Thái Nguyên

Các Thánh

Bia Đá Ngàn Thu MP3 music Bộ Lễ 1

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam MP3 music Bộ Lễ 1

Cây Cao Bóng Cả MP3 music Bộ Lễ 1

Gioan Tiền Hô MP3 music Bộ Lễ 1

Giuse Trong Âm Thầm MP3 music Bộ Lễ 1

Học Nơi Thánh Gia MP3 music Bộ Lễ 1

Máu Chứng Niềm Tin MP3 music Bộ Lễ 1

Máu Chứng Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Máu Hiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Một Đời Nhân Chứng MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Các Thánh Tử Đạo MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Kính Thánh Phêrô Quý  MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Gioan Tông Đồ MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Mônica MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Têrêsa MP3 music Bộ Lễ 1

Theo Gương Gioan Tiền Hô MP3 music Bộ Lễ 1

Đáp Ca - Alleluia Giáng Sinh

Ca Mừng Thiên Chúa (Tv. 95) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Hiển Trị (Tv. 96) MP3 music Bộ Lễ 1

Đáp Ca - Alleluia Phục Sinh

Alleluia Chúa Nhật Phục Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật Phục Sinh (Ca Tiếp Liên) MP3 music Bộ Lễ 1

Vọng Phục Sinh (Bài đọc 1) MP3 music Bộ Lễ 1

Vọng Phục Sinh (Bài đọc 2) MP3 music Bộ Lễ 1

Hát Mừng Chúa (Bài đọc 3) MP3 music Bộ Lễ 1

Vọng Phục Sinh (Bài đọc 4) MP3 music Bộ Lễ 1

Vọng Phục Sinh (Bài Tân Ước) MP3 music Bộ Lễ 1

Đáp Ca - Câu Xướng Phúc Âm Mùa Chay

Chúa Nhật Lễ Lá MP3 music Bộ Lễ 1

Rước Lá 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Rước Lá 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ 4 Lễ Tro MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ 5 Tuần Thánh (câu xướng) MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ 6 Tuần Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Đáp Ca - Năm A

