Thánh Vịnh (số thứ tự)

Alleluia Phục Sinh MP3 music 

Ca Tiếp Liên (Lễ Hiện Xuống) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Tiếp Liên (Lễ Phục Sinh) MP3 music Bộ Lễ 1

Câu Xướng Thứ Sáu & Thứ Bảy 4 MC C MP3 music Bộ Lễ 1

Alleluia - Sau Bài Tân Ước MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Vui Thú (Tv. 1) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Dẫn Đưa Con (Tv. 1) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 6 Thường Niên C (Tv. 1) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 6 TN C (Tv. 1) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Đây Vẫn Tin (Tv. 1) MP3 music Bộ Lễ 1

Hai Con Đường (Tv. 1) MP3 music Bộ Lễ 1

Hai Nẻo Đường (Tv. 1) MP3 music Bộ Lễ 1

Hạnh Phúc Thay (Tv. 1) MP3 music Bộ Lễ 1

Hy Vọng Nơi Chúa (Tv. 1) MP3 music Bộ Lễ 1

Như Cây Bên Suối (Tv. 1) MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Tin Cậy Vào Chúa (Tv. 1) MP3 music Bộ Lễ 1

Phúc Người Công Chính (Tv. 1) MP3 music Bộ Lễ 1

Phúc Thay Người Tin Cậy Chúa (Tv. 1) MP3 music Bộ Lễ 1

Sống Theo Đường Chúa (Tv. 1) MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Tin Cậy Vào Chúa (Tv. 1) MP3 music Bộ Lễ 1

Tin Cậy Vào Chúa (Tv. 1) MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Tớ Trung Tín (Tv. 1) MP3 music Bộ Lễ 1

Tươi Đẹp Thay (Tv. 1) MP3 music Bộ Lễ 1

Cha Đã Sinh Con (Tv. 2) MP3 music Bộ Lễ 1

Giờ Đây (Tv. 2) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa (Tv. 3) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 3 Phục Sinh B (Tv. 4) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 3 Phục Sinh B (Tv. 4) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 3 PS B (Tv. 4) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Kêu Cầu Chúa (Tv. 4) MP3 music Bộ Lễ 1

Khi Con Khẩn Cầu (Tv. 4) MP3 music Bộ Lễ 1

Khi Tôi Kêu Cầu (Tv. 4) MP3 music Bộ Lễ 1

Mong Thấy Nhan Chúa (Tv. 4) MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Tình Ca 5 (Tv. 4) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chiếu Sáng (Tv. 4) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chiếu Sáng (Tv. 4) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chiếu Sáng (Tv. 4) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chiếu Sáng (Tv. 4) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chiếu Sáng Thiên Nhan (Tv. 4) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chiếu Sáng Thiên Nhan (Tv. 4) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tỏa Ánh Tôn Nhan (Tv. 4) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tỏa Ánh Tôn Nhan (Tv. 4) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Kính Nhớ Tổ Tiên, Ông Bà, Cha Mẹ (Tv. 5) MP3 music Bộ Lễ 1

Nhờ Ơn Chúa Bao La (Tv. 5) MP3 music Bộ Lễ 1

Nương Mình Trong Chúa (Tv. 5) MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Buổi Sớm (Tv. 5) MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Buổi Sớm (Tv. 5) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Nghe Tiếng Con (Tv. 5) MP3 music Bộ Lễ 1

Ánh Mắt Nhân Từ (Tv. 6) MP3 music Bộ Lễ 1

Đừng Đoán Phạt Con (Tv. 6) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa Đừng Trách Mắng Con Con (Tv. 6) MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Vinh Dự (Tv. 6) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Nương Nhờ Ngài (Tv. 7) MP3 music Bộ Lễ 1

Bao La Kỳ Công (Tv. 8) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chúng Tôi (Tv. 8) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Uy Linh (Tv. 8) MP3 music Bộ Lễ 1

Danh Chúa Lạ Lùng (Tv. 8) MP3 music Bộ Lễ 1

Danh Chúa Tôi (Tv. 8) MP3 music Bộ Lễ 1

Đáp Ca Lễ Minh Niên (Tv. 8) MP3 music Bộ Lễ 1

Kỳ Công Của Chúa (Tv. 8) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạ Lùng Thay (Tv. 8) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạ Lùng Thay Danh Chúa (Tv. 8) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạ Lùng Thay Danh Chúa (Tv. 8) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa (Tv. 8) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa Chúng Con (Tv. 8) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa Chúng Con (Tv. 8) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Đức Chúa (Tv. 8) MP3 music Bộ Lễ 1

