Ads 5

Nguyễn Hùng Cường

Ai Gánh Nặng (Mt. 11: 25-30) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Là Người Sạch Tội (Ga. 8: 1-11) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Muốn Theo Ta? (Lc. 14: 25-33) MP3 music 

Alleluia Giáng Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Ăn Cùng Tấm Bánh MP3 music Bộ Lễ 1

Ăn Cùng Tấm Bánh Uống Cùng Chén Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Ân Huệ (Mt. 18: 15-20) MP3 music Bộ Lễ 1

Ân Tình Tuyệt Vời (Ga. 14: 15-21) MP3 music Bộ Lễ 1

Bà Góa Thành Naim (Lc. 7: 11-17) MP3 music 

Bài Ca Hiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Tri Ân  MP3 music Bộ Lễ 1

Bánh Hằng Sống (Ga. 6: 51-59) MP3 music Bộ Lễ 1

Bình An Của Chúa (Lc. 24: 35-48) MP3 music 

Bộ Lễ Đức Mẹ La Vang MP3 music 

 

Các Bạn Khiêm Cung (Tv. 68) MP3 music 

 

Các Con Hãy Sẵn Sàng (Lc. 12: 32-48) MP3 music 

Các Tầng Trời Mở Ra (Mt. 3: 13-17) MP3 music Bộ Lễ 1

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam MP3 music Bộ Lễ 1

Cạm Bẫy (Mc. 9: 37-42, 44, 46-47) MP3 music 

Cảm Tạ Yêu Mến (Lc. 17: 11-19) MP3 music 

Cầu Cho Họ Đạo MP3 music 

Cầu Mẹ Thương Xứ Đạo Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chan Hòa Hồng Ân (Mc. 6: 1-6) MP3 music 

Chỉ Có Hôm Nay MP3 music Bộ Lễ 1

Chỉ Trong Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Chiên Của Ta (Ga. 10: 27-30) MP3 music Bộ Lễ 1

Chiều Tiệc Ly (Ga. 13: 1-15) MP3 music 

Chúa Ba Ngôi MP3 music 

Chúa Ba Ngôi (Ga. 3: 16-18) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Đối Xử Đại Lượng MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Lên Trời (Lc. 24: 46-53) MP3 music 

Chúa Đã Mạc Khải Ơn Cứu Độ MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Nghe Lời MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Sống Lại (Ga. 20: 1-9) MP3 music 

Chúa Đã Sống Lại Khải Hoàn (Mt. 28: 1-10) MP3 music 

Chúa Giêsu Chịu Cám Dỗ (Lc. 4: 1-13) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa (Lc. 3: 15-16, 21-22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Hằng Gìn Giữ (Mt. 10: 26-33) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Đấng Từ Bi MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Hạnh Phúc Gia Nghiệp MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Nguồn Hy Vọng MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Tình Yêu (1 Ga. 4: 11-16) MP3 music 

Chúa Ngự Tới MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ngự Trong Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ơi MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Quan Phòng MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Sánh Bước Với Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Sẽ Thưởng Công (Mt. 6: 1-6, 16-18) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Thương Con Người (Ga. 6: 1-15) MP3 music 

Chúa Thương Yêu Thế Trần (Lc. 1: 57-66, 80) MP3 music 

Chúa Và Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúng Ta Đi Về Nhà Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Có Mẹ Đường Tình Nở Hoa MP3 music Bộ Lễ 1

Có Tiếng Kêu Trong Hoang Địa (Mc. 1: 1-8, Lc. 3: 1-6) MP3 music Bộ Lễ 1

Cơn Bão Lớn (Mc. 4: 35-40) MP3 music 

Con Cần Đến Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Con No Thỏa  MP3 music Bộ Lễ 1

Con Sẽ Ca Ngợi MP3 music Bộ Lễ 1

Con Sẽ Chúc Tụng MP3 music Bộ Lễ 1

Cửa Chuồng Chiên (Ga. 10: 1-10) MP3 music Bộ Lễ 1

Cửa Hẹp (Lc. 13: 22-30) MP3 music 

Cuộc Sống Mãi Vần Xoay MP3 music Bộ Lễ 1

Dân Hưởng Bình An MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lễ Với Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Ngài Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Ngài Niềm Tri Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Những Buồn Vui MP3 music Bộ Lễ 1