01. Chúa Nhật 1 Mùa Vọng (Tv. 121) MP3 music Bộ Lễ 1

02. Chúa Nhật 2 Mùa Vọng (Tv. 71) MP3 music Bộ Lễ 1

03. Chúa Nhật 3 Mùa Vọng (Tv. 145) MP3 music Bộ Lễ 1

04. Chúa Nhật 4 Mùa Vọng (TV. 23) MP3 music Bộ Lễ 1

05. Lễ Thánh Gia (Tv. 127) MP3 music Bộ Lễ 1

06. Chúa Nhật Sau Lễ Giáng Sinh (Tv. 147) MP3 music Bộ Lễ 1

07. Chúa Nhật Hiển Linh (Tv. 71) MP3 music Bộ Lễ 1

09. Chúa Nhật 1 Mùa Chay (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

10. Chúa Nhật 2 Mùa Chay (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

11. Chúa Nhật 3 Mùa Chay (Tv. 94) MP3 music Bộ Lễ 1

12. Chúa Nhật 4 Mùa Chay (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

13. Chúa Nhật 5 Mùa Chay (Tv. 129) MP3 music Bộ Lễ 1

14. Chúa Nhật 2 Phục Sinh (Tv. 117) MP3 music Bộ Lễ 1

15. Chúa Nhật 3 Phục Sinh (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

16. Chúa Nhật 4 Phục Sinh (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

17. Chúa Nhật 5 Phục Sinh (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

18. Chúa Nhật 6 Phục Sinh (Tv. 65) MP3 music Bộ Lễ 1

19. Chúa Nhật 7 Phục Sinh (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

20. Lễ Thăng Thiên (Tv. 46) MP3 music Bộ Lễ 1

21. Lễ Hiện Xuống (Tv. 103) MP3 music Bộ Lễ 1

22. Lễ Chúa Ba Ngôi (Đaniel) MP3 music Bộ Lễ 1

23. Lễ Mình Máu Thánh Chúa (Tv. 147) MP3 music Bộ Lễ 1

24. Lễ Thánh Tâm (Tv. 102) MP3 music Bộ Lễ 1

25. Chúa Nhật 2 Thường Niên (Tv. 39) MP3 music Bộ Lễ 1

26. Chúa Nhật 3 Thường Niên (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

27. Chúa Nhật 4 Thường Niên (Tv. 145) MP3 music Bộ Lễ 1

28. Chúa Nhật 5 Thường Niên (Tv. 111) MP3 music Bộ Lễ 1

29. Chúa Nhật 6 Thường Niên (Tv. 118) MP3 music Bộ Lễ 1

30. Chúa Nhật 7 Thường Niên (Tv. 102) MP3 music Bộ Lễ 1

31. Chúa Nhật 8 Thường Niên (Tv. 61) MP3 music Bộ Lễ 1

32. Chúa Nhật 9 Thường Niên (Tv. 30) MP3 music Bộ Lễ 1

33. Chúa Nhật 10 Thường Niên (Tv. 49) MP3 music Bộ Lễ 1

34. Chúa Nhật 11 Thường Niên (Tv. 99) MP3 music Bộ Lễ 1

35. Chúa Nhật 12 Thường Niên (Tv. 68) MP3 music Bộ Lễ 1

36. Chúa Nhật 13 Thường Niên (Tv. 88) MP3 music Bộ Lễ 1

37. Chúa Nhật 14 Thường Niên (Tv. 144) MP3 music Bộ Lễ 1

38. Chúa Nhật 15 Thường Niên (Tv. 64) MP3 music Bộ Lễ 1

39. Chúa Nhật 16 Thường Niên (Tv. 85) MP3 music Bộ Lễ 1

40. Chúa Nhật 17 Thường Niên (Tv. 118) MP3 music Bộ Lễ 1

41. Chúa Nhật 18 Thường Niên (Tv. 144) MP3 music Bộ Lễ 1

42. Chúa Nhật 19 Thường Niên (Tv. 84) MP3 music Bộ Lễ 1

43. Chúa Nhật 20 Thường Niên (Tv. 66) MP3 music Bộ Lễ 1

44. Chúa Nhật 21 Thường Niên (Tv. 137) MP3 music Bộ Lễ 1

45. Chúa Nhật 22 Thường Niên (Tv. 62) MP3 music Bộ Lễ 1

46. Chúa Nhật 23 Thường Niên (Tv. 94) MP3 music Bộ Lễ 1

47. Chúa Nhật 24 Thường Niên (Tv. 102) MP3 music Bộ Lễ 1

48. Chúa Nhật 25 Thường Niên (Tv. 144) MP3 music Bộ Lễ 1

49. Chúa Nhật 26 Thường Niên (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

50. Chúa Nhật 27 Thường Niên (Tv. 79) MP3 music Bộ Lễ 1

51. Chúa Nhật 28 Thường Niên (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

52. Chúa Nhật 29 Thường Niên (Tv. 95) MP3 music Bộ Lễ 1

53. Chúa Nhật 30 Thường Niên (Tv. 17) MP3 music Bộ Lễ 1