Lẫy Lừng Thay Danh Chúa (Tv. 8) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Thiên Chúa (Tv. 8) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Chúa Ba Ngôi (Tv. 8) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Chúa Ba Ngôi C (Tv. 8) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Chúa Ba Ngôi C (Tv. 8) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Chúa Ba Ngôi C (Tv. 8) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Mồng 1 Tết (Tv. 8) MP3 music Bộ Lễ 1

Ôi Giavê (Tv. 8) MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 8 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 8 MP3 music Bộ Lễ 1

Van Lạy Thượng Đế (Tv. 8) MP3 music Bộ Lễ 1

Vì Chúa Yêu Con (Tv. 8) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạ Lùng Thay Danh Chúa (Tv. 8) MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Chúc Tụng (Tv. 9) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Mong Tìm Chúa (Tv. 9) MP3 music Bộ Lễ 1

Ngợi Khen Chúa (Tv. 9) MP3 music Bộ Lễ 1

Tạ Ơn Chúa (Tv. 9 A) MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Không Còn Cô Đơn (Tv. 9) MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Cơn Âu Lo (Tv. 9A; Tv. 22; Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Mừng Sinh Nhật Đức Maria (Tv. 10) MP3 music Bộ Lễ 1

Người Chính Trực (Tv. 10) MP3 music Bộ Lễ 1

Cậy Vào Tình Thương Chúa (Tv. 12) MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Đến Bao Giờ (Tv. 12) MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Tới Bao Giờ (Tv. 12) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 7 Thường Niên (Tv. 12) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Ca Ngợi (Tv. 12) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Sẽ Hát (Tv. 12) MP3 music Bộ Lễ 1

Hát Ca Danh Chúa (Tv. 12) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Sinh Nhật Mẹ Maria MP3 music Bộ Lễ 1

Phần Con Đây (Tv. 12) MP3 music Bộ Lễ 1

Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria (Tv. 12) MP3 music 

Thứ Tư 30 A Thường Niên (Tv. 12) MP3 music Bộ Lễ 1

Tới Bao Giờ (Tv. 12) MP3 music Bộ Lễ 1

Tới Bao Giờ? (Tv. 12) MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Mừng Rỡ (Tv. 12) MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Sẽ Hớn Hở (Tv. 12) MP3 music Bộ Lễ 1

Vui Mừng Trong Chúa (Tv. 12) MP3 music Bộ Lễ 1

Đến Bao Giờ? (Tv. 13) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Được Cư Ngụ (Tv. 14) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Được Cư Ngụ (Tv. 14) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Được Cư Ngụ (Tv. 14) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Được Cư Ngụ (Tv. 14 - 3 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Được Lên Núi Thánh (Tv. 14) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Được Ở Đền Tạm Chúa? (Tv. 14) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Được Trèo Lên (Tv. 14) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Được Vào? (Tv. 14) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Ngụ Trong Đền Tạm Chúa? (Tv. 14) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Sẽ (Tv. 14) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Sẽ Được Cư Ngụ (Tv. 14) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Sẽ Được Lên (Tv. 14) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Sẽ Được Vào (Tv. 14) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Sẽ Được Vào Nhà Chúa (Tv. 14) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Vào Nhà Chúa (Tv. 14) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Vào Nhà Chúa (Tv. 14) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 16 Thường Niên C (Tv. 14) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 22 Thường Niên B (Tv. 14) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 22 Thường Niên B (Tv. 14) MP3 music Bộ Lễ 1

Lên Núi Thánh (Tv. 14) MP3 music Bộ Lễ 1

Ngụ Trên Núi Thánh (Tv. 14) MP3 music Bộ Lễ 1

Ngụ Trong Nhà Chúa (Tv. 14) MP3 music Bộ Lễ 1

Người Công Chính An Nghỉ (Tv. 14) MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 14 MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Tình Tri Âm (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Chính Chúa Dạy Con (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chính Là Gia Nghiệp (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Gia Nghiệp (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Gia Nghiệp (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Gia Nghiệp (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Gia Nghiệp Con (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Phần Gia Nghiệp (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Phần Gia Nghiệp (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Phần Gia Nghiệp (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Phần Gia Nghiệp (Tv. 15) MP3 music 