Dù Đã Bao Muộn Màng (Mt. 20: 1-16a) MP3 music 

Dụ Ngôn Người Cha Nhân Lành (Lc. 15: 1-3, 11-32) MP3 music Bộ Lễ 1

Dụ Ngôn Nước Trời (Mc. 4: 26-34) MP3 music 

Đáp Ca Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm B MP3 music Bộ Lễ 1

Đáp Ca Lễ Minh Niên MP3 music Bộ Lễ 1

Đền Thờ Chúa Ta (Ga. 2: 13-25) MP3 music 

Điều Răn Mới (Ga. 13: 31-33a, 34-35) MP3 music Bộ Lễ 1

Đời Người Thoáng Mây Bay MP3 music Bộ Lễ 1

Đức Tin (Mc. 5: 21-43) MP3 music 

Đường Đi Theo Chúa (Lc. 9: 51-62) MP3 music 

Emmanuel Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta (Mt. 1: 18-24, Lc. 1: 26-38) MP3 music Bộ Lễ 1

Giêsu Con Yêu Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Giêsu Ơi! (Mc. 1: 29-39) MP3 music 

Giờ Cứu Độ (Lc. 21: 25-28, 34-36) MP3 music Bộ Lễ 1

Hạnh Phúc Thay (Mt. 14: 13-21) MP3 music Bộ Lễ 1

Hành Trình Thánh Gia (Mt. 2: 13-15, 19-23) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Biến Đổi (Lc. 9: 28b-36) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Cầu Nguyện Luôn (Lc. 18: 1-8) MP3 music 

Hãy Đến Mà Xem (Ga. 1: 35-42) MP3 music 

Hãy Ngợi Khen Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Quay Về MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Sẵn Sàng (Mt. 24: 37-44, Mc. 13: 33-37) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Thống Hối (Mt. 4: 12-23) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Tín Thác (Ga. 6: 61-70) MP3 music 

Hãy Trở Nên Bé Thơ (Mc. 9: 29-36) MP3 music 

Hãy Xin Thì Sẽ Được (Lc. 11: 1-13) MP3 music 

Hiến Lễ Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Lễ Tin Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Hoan Hô Con Vua Đa-vít (Mt. 21: 1-11; Mc. 11: 1-10; Lc. 19: 28-40) MP3 music 

 

Hôm Nay Đấng Cứu Thế MP3 music Bộ Lễ 1

Hướng Lên Cõi Trời (Lc. 20: 27-38) MP3 music 

Khắp Nơi Địa Cầu MP3 music Bộ Lễ 1

Khiêm Cung (Lc. 14: 1, 7-14) MP3 music 

Khiêm Nhường (Mt. 23: 1-12) MP3 music 

Không Thấy Mà Tin (Ga. 20: 19-31) MP3 music Bộ Lễ 1

Không Thể (Lc. 16: 1-13) MP3 music 

Khúc Ca Khải Hoàn MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Cầu Các Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Kính Mừng MP3 music 

 

Kinh Lạy Cha MP3 music 

 

Kinh Sáng Danh MP3 music 

 

Kinh Tạ Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa Con Đây MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Đức Mẹ Chúa Trời MP3 music 

 

Lạy Đức Mẹ La Vang MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Mẹ Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Ngài (Mc. 1: 21-28) MP3 music 

Lời Thiêng (Mt. 5: 17-37) MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Con Tin Chúa (Mc. 1: 12-15) MP3 music 

Lòng Con Tin Kính (Mc. 1: 40-45) MP3 music 

Lữ Khách Emmau (Lc. 24: 13-35) MP3 music Bộ Lễ 1

Lửa Ấy Cháy Lên (Lc. 12: 49-53) MP3 music 

Lúa Chín Đầy Đồng (Mt. 9: 36, 10: 8) MP3 music Bộ Lễ 1

Lúa Và Cỏ Lùng (Mt. 13: 24-43) MP3 music Bộ Lễ 1

Máu Thánh Bánh Thiêng Nuôi Cả Xác Hồn MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Ta Và Anh Em Ta (Mc. 3: 20-35) MP3 music 