54. Chúa Nhật 31 Thường Niên (Tv. 130) MP3 music Bộ Lễ 1

55. Chúa Nhật 32 Thường Niên (Tv. 62) MP3 music Bộ Lễ 1

56. Chúa Nhật 33 Thường Niên (Tv. 127) MP3 music Bộ Lễ 1

57. Chúa Nhật 34 Thường Niên (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Đáp Ca - Năm B

01. Chúa Nhật 1 Mùa Vọng (Tv. 79) MP3 music Bộ Lễ 1

02. Chúa Nhật 2 Mùa Vọng (Tv. 84) MP3 music Bộ Lễ 1

03. Chúa Nhật 3 Mùa Vọng (Magnificat) MP3 music Bộ Lễ 1

04. Chúa Nhật 4 Mùa Vọng (TV. 88) MP3 music Bộ Lễ 1

05. Lễ Thánh Gia (Tv. 127) MP3 music Bộ Lễ 1

06. Chúa Nhật Sau Lễ Giáng Sinh (Tv. 147) MP3 music Bộ Lễ 1

07. Chúa Nhật Hiển Linh (Tv. 71) MP3 music Bộ Lễ 1

08. Chúa Nhật 1 Thường Niên (Tv. 28) MP3 music Bộ Lễ 1

09. Chúa Nhật 1 Mùa Chay (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

10. Chúa Nhật 2 Mùa Chay (Tv. 115) MP3 music Bộ Lễ 1

11. Chúa Nhật 3 Mùa Chay (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

12. Chúa Nhật 4 Mùa Chay (Tv. 136) MP3 music Bộ Lễ 1

13. Chúa Nhật 5 Mùa Chay (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

14. Chúa Nhật 2 Phục Sinh (Tv. 117) MP3 music Bộ Lễ 1

15. Chúa Nhật 3 Phục Sinh (Tv. 4) MP3 music Bộ Lễ 1

16. Chúa Nhật 4 Phục Sinh (Tv. 117) MP3 music Bộ Lễ 1

17. Chúa Nhật 5 Phục Sinh (Tv. 21) MP3 music Bộ Lễ 1

18. Chúa Nhật 6 Phục Sinh (Tv. 97) MP3 music Bộ Lễ 1

19. Chúa Nhật 7 Phục Sinh (Tv. 102) MP3 music Bộ Lễ 1

20. Lễ Thăng Thiên (Tv. 46) MP3 music Bộ Lễ 1

21. Lễ Hiện Xuống (Tv. 103) MP3 music Bộ Lễ 1

22. Lễ Chúa Ba Ngôi (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

23. Lễ Mình Máu Thánh Chúa (Tv. 115) MP3 music Bộ Lễ 1

24. Lễ Thánh Tâm (Is. 12) MP3 music Bộ Lễ 1

25. Chúa Nhật 2 Thường Niên (Tv. 39) MP3 music Bộ Lễ 1

26. Chúa Nhật 3 Thường Niên (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

27. Chúa Nhật 4 Thường Niên (Tv. 94) MP3 music Bộ Lễ 1

28. Chúa Nhật 5 Thường Niên (Tv. 146) MP3 music Bộ Lễ 1

29. Chúa Nhật 6 Thường Niên (Tv. 31) MP3 music Bộ Lễ 1

30. Chúa Nhật 7 Thường Niên (Tv. 40) MP3 music Bộ Lễ 1

31. Chúa Nhật 8 Thường Niên (Tv. 102) MP3 music Bộ Lễ 1

32. Chúa Nhật 9 Thường Niên (Tv. 80) MP3 music Bộ Lễ 1

33. Chúa Nhật 10 Thường Niên (Tv. 129) MP3 music Bộ Lễ 1

34. Chúa Nhật 11 Thường Niên (Tv. 91) MP3 music Bộ Lễ 1

35. Chúa Nhật 12 Thường Niên (Tv. 106) MP3 music Bộ Lễ 1

36. Chúa Nhật 13 Thường Niên (Tv. 29) MP3 music Bộ Lễ 1

37. Chúa Nhật 14 Thường Niên (Tv. 122) MP3 music Bộ Lễ 1

38. Chúa Nhật 15 Thường Niên (Tv. 84) MP3 music Bộ Lễ 1

39. Chúa Nhật 16 Thường Niên (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

40. Chúa Nhật 17 Thường Niên (Tv. 144) MP3 music Bộ Lễ 1

41. Chúa Nhật 18 Thường Niên (Tv. 77) MP3 music Bộ Lễ 1

42. Chúa Nhật 19 Thường Niên (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

43. Chúa Nhật 20 Thường Niên (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

44. Chúa Nhật 21 Thường Niên (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

45. Chúa Nhật 22 Thường Niên (Tv. 14) MP3 music Bộ Lễ 1

46. Chúa Nhật 23 Thường Niên (Tv. 145) MP3 music Bộ Lễ 1

47. Chúa Nhật 24 Thường Niên (Tv. 114) MP3 music Bộ Lễ 1

48. Chúa Nhật 25 Thường Niên (Tv. 53) MP3 music Bộ Lễ 1