 

Chúa Nhật 13 Thường Niên C (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 13 Thường Niên C (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 13 TN C (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 22 TN B (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 3 Phục Sinh A (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 33 Thường Niên B (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 33 Thường Niên B (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Sẽ Chỉ Cho Con (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Sẽ Chỉ Cho Con (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Đường Trường Sinh (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Đường Lối Trường Sinh (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Đường Lối Trường Sinh (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Đường Lối Trường Sinh (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Gia Nghiệp Của Tôi (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Gia Tài Của Con (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa Xin Bảo Toàn Con (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa Xin Bảo Toàn Con (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa! Xin Bảo Toàn Con (Tv. 15) MP3 music 

Lạy Chúa! Xin Giữ Gìn (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Lối Trường Sinh (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Là Gia Nghiệp (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Nguồn Vui Sức Sống (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Ở Bên Ngài (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Phần Gia Nghiệp Con (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Sống Trong Niềm Vui (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 15 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 15 MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ Bảy Tuần Thánh 2 (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Tìm Nương Tựa Chúa (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Tìm Nương Tựa Chúa (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Bảo Toàn (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Bảo Toàn Con (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Bảo Toàn Tôi (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Bảo Toàn (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Giữ Gìn Con (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Giữ Gìn Con (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Giữ Gìn Con (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Giữ Gìn Con (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Che Chở Con (Tv. 16) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 15 Thường Niên (Tv. 16) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 29 Thường Niên (Tv. 16) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 32 Thường Niên C (Tv. 16) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 32 Thường Niên C (Tv. 16) MP3 music Bộ Lễ 1

Con No Thỏa (Tv. 16) MP3 music Bộ Lễ 1

Con No Thỏa (Tv. 16) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Gìn Giữ Con (Tv. 16) MP3 music Bộ Lễ 1

Khi Con Thức Giấc (Tv. 16) MP3 music Bộ Lễ 1

Khi Thức Giấc (Tv. 16) MP3 music Bộ Lễ 1

Khi Thức Giấc (Tv. 16) MP3 music Bộ Lễ 1

Nhìn Chân Dung Chúa (Tv. 16) MP3 music Bộ Lễ 1

No Thỏa Tình Chúa (Tv. 16) MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 16 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 16 MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Giữ Con (Tv. 16) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thương Giữ Gìn (Tv. 16) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Cứu Trợ Tôi (Tv. 17) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Dũng Lực (Tv. 17) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Dũng Lực (Tv. 17) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Dũng Lực (Tv. 17) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Dũng Lực (Tv. 17) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Dũng Lực Con (Tv. 17) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Dũng Lực Con (Tv. 17) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Sức Mạnh (Tv. 17) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Sức Mạnh Con (Tv. 17) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Thành (Tv. 17) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 30 A Thường Niên (Tv. 17) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 30 Thường Niên A (Tv. 17) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 30 TN A (Tv. 17) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 31 Thường Niên B (Tv. 17) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 31 Thường Niên B (Tv. 17) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 8 Thường Niên (Tv. 17) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Kêu Cầu Lên Chúa (Tv. 17) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa Là Sức Mạnh Con (Tv. 17) MP3 music Bộ Lễ 1

Mỗi Khi Thức Giấc (Tv. 17) MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Là Dũng Lực (Tv. 17) MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 17 MP3 music Bộ Lễ 1