Mẹ Thật Có Phúc (Lc. 1: 39-45) MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Thiên Chúa (Lc. 2: 16-21) MP3 music Bộ Lễ 1

Mình Máu Thánh Chúa (Mc. 14: 12-16, 22-26) MP3 music 

Mong Đợi Chúa Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Mong Về Bên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Một Đời Thủy Chung MP3 music Bộ Lễ 1

Một Người Mù (Ga. 9: 1, 6-9, 13-17, 34-38) MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Hồng Ân (Ga. 12: 20-33) MP3 music 

Mưa Trời Cao MP3 music 

Mục Tử Tốt Lành (Ga. 10: 11-18) MP3 music 

Mười Cô Trinh Nữ (Mt. 25: 1-13) MP3 music 

Muôn Đời Tạ Ơn (Mt. 11: 2-11) MP3 music Bộ Lễ 1

Nào Cùng Mừng Vui (Ga. 4: 5-42) MP3 music Bộ Lễ 1

Nào Ta Đi Tới (Mt. 28: 16-20) MP3 music Bộ Lễ 1

Này Con Yêu Dấu (Mt. 25: 31-46) MP3 music 

Này Ngài Sẽ Đến (Mt. 3: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Là Thiên Chúa (Ga. 1: 29-34) MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Mở Mắt Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Ở Nơi Đâu? MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Sai Tôi Đi (Lc. 1: 1-4, 4: 14-21) MP3 music 

Ngày Của Chúa (Mc. 2: 23 - 3: 6) MP3 music 

Ngày Tận Thế (Lc. 21: 5-19) MP3 music 

Ngợi Khen (Lc. 1: 39-56) MP3 music 

Ngồi Tựa Dòng Sông Babylon (Tv. 136) MP3 music 

Người Biệt Phái Và Thu Thuế (Lc. 18: 9-14) MP3 music 

Người Con Của Chúa (Mc. 7: 1-8a, 14-15, 21-23) MP3 music 

Người Đi Gieo Giống (Mt. 13: 1-23) MP3 music 

Nhân Chứng Phục Sinh (Ga. 21: 1-19) MP3 music Bộ Lễ 1

Nhớ Em MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Tin Sắt Son (Mt. 10: 37-42) MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Vui Lớn Lao (Lc. 15: 1-32) MP3 music 

Noi Gương Mẹ Hiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Nước Chúa Trời (Mt. 21: 28-32) MP3 music 

Nước Trời (Mt. 13: 44-52) MP3 music Bộ Lễ 1

Ở Lại Với Con MP3 music Bộ Lễ 1

Ở Trên Thánh Giá (Lc. 23: 35-43) MP3 music 

Ôi Cao Quý Thay (Mc. 6: 30-34) MP3 music 

Ôi Đêm Cực Thánh (2 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

Ôi Đêm Cực Thánh (3 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

Ơn Cứu Độ Của Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Ơn Phù Trợ MP3 music Bộ Lễ 1

Ơn Thiêng Cứu Độ (Lc. 2: 22-40) MP3 music Bộ Lễ 1

Ông Phú Hộ (Lc. 12: 13-21) MP3 music 

Phúc Cho Ai (Mt. 5: 1-12a) MP3 music Bộ Lễ 1

Quan Phòng (Mt. 6: 24-34) MP3 music Bộ Lễ 1

Ra Chỗ Nước Sâu (Lc. 5: 1-11) MP3 music 

Ra Đi (Mc. 6: 7-13) MP3 music 

Ra Khơi (Mt. 4: 12-23) MP3 music 

Sao Con Không Thấy (Lc. 6: 39-45) MP3 music 

Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáng MP3 music Bộ Lễ 1

Sóng Gió Lặng Yên (Mt. 14: 22-33) MP3 music Bộ Lễ 1

Sớt Chia Phận Người MP3 music Bộ Lễ 1

Ta Là Sự Sống (Ga. 11: 1-45) MP3 music Bộ Lễ 1

Tạ Ơn Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Tâm Chúa Giêsu (Ga. 19: 31-37) MP3 music 