49. Chúa Nhật 26 Thường Niên (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

50. Chúa Nhật 27 Thường Niên (Tv. 127) MP3 music Bộ Lễ 1

51. Chúa Nhật 28 Thường Niên (Tv. 89) MP3 music Bộ Lễ 1

52. Chúa Nhật 29 Thường Niên (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

53. Chúa Nhật 30 Thường Niên (Tv. 125) MP3 music Bộ Lễ 1

54. Chúa Nhật 31 Thường Niên (Tv. 17) MP3 music Bộ Lễ 1

55. Chúa Nhật 32 Thường Niên (Tv. 145) MP3 music Bộ Lễ 1

56. Chúa Nhật 33 Thường Niên (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

57. Chúa Nhật 34 Thường Niên (Tv. 92) MP3 music Bộ Lễ 1

Đáp Ca - Năm C

01. Chúa Nhật 1 Mùa Vọng (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

02. Chúa Nhật 2 Mùa Vọng (Tv. 125) MP3 music Bộ Lễ 1

03. Chúa Nhật 3 Mùa Vọng (Is. 12) MP3 music Bộ Lễ 1

04. Chúa Nhật 4 Mùa Vọng (TV. 79) MP3 music Bộ Lễ 1

05. Lễ Thánh Gia (Tv. 127) MP3 music Bộ Lễ 1

06. Chúa Nhật Sau Lễ Giáng Sinh (Tv. 147) MP3 music Bộ Lễ 1

07. Chúa Nhật Hiển Linh (Tv. 71) MP3 music Bộ Lễ 1

08. Chúa Nhật 1 Thường Niên (Tv. 28) MP3 music Bộ Lễ 1

09. Chúa Nhật 1 Mùa Chay (Tv. 90) MP3 music Bộ Lễ 1

10. Chúa Nhật 2 Mùa Chay (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

11. Chúa Nhật 3 Mùa Chay (Tv. 102) MP3 music Bộ Lễ 1

12. Chúa Nhật 4 Mùa Chay (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

13. Chúa Nhật 5 Mùa Chay (Tv. 125) MP3 music Bộ Lễ 1

14. Chúa Nhật 2 Phục Sinh (Tv. 117) MP3 music Bộ Lễ 1

15. Chúa Nhật 3 Phục Sinh (Tv. 29) MP3 music Bộ Lễ 1

16. Chúa Nhật 4 Phục Sinh (Tv. 99) MP3 music Bộ Lễ 1

17. Chúa Nhật 5 Phục Sinh (Tv. 144) MP3 music Bộ Lễ 1

18. Chúa Nhật 6 Phục Sinh (Tv. 66) MP3 music Bộ Lễ 1

19. Chúa Nhật 7 Phục Sinh (Tv. 96) MP3 music Bộ Lễ 1

20. Lễ Thăng Thiên (Tv. 46) MP3 music Bộ Lễ 1

21. Lễ Hiện Xuống (Tv. 103) MP3 music Bộ Lễ 1

22. Lễ Chúa Ba Ngôi (Tv. 8) MP3 music Bộ Lễ 1

23. Lễ Mình Máu Thánh Chúa (Tv. 109) MP3 music Bộ Lễ 1

24. Lễ Thánh Tâm (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

25. Chúa Nhật 2 Thường Niên (Tv. 95) MP3 music Bộ Lễ 1

26. Chúa Nhật 3 Thường Niên (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

27. Chúa Nhật 4 Thường Niên (Tv. 70) MP3 music Bộ Lễ 1

28. Chúa Nhật 5 Thường Niên (Tv. 137) MP3 music Bộ Lễ 1

29. Chúa Nhật 6 Thường Niên (Tv. 1) MP3 music Bộ Lễ 1

30. Chúa Nhật 7 Thường Niên (Tv. 102) MP3 music Bộ Lễ 1

31. Chúa Nhật 8 Thường Niên (Tv. 91) MP3 music Bộ Lễ 1

32. Chúa Nhật 9 Thường Niên (Tv. 116) MP3 music Bộ Lễ 1

33. Chúa Nhật 10 Thường Niên (Tv. 29) MP3 music Bộ Lễ 1

34. Chúa Nhật 11 Thường Niên (Tv. 31) MP3 music Bộ Lễ 1

35. Chúa Nhật 12 Thường Niên (Tv. 62) MP3 music Bộ Lễ 1

36. Chúa Nhật 13 Thường Niên (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

37. Chúa Nhật 14 Thường Niên (Tv. 65) MP3 music Bộ Lễ 1

38. Chúa Nhật 15 Thường Niên (Tv. 68) MP3 music Bộ Lễ 1

39. Chúa Nhật 16 Thường Niên (Tv. 14) MP3 music Bộ Lễ 1

40. Chúa Nhật 17 Thường Niên (Tv. 137) MP3 music Bộ Lễ 1

41. Chúa Nhật 18 Thường Niên (Tv. 94) MP3 music Bộ Lễ 1

42. Chúa Nhật 19 Thường Niên (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

43. Chúa Nhật 20 Thường Niên (Tv. 39) MP3 music Bộ Lễ 1