Truyền Giáo 4 (Tv. 17) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Là Ngọn Đuốc Thiêng (Tv. 17) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Ngợi Luật Pháp Chúa (Tv. 18 B) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Ngợi Vinh Quang Chúa (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Có Lời Ban Sự Sống (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Thần Trí (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 26 Thường Niên B (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 26 Thường Niên B (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 3 MC B (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 3 Mùa Chay B (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 3 Mùa Chay B (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 3 Thường Niên C (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 3 Thường Niên C (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 3 TN C (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Giới Răn Chúa (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Giới Răn Chúa 1 (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Giới Răn Chúa 2 (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Giới Răn Chúa Chính Trực (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Giới Răn Của Chúa (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Giới Răn Của Chúa (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Chúa Chịu Phép Rửa (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Lề Luật Chúa (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Ban Sự Sống (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Ban Sự Sống (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Ban Sự Sống (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Ban Sự Sống (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Chúa (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Chúa (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Chúa Là Sự Sống (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Chúa Là Sự Sống (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Chúa Là Thần Trí Và Sự Sống (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Của Chúa (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Trường Sinh (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Trường Sinh (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Luật Chúa Hoàn Thiện (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Nhờ Lời Ngài Ban (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Sứ Giả Tin Mừng (Tv. 18 A) MP3 music Bộ Lễ 1

Tầng Trời Thuật Lại (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 18 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 18 MP3 music 

Thứ Bảy Tuần Thánh 6 (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Chúng Đã Vang (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Trời Xanh Tường Thuật (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Trời Xanh Tường Thuật (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Truyền Giáo 2 (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Truyền Giáo 3 (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Tường Thuật Vinh Quang Chúa (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Vang Cùng Trái Đất (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Vinh Quang Chúa (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Vinh Quang Thiên Chúa (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Vinh Quang Thiên Chúa (Tv. 18 A (19)) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Mừng Danh Chúa (Tv. 19) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 26 TN B (Tv. 19) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Vui Mừng (Tv. 19) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Hôn Phối (Tv. 19) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Ánh Sáng (Tv. 20) MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Đức Cậy (Tv. 21) MP3 music Bộ Lễ 1

Bao Người Thấy Tôi (Tv. 21) MP3 music Bộ Lễ 1

Bởi Vì Chúa (Tv. 21) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Vang Giữa Đại Hội (Tv. 21) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 5 Phục Sinh B (Tv. 21) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 5 Phục Sinh B (Tv. 21) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 5 PS B (Tv. 21) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật Lễ Lá (Tv. 21) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật Lễ Lá (Tv. 21) MP3 music 

 

Chúa Nhật Lễ Lá A+B+C (Tv. 21) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Dâng Lời Ca Tụng (Tv. 21) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa! Sao Đành? (Tv. 21) MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Con Ca Ngợi (Tv. 21) MP3 music Bộ Lễ 1

Muôn Lạy Chúa (Tv. 21) MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Cứu Con (Tv. 21) MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Nỡ Lòng Ruồng Bỏ Con Sao? (Tv. 21) MP3 music Bộ Lễ 1

Ngước Mắt Trông (Tv. 21) MP3 music Bộ Lễ 1

Ôi Lạy Chúa (Tv. 21) MP3 music Bộ Lễ 1

Ôi Lạy Chúa (Tv. 21) MP3 music Bộ Lễ 1

Ôi Lạy Chúa (Tv. 21) MP3 music Bộ Lễ 1

Ôi Thiên Chúa (Tv. 21) MP3 music Bộ Lễ 1

Ôi Thiên Chúa (Tv. 21) MP3 music Bộ Lễ 1

Sao Cha Bỏ Con? (Tv. 21) MP3 music Bộ Lễ 1

Sao Cha Đành Im Lặng? (Tv. 21) MP3 music Bộ Lễ 1

Sao Chúa Bỏ Con (Tv. 21) MP3 music Bộ Lễ 1

Sao Chúa Bỏ Con? (Tv. 21) MP3 music Bộ Lễ 1

Sao Chúa Bỏ Con (Tv. 21) MP3 music Bộ Lễ 1

Sao Chúa Bỏ Con? (Tv. 21) MP3 music Bộ Lễ 1

Sao Chúa Bỏ Con (Tv. 21) MP3 music Bộ Lễ 1

Sao Chúa Nỡ Bỏ Rơi Con (Tv. 21) MP3 music Bộ Lễ 1

Sao Chúa Nỡ Bỏ Rơi Tôi (Tv. 21) MP3 music Bộ Lễ 1

Sao Ngài Bỏ Con (Tv. 21) MP3 music Bộ Lễ 1

Sao Ngài Bỏ Con? (Tv. 21) MP3 music Bộ Lễ 1

Sao Ngài Bỏ Tôi (Tv. 21) MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 21 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 21 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 21 MP3 music Bộ Lễ 1

