạ Giona (Lc. 11: 29-32) MP3 music Bộ Lễ 1

Điệp Khúc Magnificat (Lc. 1: 46-55) MP3 music Bộ Lễ 1

Đổi Lấy Thiên Thu (Lc. 16: 10-13) MP3 music Bộ Lễ 1

Đón Nhận Chúa (Lc. 19: 1-10) MP3 music Bộ Lễ 1

Đừng Ngồi Chỗ Nhất (Lc. 14: 7-14) MP3 music Bộ Lễ 1

Đừng Sợ! Chính Là Thầy Đây (Lc. 24: 35-48) MP3 music Bộ Lễ 1

Đừng Sợ Hãi (Lc. 24: 35-48) MP3 music Bộ Lễ 1

Đừng Sợ! Hãy Theo Thầy (Lc. 5: 1-11) MP3 music Bộ Lễ 1

Đừng Tham Lam (Lc. 12: 13-21) MP3 music Bộ Lễ 1

Đừng Xét Đoán (Lc. 6: 27-38) MP3 music Bộ Lễ 1

Đừng Xét Đoán (Lc. 6: 39-45) MP3 music Bộ Lễ 1

Được Sai Như Thợ Gặt (Lc. 10: 1-12, 17-20) MP3 music Bộ Lễ 1

Đường Chiều Emmau (Lc. 24: 13-35) MP3 music Bộ Lễ 1

Đường Đi Theo Chúa (Lc. 9: 51-62) MP3 music Bộ Lễ 1

Đường Qua Cửa Hẹp (Lc. 13: 22-30) MP3 music Bộ Lễ 1

Đường Theo Chúa (Lc. 9: 51-62) MP3 music Bộ Lễ 1

Emmanuel, Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta (Lc. 1: 26-38) MP3 music Bộ Lễ 1

