Thánh Thể - Thánh Tâm

Ai Ăn Thịt Ta MP3 music Bộ Lễ 1

Ân Tình Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Suy Tôn MP3 music Bộ Lễ 1

Bánh Bởi Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Bánh Bởi Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Bánh Hằng Sống MP3 music Bộ Lễ 1

Bánh Làm Cho Đói MP3 music Bộ Lễ 1

Bánh Nuôi Ta Sống  MP3 music Bộ Lễ 1

Bánh Ta Sẽ Ban MP3 music Bộ Lễ 1

Bánh Thật Bởi Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Bánh Thiêng MP3 music Bộ Lễ 1

Bí Tích Nhiệm Mầu MP3 music Bộ Lễ 1

Bí Tích Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Tiếp Liên Lễ Mình Máu Chúa MP3 music 

Chắp Tay Lòng Cung Kính MP3 music Bộ Lễ 1

Chết Vì Người Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Chính Mình Máu Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Chính Mình Máu Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Chính Vì Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chờ Đợi Ta MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Dịu Hiền MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Yêu Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Giêsu Là Vua MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Gọi MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Không Lầm MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Thần Lương MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Thương Ta MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Trọn Tình Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Vẫn Yêu Con MP3 music 

Chúa Yêu Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chung Tấm Bánh MP3 music Bộ Lễ 1

Chút Lửa Nóng MP3 music Bộ Lễ 1

Con Đã Hiểu MP3 music Bộ Lễ 1

Con Muốn Chúc Mừng MP3 music Bộ Lễ 1

Con Ơi Ta Chờ MP3 music Bộ Lễ 1

Con Phủ Phục Tôn Thờ MP3 music Bộ Lễ 1

Con Quỳ Gối MP3 music Bộ Lễ 1

Con Thờ Lạy MP3 music Bộ Lễ 1

Con Thờ Lạy MP3 music 

Con Thờ Lạy Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Con Thờ Lạy Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Con Thờ Lạy Hết Tình MP3 music Bộ Lễ 1

Con Tin Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Con Vẫn Tin Luôn MP3 music Bộ Lễ 1

Con Vui Sướng MP3 music Bộ Lễ 1

Con Vững Tâm Thờ Kính MP3 music Bộ Lễ 1

Con Yêu Chúa Làm Sao? MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Hằng Sống MP3 music Bộ Lễ 1

Cùng Bẻ Bánh Này MP3 music Bộ Lễ 1

Cùng Tôn Vinh MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Mình MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Tiến MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Về Thánh Tâm MP3 music Bộ Lễ 1

Dòng Suối Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Dự Tiệc Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Đây Bánh Cực Linh MP3 music Bộ Lễ 1

Đây Bánh Thiên Thần MP3 music Bộ Lễ 1

Đây Giêsu MP3 music Bộ Lễ 1

Đây Là Mình Ta MP3 music Bộ Lễ 1

Đây Mình Máu Ta MP3 music Bộ Lễ 1

Đây Mình Máu Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Đây Mình Thánh Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Đây Nhiệm Tích MP3 music Bộ Lễ 1

Đây Nhiệm Tích MP3 music Bộ Lễ 1

Đây Nhiệm Tích MP3 music Bộ Lễ 1

Đây Nhiệm Tích 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Đây Nhiệm Tích 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Đây Nhiệm Tích 3 MP3 music Bộ Lễ 1

Đây Phép Nhiệm Mầu MP3 music Bộ Lễ 1

Đến Với Trái Tim Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Đón Nhận Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Giêsu MP3 music Bộ Lễ 1

Giêsu Chiến Thắng MP3 music Bộ Lễ 1

Giêsu Khoan Nhân MP3 music Bộ Lễ 1

Giêsu Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Giêsu Tình Yêu Vô Biên MP3 music 

Giờ Đây MP3 music Bộ Lễ 1

Giờ Đây Linh Thiêng MP3 music Bộ Lễ 1

Giờ Đây Sấp Mình MP3 music Bộ Lễ 1

Giờ Mong Đợi MP3 music Bộ Lễ 1

Hân Hoan Kính Thờ MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Ca Mừng MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đến Bên Ta MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đến Mà Ăn MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đến Tôn Thờ MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đến Với Ta MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Lại Mà Ăn MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Làm Việc Này Mà Nhớ Đến Ta MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Thờ Lạy Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Khao Khát Thánh Thể MP3 music 

Khi Con Suy Tưởng MP3 music Bộ Lễ 1

Khiêm Cung Thờ Lạy Chúa MP3 music 

Kho Tàng Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Kiệu Thánh Thể MP3 music Bộ Lễ 1

Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu MP3 music Bộ Lễ 1

Kính Thờ Trái Tim Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Lần Đầu Đón Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Lần Đầu Rước Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Lãnh Xác Thể Chí Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Cha Dấu Ái MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Thánh Tâm Giêsu MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Thánh Tâm Giêsu MP3 music 

Lòng Chúa Ái Tuất MP3 music Bộ Lễ 1

Mình Máu Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Mình Máu Chúa MP3 music 

Mình Máu Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Mình Máu Thánh MP3 music 

Mình Máu Thánh Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Mình Máu Thánh Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Mình Thánh Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Một Lời Tuyên Phán MP3 music Bộ Lễ 1

Một Tấm Bánh, Một Thân Mình MP3 music Bộ Lễ 1

Này Là Mình Ta MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Là Bánh Thật MP3 music Bộ Lễ 1

Ngắm Mình Thánh Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Ngợi Ca Tình Yêu 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Ngợi Ca Tình Yêu 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Người Ơi Mau Tới MP3 music Bộ Lễ 1