Thánh Thần Chúa Xuống (Ga. 20: 19-23) MP3 music Bộ Lễ 1

Thập Giá Chúa Kitô (Ga. 3: 14-21) MP3 music 

Thập Giá Niềm Vinh Dự MP3 music Bộ Lễ 1

Thầy Là Đường (Ga. 14: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Thêm Niềm Tin (Lc. 17: 5-10) MP3 music 

Theo Chúa (Mc. 8: 27-35) MP3 music 

Theo Chúa Suốt Đời Con (Lc. 2: 41-52) MP3 music 

Theo Thầy (Mt. 16: 21-27) MP3 music Bộ Lễ 1

Thiên Chúa Ba Ngôi (Ga. 16: 12-15) MP3 music 

Thời Giờ Đã Mãn (Mc. 1: 14-20) MP3 music 

Thực Thi Lời Ngài (Lc. 6: 27-38) MP3 music 

Tiệc Cưới Cana (Ga. 2: 1-12) MP3 music 

Tiệc Hạnh Phúc Nước Trời (Mt. 22: 1-14) MP3 music 

Tiếng Chúa Gọi (Mt. 9: 9-13) MP3 music 

Tình Chúa Mãi Thiết Tha MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Chúa Ơn Ngài Đã Đủ Cho Con MP3 music Bộ Lễ 1

Trên Cánh Đại Bàng MP3 music Bộ Lễ 1

Triều Thiên Hạnh Phúc (Mt. 10: 17-22) MP3 music 

Trổ Sinh Hoa Trái (Mt. 25: 14-30) MP3 music 

Trọn Đời Chúa Vẫn Yêu Con MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Ân Tình Chúa (Ga. 15: 1-8) MP3 music 

Trong Nhà Chúa  MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Phương Đông (Mt. 2: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Từng Bước Chúa Ơi MP3 music Bộ Lễ 1

Tung Hô Sau Truyền Phép MP3 music 

 

Ước Chi Hôm Nay MP3 music Bộ Lễ 1

Vác Chõng Mà Về (Mc. 2: 1-12) MP3 music 

Vẫn Luôn Bên Con (Lc. 7: 1-10) MP3 music 

Vị Tha Bác Ái (Mt. 5: 38-48) MP3 music Bộ Lễ 1

Vinh Danh Thiên Chúa Ngôi Hai (Ga. 1: 1-5, 9-14) MP3 music 

Vua Hiển Vinh MP3 music Bộ Lễ 1

Vững Lòng Cậy Trông MP3 music Bộ Lễ 1

Vườn Dầu Năm Ấy (Mt. 26: 14-27, 66) MP3 music 

Xây Nhà (Mt. 21: 24-27) MP3 music 

Xê-da Và Thiên Chúa (Mt. 22: 15-21) MP3 music 

Xin Cha Làm Vinh Hiển Con (Ga. 17: 1-11a) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Con Được Thấy MP3 music 

 

Xin Cứu Chúng Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Câu Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Đốt Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Hiệp Nhất (Ga. 17: 20-26) MP3 music 

Xin Ngài Đổi Mới (Mc. 2: 18-22) MP3 music 

Xin Rửa Con Trong Thánh Linh (Lc. 3: 10-18) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tạ Ơn Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tha Nợ (Mt. 18: 21-35) MP3 music 

Xin Thương Con (Lc. 13: 1-9) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tuyên Xưng (Mt. 16: 13-23) MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Nhớ Cội Nguồn MP3 music 

Xuân Viễn Xứ Nhớ Quê Hương MP3 music Bộ Lễ 1

Yêu Chúa Yêu Người (Mt. 22: 34-40) MP3 music 

Yêu Con Suốt Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Yêu Không Đổi Thay Thương Không Hề Vơi MP3 music Bộ Lễ 1

Yêu Ngài Mà Thôi (Mt. 21: 33-43) MP3 music 

Yêu Ngài Thiết Tha (Lc. 7: 36 - 8: 3) MP3 music 

Yêu Như Ngài Yêu Ta (Ga. 15: 9-17) MP3 music