Giacaria (Lc. 1: 5-25) MP3 music Bộ Lễ 1

Gia Đình Đạo Đức (Lc. 2: 22-40) MP3 music Bộ Lễ 1

Gia Đình Gương Mẫu (Lc. 2: 41-52) MP3 music Bộ Lễ 1

Giakêu, Người Thu Thuế (Lc. 19: 1-10) MP3 music Bộ Lễ 1

Gia-kêu Tìm Chúa (Lc. 19: 1-10) MP3 music Bộ Lễ 1

Giã Từ (Lc. 15: 11-32) MP3 music Bộ Lễ 1

Giêsu! Ánh Lửa Tình Yêu (Lc. 12: 49-53) MP3 music Bộ Lễ 1

Giêsu! Vua Thời Gian (Lc. 23: 35-43) MP3 music Bộ Lễ 1

Giờ Cứu Độ (Lc. 21: 25-28, 34-36) MP3 music Bộ Lễ 1

Giờ Cứu Rỗi (Lc. 21: 25-28, 34-36) MP3 music Bộ Lễ 1

Giờ Cứu Rỗi Đã Đến Gần (Lc. 21: 25-28, 34-36) MP3 music Bộ Lễ 1

Gioan, Người Được Tuyển Chọn (Lc. 1: 57-66, 80) MP3 music Bộ Lễ 1

Gioan Tiền Hô 1 (Lc. 1: 5-25) MP3 music Bộ Lễ 1

Góa Phụ Naim (Lc. 7: 11-17) MP3 music Bộ Lễ 1

Góa Phụ Thành Naim (Lc. 7: 11-17) MP3 music Bộ Lễ 1

Gương Mù Dịp Tội (Lc. 17: 1-2) MP3 music Bộ Lễ 1

Hạnh Phúc Đời Con (Lc. 6: 17-26) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Bước Qua Cửa Hẹp (Lc. 13: 22-30) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Biến Đổi (Lc. 9: 28b-36) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Cầu Nguyện Đừng Ngã Lòng (Lc. 18: 1-8) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Cầu Nguyện Luôn (Lc. 18: 1-8) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Cho Họ Ăn (Lc. 9: 11-17) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Chỗi Dậy (Lc. 5: 17-26) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Dọn Đường Cho Chúa (Lc. 3: 1-6) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Dọn Đường Chúa (Lc. 3: 1-6) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Dọn Tâm Hồn (Lc. 3: 1-6) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Giữ Nghĩa Cùng Chúa (Lc. 2: 41-52) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Kiên Tâm Bền Đỗ Luôn (Lc. 21: 5-19) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Kiên Trì Cầu Nguyện (Lc. 18: 1-8) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Làm Việc Này Mà Nhớ Đến Ta (Lc. 22: 19) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Lo Tích Lũy Nước Trời Mai Sau (Lc. 12: 13-21) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Ngồi Chỗ Cuối (Lc. 14: 1, 7-14) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Qua Cửa Hẹp (Lc. 13: 22-30) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Rao Giảng Tin Mừng (Lc. 24: 44-53) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Sẵn Sàng (Lc. 12: 40) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Sống Cố Gắng Vào Qua Cửa Hẹp (Lc. 13: 22-30) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Sống Cuộc Đời Ngôn Sứ (Lc. 4: 21-30) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Sống Khiêm Nhường (Lc. 14: 1, 7-14) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Sống Khiêm Tốn (Lc. 14: 1, 7-14) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Tha Thứ (Lc. 6: 27-38) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Tha Thứ (Lc. 17: 1-6) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Thắt Lưng Chong Đèn (Lc. 12: 32-48) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Tỉnh Thức Và Sẵn Sàng (Lc. 12: 32-48) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Tỏ Lòng Nhân Từ (Lc. 6: 27-38) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Trở Nên Như Trẻ Thơ (Lc. 9: 46-50) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Từ Bỏ Mình (Lc. 14: 25-33) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Vác Thập Giá Theo Ta (Lc. 14: 25-33) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Vào Cửa Hẹp (Lc. 13: 22-30) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Xin Thì Sẽ Được (Lc. 11: 1-13) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Xin Thì Sẽ Được (Lc. 11: 1-13) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Xin Thì Sẽ Được (Lc. 11: 1-13) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Yêu Kẻ Thù (Lc. 6: 27-38) MP3 music Bộ Lễ 1

Hoán Cải Là Sinh Trái (Lc. 13: 1-9) MP3 music Bộ Lễ 1

Hoan Hô Con Vua Đa-vít (Lc. 19: 28-40) MP3 music Bộ Lễ 1

Hồn Tôi Tán Tụng (Lc. 1: 46-55) MP3 music Bộ Lễ 1

Hồng Ân Cứu Độ (Lc. 4: 14-21) MP3 music Bộ Lễ 1

Hướng Đến Tha Nhân (Lc. 16: 19-31) MP3 music Bộ Lễ 1

Hướng Lên Cõi Trời (Lc. 20: 27-38) MP3 music Bộ Lễ 1

Huyền Thoại Gia-kêu (Lc. 19: 1-10) MP3 music Bộ Lễ 1

Khiêm Cung (Lc. 14: 1, 7-14) MP3 music Bộ Lễ 1

Khó Tin Chúa (Lc. 4: 21-30) MP3 music Bộ Lễ 1

Không Nguyên Bởi Bánh (Lc. 4: 1-13) MP3 music Bộ Lễ 1

Không Thể (Lc. 16: 1-13) MP3 music Bộ Lễ 1

Không Thể Làm Tôi Hai Chủ (Lc. 16: 1-13) MP3 music Bộ Lễ 1

Không Thể Vừa Làm Tôi Thiên Chúa Vừa Làm Tôi Tiền Của (Lc. 16: 1-13) MP3 music Bộ Lễ 1

Khuôn Vàng Thước Ngọc (Lc. 6: 31) MP3 music Bộ Lễ 1

Kiên Trì Cầu Nguyện (Lc. 18: 1-8) MP3 music Bộ Lễ 1

Là Chứng Nhân (Lc. 24: 35-48) MP3 music Bộ Lễ 1

Là Còn Niềm Vui (Lc. 15: 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Ladarô Và Người Phú Hộ (Lc. 16: 19-31) MP3 music Bộ Lễ 1

Làm Điều Phải Làm (Lc. 17: 5-10) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Cha (Lc. 23: 34) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa! Con Mến Yêu Ngài (Lc. 9: 18-24) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa! Nếu Ngài Muốn (Lc. 5: 12-16) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Ngài! Xin Nhớ Đến Con (Lc. 23: 35-43) MP3 music Bộ Lễ 1