Thiên Chúa Con Thờ (Tv. 21) MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Ca Ngợi Chúa (Tv. 21) MP3 music Bộ Lễ 1

Vang Lên Trong Đại Hội (Tv. 21) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Cứu Con (Tv. 21) MP3 music Bộ Lễ 1

Bến Bờ Yêu Thương (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Bên Đồng Cỏ Xanh (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chăn Dắt 1 (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chăn Dắt 2 (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chăn Dắt 3 (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chăn Dắt 4 (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chăn Dắt Con (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chăn Dắt Tôi (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chăn Dắt Tôi (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chăn Dắt Tôi (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chăn Dắt Tôi (Tv. 22) MP3 music 

Chúa Chăn Giữ Tôi (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chăn Giữ Tôi (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chăn Nuôi (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chăn Nuôi (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chăn Nuôi Tôi (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chăn Nuôi Tôi (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chăn Nuôi Tôi (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chăn Nuôi Tôi (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chăn Nuôi Tôi (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chăn Nuôi Tôi (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chăn Nuôi Tôi (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chăn Nuôi Tôi (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chăn Nuôi Tôi (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chăn Nuôi Và Giữ Gìn (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chiên Lành (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Khoan Nhân (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Mục Tử (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Mục Tử (Tv. 22/23)) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 16 Thường Niên B (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 16 Thường Niên B (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 28 A Thường Niên (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 28 Thường Niên A (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 28 TN A (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 34 Thường Niên A (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 34 Thường Niên A (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 4 Mùa Chay A (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 4 Phục Sinh A (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ở Với Tôi (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Thương Tôi (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúng Con Hồn Nhiên (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Có Chúa Chăn Dắt (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Có Chúa Chăn Dắt (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Sợ Gì (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Định Cư Nhà Chúa (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Đồng Cỏ Tươi (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Đồng Cỏ Tươi (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Đồng Xanh Thơ (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Đức Chúa, Chúa Chiên (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Giêsu Nhân Lành (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Hạnh Phúc Tuyệt Vời (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Hoan Ca Đời Tri Ân (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa, Xin Đừng Đứng Xa (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Các Đẳng (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Thánh Tâm C (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Thánh Tâm C (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Mục Tử Nhân Hậu (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Mục Tử Nhân Hậu (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Mục Tử Nhân Lành (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Ở Trong Nhà Chúa (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Suối Nguồn Nghỉ Ngơi (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 22 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 22 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 22 MP3 music 

Thánh Vịnh 22 MP3 music 

Tình Chúa Thương Tôi (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Chẳng Thiếu Chi (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Chẳng Thiếu Gì (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Chẳng Thiếu Thốn Chi (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Chẳng Thiếu Thốn Gì (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Sẽ Định Cư (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Cơn Âu Lo (Tv. 9A; Tv. 22; Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Nhà Chúa (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Nhà Chúa (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Nhà Chúa (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Nhà Chúa Tôi Sẽ Định Cư (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Được Lên Núi Chúa (Tv. 23) MP3 music Bộ Lễ 1

Chính Ngài Là Hoàng Đế (Tv. 23) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chăn Nuôi Tôi (Tv. 23) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chăn Nuôi Tôi (Tv. 23) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chiên Lành (Tv. 23) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Dẫn Đưa Con (Tv. 23) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Chủ Trái Đất (Tv. 23) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ngự Qua (Tv. 23) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ngự Qua (Tv. 23) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ngự Qua (Tv. 23) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 4 Mùa Vọng A (TV. 23) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 4A Mùa Vọng (TV. 23) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúc Tụng Danh Chúa (Tv. 23) MP3 music Bộ Lễ 1

Cửa Hỡi (Tv. 23) MP3 music Bộ Lễ 1

Cửa Kia Ngước Đầu (Tv. 23) MP3 music Bộ Lễ 1

Cửa Ơi (Tv. 23) MP3 music Bộ Lễ 1

Cửa Ơi (Tv. 23) MP3 music Bộ Lễ 1

Cửa Ơi Cất Cao (Tv. 23) MP3 music 

Cửa Ơi Hãy Cất Cao (Tv. 23) MP3 music 

 