44. Chúa Nhật 21 Thường Niên (Tv. 116) MP3 music Bộ Lễ 1

45. Chúa Nhật 22 Thường Niên (Tv. 67) MP3 music Bộ Lễ 1

46. Chúa Nhật 23 Thường Niên (Tv. 89) MP3 music Bộ Lễ 1

47. Chúa Nhật 24 Thường Niên (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

48. Chúa Nhật 25 Thường Niên (Tv. 112) MP3 music Bộ Lễ 1

49. Chúa Nhật 26 Thường Niên (Tv. 145) MP3 music Bộ Lễ 1

50. Chúa Nhật 27 Thường Niên (Tv. 94) MP3 music Bộ Lễ 1

51. Chúa Nhật 28 Thường Niên (Tv. 97) MP3 music Bộ Lễ 1

52. Chúa Nhật 29 Thường Niên (Tv. 120) MP3 music Bộ Lễ 1

53. Chúa Nhật 30 Thường Niên (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

54. Chúa Nhật 31 Thường Niên (Tv. 144) MP3 music Bộ Lễ 1

55. Chúa Nhật 32 Thường Niên (Tv. 16) MP3 music Bộ Lễ 1

56. Chúa Nhật 33 Thường Niên (Tv. 97) MP3 music Bộ Lễ 1

57. Chúa Nhật 34 Thường Niên (Tv. 121) MP3 music Bộ Lễ 1

Đáp Ca Lễ Trọng & Các Thánh

Ban Bí Tích Thêm Sức (Tv. 103) MP3 music Bộ Lễ 1

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Tv. 125) MP3 music Bộ Lễ 1

Các Tổng Lãnh Thiên Thần (Tv. 137) MP3 music Bộ Lễ 1

Cầu Hồn - An Táng (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Giêsu Biến Hình (Tv. 96) MP3 music Bộ Lễ 1

Đức Mẹ Lên Trời (Tv. 44) MP3 music Bộ Lễ 1

Đức Mẹ Viếng Thánh Isave (Is. 12) MP3 music Bộ Lễ 1

Đức Mẹ Vô Nhiễm (Tv. 97) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Các Đẳng (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Các Thánh (Tv. 23) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo (Tv. 95) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Mân Côi (Magnificat) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Mồng 1 Tết (Tv. 8) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Mồng 2 Tết (Tv. 127) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Mồng 3 Tết (Tv. 126) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Suy Tôn Thánh Giá (Tv. 77) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Tạ Ơn (Tv. 112) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Tất Niên (Tv. 64) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Thánh Gioan Tiền Hô (Tv. 138) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Truyền Tin (Tv. 39) MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Thiên Chúa (Tv. 66) MP3 music Bộ Lễ 1

Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria (Tv. 12) MP3 music Bộ Lễ 1

Têrêsa Hài Đồng Giêsu (Tv. 44) MP3 music Bộ Lễ 1

Tết Trung Thu (Tv. 135) MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Gioan Tông Đồ (Tv. 96) MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Giuse (Tv. 88) MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Giuse Thợ (Tv. 89) MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Lễ Ban Ngày (Tv. 97) MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Lễ Giao Thừa (Tv. 120) MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Maria Mađalêna (Tv. 62) MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Matthia Tông Đồ (Tv. 112) MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Phaolô Trở Lại (Tv. 116) MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Phêrô & Phaolô (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Đức Mẹ