Lazarô Và Người Giàu Có (Lc. 16: 19-31) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Chung Về Thánh Mục Tử (Lc. 4: 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Đức Mẹ Mân Côi (Lc. 1: 28, 42) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Đức Mẹ Sầu Bi (Lc. 2: 34-35) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả (Lc. 1: 17) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Thánh Giuse (Lc. 12: 42) MP3 music Bộ Lễ 1

Lệnh Truyền Giáo (Lc. 10: 2) MP3 music Bộ Lễ 1

Linh Hồn Tôi (Lc. 1: 46-48, 49-50, 53-54) MP3 music Bộ Lễ 1

Linh Hồn Con Ngợi Khen Thiên Chúa (Lc. 1: 46-48) MP3 music Bộ Lễ 1

Linh Hồn Ngợi Khen Thiên Chúa (Lc. 1: 46-55) MP3 music Bộ Lễ 1

Linh Hồn Tôi Ngợi Khen Đức Chúa (Lc. 1: 46-55) MP3 music Bộ Lễ 1

Linh Hồn Tôi Nhảy Mừng (Lc. 1: 46-48, 49-50, 53-54) MP3 music Bộ Lễ 1

Linh Hồn Tôi Vui Mừng (Lc. 1: 46-48, 49-50, 53-54) MP3 music Bộ Lễ 1

Loan Tin Chúa Sống Lại (Lc. 24: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Lộc Trời Phúc Người (Lc. 6: 20-23) MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Cầu Nguyện Khiêm Tốn (Lc. 18: 9-14) MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Kinh Chúa Dạy (Lc. 11: 1-13) MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Nguyện Khiêm Tốn (Lc. 18: 9-14) MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Biết Ơn (Lc. 17: 11-19) MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Biết Ơn (Lc. 17: 11-19) MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Cha Từ Ái (Lc. 15: 11-32) MP3 music Bộ Lễ 1

Lữ Khách Emmau (Lc. 24: 13-35) MP3 music Bộ Lễ 1

Lửa Ấy Cháy Lên (Lc. 12: 49-53) MP3 music Bộ Lễ 1

Lửa Mến Ân Tình (Lc. 12: 49-53) MP3 music Bộ Lễ 1

Mạc Khải Cho Những Người Nhỏ (Lc. 10: 21-22) MP3 music Bộ Lễ 1

Magnificat (Lc. 1: 39-56) MP3 music Bộ Lễ 1

Mang Lửa Xuống Thế Gian (Lc. 12: 49-53) MP3 music Bộ Lễ 1

Maria Chọn Phần Tốt Nhất (Lc. 10: 38-42) MP3 music Bộ Lễ 1

Maria! Mẹ Đầy Ơn Phúc (Lc. 1: 26-38) MP3 music Bộ Lễ 1

Mau Tới Bêlem (Lc. 2: 15-20) MP3 music Bộ Lễ 1

Mẻ Cá To (Lc. 5: 1-11) MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Chúa Đến Viếng Thăm (Lc. 1: 39-45) MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Suy Niệm Trong Lòng (Lc. 2: 16-21) MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Thật Có Phúc (Lc. 1: 39-45) MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Thiên Chúa (Lc. 2: 16-21) MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Viếng Thăm (Lc. 1: 39-45) MP3 music Bộ Lễ 1

Mọi Sự Của Cha Là Của Con 2 (Lc. 15: 31-32) MP3 music Bộ Lễ 1

Một Chúa Yêu Thương (Lc. 15: 1-32) MP3 music Bộ Lễ 1

Một Điều Cần (Lc. 10: 38-42) MP3 music Bộ Lễ 1

Một Đời Như Chúa (Lc. 6: 27-38) MP3 music Bộ Lễ 1

Một Lòng Tự Hối (Lc. 15: 11-32) MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Khen Đức Chúa (Lc. 1: 46-56) MP3 music Bộ Lễ 1

Năm Chiếc Bánh Hai Con Cá (Lc. 9: 11b-17) MP3 music Bộ Lễ 1

Năm Chiếc Bánh Và Hai Con Cá (Lc. 9: 11b-17) MP3 music Bộ Lễ 1

Nâng Lên Hạ Xuống (Lc. 18: 9-14) MP3 music Bộ Lễ 1

Này Anh Giakêu (Lc. 19: 1-10) MP3 music Bộ Lễ 1

Này Con Ta Yêu Dấu (Lc. 3: 15-16, 21-22) MP3 music Bộ Lễ 1

Nay Con Trở Về (Lc. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Này Là Con Ta Yêu Dấu (Lc. 3: 15-16, 21-22) MP3 music Bộ Lễ 1