Dâng Chúa Giêsu Vào Đền Thánh (Tv. 23) MP3 music Bộ Lễ 1

Dòng Dõi Kẻ Tìm Chúa (Tv. 23) MP3 music Bộ Lễ 1

Dòng Dõi Người Tìm Chúa (Tv. 23) MP3 music Bộ Lễ 1

Dòng Dõi Những Kẻ Tìm Chúa (Tv. 23) MP3 music Bộ Lễ 1

Đây Chính Là (Tv. 23) MP3 music Bộ Lễ 1

Đây Chính Là Dòng Dõi (Tv. 23) MP3 music Bộ Lễ 1

Để Chúa Ngự Đến (Tv. 23) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Ngước Đầu Lên (Tv. 23) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Tiếp Nhận Con (Tv. 23) MP3 music Bộ Lễ 1

Hoan Hô Chúa (Tv. 23) MP3 music Bộ Lễ 1

Hoàng Đế Hiển Vinh (Tv. 23) MP3 music Bộ Lễ 1

Hỡi Cửa (Tv. 23) MP3 music Bộ Lễ 1

Hồng Ân Vào Đời (Tv. 23) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Các Thánh (Tv. 23) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Các Thánh A (Tv. 23) MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Dâng Con A+B+C (Tv. 23) MP3 music Bộ Lễ 1

Người Qua Biển Đông (Tv. 23) MP3 music Bộ Lễ 1

Những Người Tìm Chúa (Tv. 23) MP3 music Bộ Lễ 1

Những Người Tìm Chúa (Tv. 23) MP3 music Bộ Lễ 1

Những Người Tìm Chúa (Tv. 23) MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 23 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 23 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 23 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 23 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 23 MP3 music Bộ Lễ 1

Trèo Lên Cao Sơn (Tv. 23) MP3 music Bộ Lễ 1

Vào Cung Điện Chúa (Tv. 23) MP3 music Bộ Lễ 1

Vua Hiển Vinh (Tv. 23) MP3 music Bộ Lễ 1

Vua Hiển Vinh (Tv. 23) MP3 music Bộ Lễ 1

Vua Hiển Vinh (Tv. 23) MP3 music 

Vua Hiển Vinh (Tv. 23) MP3 music Bộ Lễ 1

Cầu Hồn - An Táng (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Chờ Ngày Quang Lâm (Tv. 24 & Is.) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Khát Vọng (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 1 MC B (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 1 Mùa Chay B (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 1 Mùa Chay B (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 1 Mùa Vọng C (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 1 Mùa Vọng C (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 1 MV C (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 26 A Thường Niên (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 26 Thường Niên A (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 26 TN A (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 3 Thường Niên B (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 3 TN B (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 3 TN B (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 9 Thường Niên (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Nâng Hồn Lên (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Nâng Hồn Lên (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Nâng Tâm Hồn Lên (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Vươn Hồn Con (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Vươn Hồn Lên (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Vươn Hồn Lên Tới Chúa (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Vươn Linh Hồn (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Vươn Linh Hồn (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Vươn Linh Hồn Lên (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Dù Con Chưa Thấy Ngài (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Đường Lối Chúa (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Đường Nẻo Chúa (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Đường Nẻo Chúa Là Ân Sủng (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Hồn Con Nâng Lên Tới Chúa (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Hồn Con Vươn Lên (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Hướng Lòng Lên (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Hướng Tâm Hồn Lên (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Hướng Về Chúa (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa Xin Hãy Nhớ (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa Xin Hãy Nhớ (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Lối Bước Của Ngài (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Mắt Tôi Nhìn Chúa (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Nẻo Đi Của Ngài (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Tất Cả Đường Nẻo Chúa (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Tất Cả Nẻo Đường (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Tất Cả Nẻo Đường (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Tất Cả Nẻo Đường Chúa (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 24 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 24 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 24 MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Vươn Linh Hồn Lên (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Vươn Hồn Lên Tới Chúa (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chỉ Bảo Con (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chỉ Bảo Con (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chỉ Cho Con (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chỉ Cho Con (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dạy Bảo Con (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dạy Con (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Hãy Dạy Con (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Hãy Nhớ (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Nhớ Lòng Thương Xót Chúa (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Nhớ Lòng Thương Xót Chúa (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ơn Thứ Tha (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Nâng Tâm Hồn (Tv. 25) MP3 music Bộ Lễ 1