Nguồn Ân Phúc MP3 music Bộ Lễ 1

Nguồn Sống Mới MP3 music Bộ Lễ 1

Nguồn Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Dâng Thánh Tâm MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Thánh Tâm MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Yêu Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Nhiệm Tích Cao Sang MP3 music Bộ Lễ 1

Như Chim Liền Cánh MP3 music Bộ Lễ 1

Như Hoa Quì MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Vui Lớn Lao MP3 music 

Ôi! Cha Từ Nhân MP3 music Bộ Lễ 1

Ôi Nhiệm Mầu MP3 music 

Ôi Tình Yêu Vĩ Đại MP3 music Bộ Lễ 1

Pange Lingua MP3 music Bộ Lễ 1

Phút Giây Lặng Trầm MP3 music 

Phút Linh Thiêng MP3 music Bộ Lễ 1

Phút Tâm Tình MP3 music 

Phút Than Thở MP3 music Bộ Lễ 1

Phút Uy Linh MP3 music Bộ Lễ 1

Quỳ Tôn Nghiêm MP3 music Bộ Lễ 1

Quỳ Trước Thánh Thể MP3 music Bộ Lễ 1

Rước Chúa Lần Đầu  MP3 music Bộ Lễ 1

Rước Chúa Vào Lòng MP3 music Bộ Lễ 1

Sống Đời Hạnh Phúc MP3 music Bộ Lễ 1

Sống Thánh Thể MP3 music 

Sống Tình Hiệp Thông MP3 music Bộ Lễ 1

Sức Sống MP3 music Bộ Lễ 1

Suy Tôn Thánh Thể MP3 music Bộ Lễ 1

Ta Là Bánh Hằng Sống MP3 music Bộ Lễ 1

Tạ Ơn Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Ta Sẽ Gặp Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tấm Bánh Bẻ Ra MP3 music Bộ Lễ 1

Tấm Bánh Bẻ Ra MP3 music 

Tantum Ergo MP3 music Bộ Lễ 1

Thần Lương Cao Quý MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Lễ Trong Cuộc Sống MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Tâm Chúa MP3 music 

Thánh Tâm Chúa Giêsu MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Tâm Giêsu MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Tâm Giêsu Vua MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Tâm Nguồn Tình Yêu Cứu Độ MP3 music Bộ Lễ 1

Thành Tâm Thờ Kính MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Tâm Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Tâm Từ Ái MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Thể MP3 music 

Thánh Thể 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Thể 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Thể Huyền Siêu MP3 music 

Thánh Thể Nhiệm Mầu MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Thể Nhiệm Mầu MP3 music 

Thầy Là Cây Nho MP3 music Bộ Lễ 1

Thịt Máu MP3 music Bộ Lễ 1

Thịt Máu Ta MP3 music Bộ Lễ 1

Thờ Kính Mình Máu Thánh MP3 music 

Thờ Lạy MP3 music Bộ Lễ 1

Thờ Lạy Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Thờ Lạy Chúa Giêsu MP3 music Bộ Lễ 1

Thờ Lạy Chúa Giêsu MP3 music Bộ Lễ 1

Thờ Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể MP3 music 

Thông Hiệp Mình Máu Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Thông Phần Mình Máu Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tiệc Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Tiệc Thánh Nhiệm Mầu MP3 music Bộ Lễ 1

Tiệc Thánh Thể MP3 music Bộ Lễ 1

Tiệc Vượt Qua Thánh Thể MP3 music Bộ Lễ 1

Tìm Về Thánh Tâm MP3 music Bộ Lễ 1

Tin Yêu Kính Thờ MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Chúa Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Chúa Yêu Con MP3 music Bộ Lễ 1

Tinh Hoa Lúa Mì (Tv. 80) MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Ngài Cho Con MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Cao Trọng MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Mãnh Liệt MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Nhiệm Mầu MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Thánh Tâm MP3 music Bộ Lễ 1

Tôn Sùng Thánh Tâm MP3 music Bộ Lễ 1

Tôn Thờ Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tôn Thờ Chúa MP3 music 

Tôn Vinh Lòng Thương Xót Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tôn Vinh Thánh Tâm MP3 music Bộ Lễ 1

Trái Tim Cực Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Trái Tim Kiên Nhẫn MP3 music Bộ Lễ 1

Trái Tim Lửa Mến MP3 music Bộ Lễ 1

Trái Tim Người MP3 music Bộ Lễ 1

Trái Tim Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Trầm Hương MP3 music Bộ Lễ 1

Trên Đường Dương Thế MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Hiến Lễ Vượt Qua MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Một Tấm Bánh MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Nguy Khốn MP3 music Bộ Lễ 1

Trước Thánh Thể MP3 music Bộ Lễ 1

Trước Thánh Thể MP3 music Bộ Lễ 1

Trước Thánh Thể MP3 music Bộ Lễ 1

Trước Thánh Thể MP3 music Bộ Lễ 1

Trước Thánh Thể 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Ước Mong MP3 music Bộ Lễ 1

Về Bên Thánh Tâm MP3 music Bộ Lễ 1

Về Nơi Đây 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Vì Một Thế Giới Mới MP3 music Bộ Lễ 1

Vì Thương Con MP3 music Bộ Lễ 1

Với Mình Với Máu MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ban Cho Chúng Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dạy Con Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ở Lại MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thâm Nhập Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Viếng Thăm Hồn Con MP3 music Bộ Lễ 1

Yêu Chúa MP3 music Bộ Lễ 1