Này Matta (Lc. 10: 38-42) MP3 music Bộ Lễ 1

Nếu Muốn Theo Ngài (Lc. 14: 25-33) MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Đi Đâu Đó? (Lc. 15: 4) MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Sai Tôi Đi (Lc. 1: 1-4, 4: 14-21) MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Giờ Cứu Rỗi (Lc. 21: 25-28, 34-36) MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Hồng Ân (Lc. 1: 1-4, 4: 14-21) MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Tận Thế (Lc. 21: 5-19) MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Về (Lc. 15: 11-31) MP3 music Bộ Lễ 1

Ngỡ Ngàng Nhận Ra (Lc. 3: 15-22) MP3 music Bộ Lễ 1

Ngợi Khen (Lc. 1: 39-56) MP3 music Bộ Lễ 1

Ngọn Lửa Tình Yêu (Lc. 12: 49-53) MP3 music Bộ Lễ 1

Ngọn Lửa Tình Yêu (Lc. 12: 49-53) MP3 music Bộ Lễ 1

Người Anh Em (Lc. 10: 29-37) MP3 music Bộ Lễ 1

Người Biệt Phái Và Thu Thuế (Lc. 18: 9-14) MP3 music Bộ Lễ 1

Người Cha Nhân Hậu (Lc. 15: 1-3, 11-32) MP3 music Bộ Lễ 1

Người Cha Nhân Hậu (Lc. 15: 1-32) MP3 music Bộ Lễ 1

Người Cha Nhân Hậu (Lc. 15: 1-32) MP3 music Bộ Lễ 1

Người Cha Nhân Từ (Lc. 15: 11-32) MP3 music Bộ Lễ 1

Người Cùi Xứ Samari (Lc. 17: 11-19) MP3 music Bộ Lễ 1

Người Đã Sống Lại Rồi (Lc. 24: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Người Đi Gieo Giống (Lc. 8: 4-15) MP3 music Bộ Lễ 1

Người Được Sai Đi (Lc. 10: 1-12, 17-20) MP3 music Bộ Lễ 1

Người Gieo Giống (Lc. 8: 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Người Gieo Giống (Lc. 8: 4-5) MP3 music Bộ Lễ 1

Người Phú Hộ Và Anh Ladarô (Lc. 16: 19-31) MP3 music Bộ Lễ 1

Người Phú Hộ Và Ladarô (Lc. 16: 19-31) MP3 music Bộ Lễ 1

Người Samari Nhân Hậu (Lc. 10: 30-37) MP3 music Bộ Lễ 1

Người Sẽ Đến (Lc. 3: 1-8) MP3 music Bộ Lễ 1

Người Thu Thuế Và Người Pharisiêu (Lc. 18: 9-14) MP3 music Bộ Lễ 1

Người Về Trời (Lc. 24: 50-53) MP3 music Bộ Lễ 1

Người Về Emmau (Lc. 24: 13-35) MP3 music Bộ Lễ 1

Nguồn Hạnh Phúc Đích Thực (Lc. 6: 17, 20-26) MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Cầu Và Tỉnh Thức (Lc. 21: 25-28, 34-36) MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Đi Theo Chúa (Lc. 14: 25-33) MP3 music Bộ Lễ 1

Nhận Biết Thiên Chúa (Lc. 24: 13-35) MP3 music Bộ Lễ 1

Nhận Lệnh Truyền Tin (Lc. 1: 26-38) MP3 music Bộ Lễ 1

Nhận Ra Chúa (Lc. 24: 35) MP3 music Bộ Lễ 1

Nhìn Lại Chính Mình (Lc. 6: 39-45) MP3 music Bộ Lễ 1

Như Cha Các Con (Lc. 6: 27-38) MP3 music Bộ Lễ 1

Như Gia-kêu (Lc. 19: 1-10) MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Vui Chào Đời (Lc. 1: 57-66, 80) MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Vui Lên Đường (Lc. 1: 39-45) MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Vui Lớn Lao (Lc. 15: 1-32) MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Vui Sự Sống (Lc. 20: 27-38) MP3 music Bộ Lễ 1

Noi Gương Thánh Gia (Lc. 2: 22-40) MP3 music Bộ Lễ 1

Nunc Dimittis (Lc. 2: 29-32) MP3 music Bộ Lễ 1

Ở Lại Với Con (Lc. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Ở Trên Thánh Giá (Lc. 23: 35-43) MP3 music Bộ Lễ 1

Ơn Cứu Rỗi Đã Đến Gần (Lc. 21: 25-28, 34-36) MP3 music Bộ Lễ 1

Ơn Thiêng Cứu Độ (Lc. 2: 22-40) MP3 music Bộ Lễ 1

Ông Giakêu (Lc. 19: 1-10) MP3 music Bộ Lễ 1

Ông Phú Hộ (Lc. 12: 13-21) MP3 music Bộ Lễ 1

Phàm Ai Nâng Mình Lên (Lc. 18: 9-14) MP3 music Bộ Lễ 1

Phận Tôi Tớ Chúa (Lc. 1: 26-38) MP3 music Bộ Lễ 1

Phú Hộ Và Ladarô (Lc. 16: 19-31) MP3 music Bộ Lễ 1

Phú Hộ Và Người Hành Khất (Lc. 16: 19-31) MP3 music Bộ Lễ 1

Phúc Họa Tại Ta (Lc. 6: 17, 20-26) MP3 music Bộ Lễ 1

Qua Cơn Cám Dỗ (Lc. 4: 1-13) MP3 music Bộ Lễ 1

Qua Cửa Hẹp (Lc. 13: 22-30) MP3 music Bộ Lễ 1

Quay Gót Trở Về (Lc. 15: 1-32) MP3 music Bộ Lễ 1

Quyền Năng Của Chúa (Lc. 13: 10-17) MP3 music Bộ Lễ 1

Ra Chỗ Nước Sâu (Lc. 5: 1-11) MP3 music Bộ Lễ 1

Ra Đi Rao Giảng Tin Mừng (Lc. 10: 1-12, 17-20) MP3 music Bộ Lễ 1

Rồi Sẽ Không Còn (Lc. 20: 27-38) MP3 music Bộ Lễ 1

Sao Con Không Thấy (Lc. 6: 39-45) MP3 music Bộ Lễ 1

Sinh Hoa Trái (Lc. 13: 1-9) MP3 music Bộ Lễ 1

Sinh Nhật Gioan 1 (Lc. 1: 57-80) MP3 music Bộ Lễ 1

Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả (Lc. 1: 5, 4) MP3 music Bộ Lễ 1

Sống Khiêm Nhường (Lc. 14: 1 - 7: 14) MP3 music Bộ Lễ 1

Sống Trung Tín (Lc. 16: 1-13) MP3 music Bộ Lễ 1

Sự Sống Đời Sau (Lc. 20: 27-38) MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Ca Bêtania (Lc. 10: 38-42) MP3 music Bộ Lễ 1

Tấm Lòng Cha (Lc. 15: 1-3, 11-32) MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Sự Người Cha (Lc. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Sự Với Người Sống Lại (Lc. 22: 46, 24: 46-47) MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Tình Ca 4 (Lc. 22: 44...) MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Tình Xin Vâng (Lc. 1: 26-38) MP3 music Bộ Lễ 1

Thăm Viếng (Lc. 1: 39-56) MP3 music Bộ Lễ 1

Thần Trí Tôi Mừng Vui (Lc. 1: 46-49) MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Thần Chúa Ngự Trên Tôi (Lc. 1: 1-4, 4: 14-21) MP3 music Bộ Lễ 1

Thật Hết Sức Mừng Vui (Lc. 15: 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Thầy Là Đức Kitô (Lc. 9: 18-24) MP3 music Bộ Lễ 1

Thầy Là Đức Kitô (Lc. 9: 18-24) MP3 music Bộ Lễ 1

Thêm Niềm Tin (Lc. 17: 5-10) MP3 music Bộ Lễ 1

Theo Chúa Suốt Đời Con (Lc. 2: 41-52) MP3 music Bộ Lễ 1

Theo Ý Cha (Lc. 22: 42) MP3 music Bộ Lễ 1

Thiên Chúa Và Của Cải (Lc. 16: 13) MP3 music Bộ Lễ 1

Thinh Lặng (Lc. 10: 38-42) MP3 music Bộ Lễ 1

Thực Thi Lời Ngài (Lc. 6: 27-38) MP3 music Bộ Lễ 1

Tích Trữ Cho Đời Sau (Lc. 12: 13-21) MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Gọi Yêu Thương (Lc. 6: 27-35) MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Hát Thần Linh (Lc. 4: 18-19) MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Kêu Gioan (Lc. 3: 1-6) MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Kêu Trong Hoang Địa (Lc. 3: 1-6) MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Kêu Trong Hoang Địa (Lc. 3: 1-6) MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Kêu Trong Sa Mạc (Lc. 3: 1-6) MP3 music Bộ Lễ 1

Tìm Nhau (Lc. 15: 4-10) MP3 music Bộ Lễ 1

Tin Mừng Cho Người Nghèo (Lc. 1: 1-4, 4: 14-21) MP3 music Bộ Lễ 1

Tin Mừng Chúa Cứu Độ (Lc. 2: 1-14) MP3 music Bộ Lễ 1

Tin Mừng Cứu Độ (Lc. 4: 18-19) MP3 music Bộ Lễ 1

Tin Mừng Phục Sinh (Lc. 24: 13-35) MP3 music Bộ Lễ 1

Tin Mừng Phục Sinh 3 (Lc. 24: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Tin Vui Chúa Giáng Sinh (Lc. 2: 1-14) MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Cha (Lc. 15: 1-3, 11-32) MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Cha Bao La (Lc. 15: 1-3, 11-32) MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Con Dâng Chúa (Lc. 10: 25-37) MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Phụ Tử (Lc. 15: 18-19) MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Phụ Tử (Lc. 15: 11-32) MP3 music Bộ Lễ 1

Tỉnh Thức Cầu Nguyện (Lc. 21: 25-36) MP3 music Bộ Lễ 1

Tỉnh Thức Và Cầu Nguyện (Lc. 21: 25-28, 34-36) MP3 music Bộ Lễ 1

Tội Con Chúa Đã Thứ Tha (Lc. 7: 36 - 8: 3) MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Đi Tìm Tôi (Lc. 5) MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Không Cười (Lc. 11: 13) MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Mừng Rỡ (Lc. 1: 48-55) MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Mừng Rỡ (Lc. 1) MP3 music Bộ Lễ 1

Tôn Vinh Danh Chúa (Lc. 5: 17-26) MP3 music Bộ Lễ 1

Trái Tim Nhân Hiền (Lc. 15: 3-7) MP3 music Bộ Lễ 1

Trái Tim Nhân Từ (Lc. 15: 3-7) MP3 music Bộ Lễ 1

Trái Tim Rực Cháy (Lc. 15: 3-7) MP3 music Bộ Lễ 1

Trên Đường Emmau (Lc. 24: 13...) MP3 music Bộ Lễ 1

Trinh Nữ Đầy Ơn Phúc (Lc. 1: 26-38) MP3 music Bộ Lễ 1

Trinh Nữ Đầy Ơn Phúc (Lc. 1: 26-38) MP3 music Bộ Lễ 1

Trọn Đời Cảm Mến (Lc. 5: 8-11) MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Vườn Dầu (Lc. 19: 28-40) MP3 music Bộ Lễ 1

Trung Tín Đợi Chờ (Lc. 12: 32-43) MP3 music Bộ Lễ 1

Truyền Tin (Lc. 1: 26-38) MP3 music Bộ Lễ 1

Truyền Tin Cho Đức Maria 1 (Lc. 1: 26-38) MP3 music Bộ Lễ 1

Truyền Tin Cho Đức Maria 2 (Lc. 1: 26-38) MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Bỏ Chính Mình (Lc. 9: 18-24) MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Nay Con Ơi! (Lc. 2: 76-79) MP3 music Bộ Lễ 1

Vẫn Luôn Bên Con (Lc. 7: 1-10) MP3 music Bộ Lễ 1

Vầng Đông Đang Lên (Lc. 3: 10-18) MP3 music Bộ Lễ 1

Vầng Đông Viếng Thăm (Lc. 1: 78) MP3 music Bộ Lễ 1

Vâng Lời Thầy (Lc. 5: 1-11) MP3 music Bộ Lễ 1

Vâng Lời Thầy (Lc. 5: 5 & Ga. 21: 1-14) MP3 music Bộ Lễ 1

Vâng Lời Thầy Con Thả Lưới (Lc. 5: 5) MP3 music Bộ Lễ 1

Vâng Lời Thầy Con Thả Lưới (Lc. 5: 1-11) MP3 music Bộ Lễ 1

Về Với Cha (Lc. 15: 11-32) MP3 music Bộ Lễ 1

Về Với Cha (Lc. 15: 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Vì Đã Yêu Nhiều (Lc. 7: 36 - 8: 3) MP3 music Bộ Lễ 1

Vì Ngài Đã Xót Thương (Lc. 17: 11-19) MP3 music Bộ Lễ 1

Vị Thẩm Phán Và Bà Góa Nghèo (Lc. 18: 1-8) MP3 music Bộ Lễ 1

Vòng Tay Cha (Lc. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Vui Mừng Vì Một Người Tội Lỗi Sám Hối (Lc. 15: 1-32) MP3 music Bộ Lễ 1

Vui Vì Người Hối Cải (Lc. 15: 1-32) MP3 music Bộ Lễ 1

Vững Tin Vào Chúa (Lc. 7: 1-10) MP3 music Bộ Lễ 1

Xem Quả Biết Cây (Lc. 6: 39-45) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chỉ Một Lời (Lc. 7: 7) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Con Biết Ăn Năn (Lc. 13: 1-9) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Con Được Thấy (Lc. 18: 41b) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Ban Thêm Lòng Tin (Lc. 17: 5-10) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Dạy Con (Lc. 22: 27) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Ở Lại (Lc. 24: 13-35) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Xót Thương (Lc. 18: 9-14) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Đoái Thương (Lc. 18: 13) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ngài Ở Lại (Lc. 24: 29) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ở Lại Với Con (Lc. 24: 13) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Rửa Con Trong Thánh Linh (Lc. 3: 10-18) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Sẽ Được Gõ Sẽ Mở (Lc. 11: 1-13) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thầy Ban Thêm Lòng Tin Cho Chúng Con (Lc. 17: 5-10) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Theo Thầy (Lc. 9: 57-58) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thêm Lòng Tin (Lc. 17: 5-10) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thì Sẽ Được (Lc. 11: 9-13) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thương Con (Lc. 13: 1-9) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thương Xót Con (Lc. 18: 13-14) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Trọn Đời Tạ Ơn (Lc. 17: 11-19) MP3 music Bộ Lễ 1

Yến Tiệc Với Người Nghèo (Lc. 14: 12-14) MP3 music Bộ Lễ 1

Yêu Ngài Thiết Tha (Lc. 7: 36 - 8: 3) MP3 music Bộ Lễ 1

Yêu Nhiều Được Tha Nhiều (Lc. 7: 36 - 8: 3) MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Gio-an

Abba! Lạy Cha (Ga. 4: 4-10) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Đến Với Tôi (Ga. 6: 35) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Không Có Tội? (Ga. 8: 1-11) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Là Người Sạch Tội (Ga. 6: 56) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Rước Chúa (Ga. 6: 56) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Theo Tôi (Ga. 8: 12) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Tin Sẽ Được Sống (Ga. 3: 16-18) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Yêu Mến Thầy (Ga. 14: 23-29) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Yêu Mến Thầy (Ga. 14: 23-29) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Yêu Mến Thầy (Ga. 14: 23-29) MP3 music Bộ Lễ 1

Ân Tình Chúa Ba Ngôi (Ga. 16: 12-15) MP3 music Bộ Lễ 1

Ân Tình Tuyệt Vời (Ga. 14: 15-21) MP3 music Bộ Lễ 1

Ánh Mắt Nào (Ga. 21: 15-17) MP3 music Bộ Lễ 1

Ánh Sáng Ban Sự Sống (Ga. 9: 1-41) MP3 music Bộ Lễ 1

Ánh Sáng Và Bóng Tối (Ga. 9: 1-41) MP3 music Bộ Lễ 1

Ba Ngôi Nhiệm Mầu (Ga. 3: 16-18) MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Hiệp Nhất (Ga. 17: 21) MP3 music Bộ Lễ 1

Bánh Ban Sự Sống (Ga. 6: 24-35) MP3 music Bộ Lễ 1

Bánh Ban Sự Sống (Ga. 6: 24-35, 51-59) MP3 music Bộ Lễ 1

Bánh Bởi Trời (Ga. 6: 44-51)