Ai Người Có Hiểu MP3 music Bộ Lễ 1

Bên Mẹ Chiều Về MP3 music Bộ Lễ 1

Con Xin Dâng Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Hiến Cho Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Hoa Đỏ Dâng Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Hoa Tím Dâng Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Hoa Trắng Dâng Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Hoa Vàng Dâng Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Hoa Xanh Dâng Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Hợp Dâng Với Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Ngợi Khen MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Đức Mẹ Chúa Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Kinh Mân Côi MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Kinh Yêu Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Dạy Con MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Đã Sống MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Hiệp Thông MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Là Mùa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Từ Nhân MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Với Con MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Mẹ Vinh Phúc MP3 music Bộ Lễ 1

Ngợi Ca Mẹ Về Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Nhờ Mẹ Maria Đến Với Chúa Giêsu MP3 music Bộ Lễ 1

Nữ Vương Thiên Đàng MP3 music Bộ Lễ 1

Sinh Nhật Đức Maria MP3 music Bộ Lễ 1

Tìm Đến Mẹ Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Mẹ Thương Con MP3 music Bộ Lễ 1

Trinh Nữ Đầy Ân Phúc MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Mẹ Bên Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Vâng Như Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Hiệp Lễ

Bàn Tay Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Cảm Tạ Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Con Nhìn Thấy MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Gia Nghiệp MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Hy Vọng MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Trong Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Vẫn Đi Qua MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Với Con MP3 music Bộ Lễ 1

Có Cũng Như Không MP3 music Bộ Lễ 1

Con Chỉ Là Con MP3 music Bộ Lễ 1

Đâu Chỉ Là MP3 music Bộ Lễ 1

Đường Tin Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Gần Bên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Gia Nghiệp Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Giêsu Bài Tình Ca MP3 music Bộ Lễ 1

Giêsu Tình Yêu Của Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Giêsu Tôi Hát Về Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Giêsu, Vua Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Hạnh Phúc Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Khát Khao MP3 music Bộ Lễ 1

Khoảng Cách Cuộc Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Laudato Sí MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa, Con Tin! MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Ban Sự Sống MP3 music Bộ Lễ 1

Luôn Cậy Trông Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Mỗi Ngày Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Một Cõi Riêng Tư MP3 music Bộ Lễ 1

Một Đời Cảm Mến MP3 music Bộ Lễ 1

Một Đời Như Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Đến Trong Đời Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Nhạc Khúc Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Như Con Thơ MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Vui Trong Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Ôi Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Sống Cho Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Sống Với Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Tình Cảm Tạ MP3 music Bộ Lễ 1

Thao Thức Một Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Tin Yêu Hy Vọng MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Ca Tri Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Chúa Yêu Con MP3 music Bộ Lễ 1

Hôn Nhân - Mùa Xuân - Cầu Hồn

Bài Ca Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa Tình Yêu 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa Tình Yêu 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa Tình Yêu 3 MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Mẹ Tình Yêu 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Mẹ Tình Yêu 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Mẹ Tình Yêu 3 MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Mẹ Tình Yêu 4 MP3 music Bộ Lễ 1

Đồng Hành Với Gia Đình MP3 music Bộ Lễ 1

Hai Tiếng Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Kỳ Công Của Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Của Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Nghĩa Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Nhịp Bước Đi Lên MP3 music Bộ Lễ 1

- o0o - 

Chúa Mùa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa Ngày Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Đêm Xuân Nguyện Cầu MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Lễ Đầu Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Xuân Đã Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Xuân Bên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Xuân Mới MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Xuân Tôn Vinh Chúa (mẫu 1) Bộ Lễ 1

Ngày Xuân Tôn Vinh Chúa (mẫu 2) Bộ Lễ 1

Vui Ngày Xuân Mới MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Hồng Ngày Mới MP3 music Bộ Lễ 1

- o0o - 

Chúa Đưa Con Về MP3 music Bộ Lễ 1

Hy Vọng Vào Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Con Nguyện Cầu MP3 music Bộ Lễ 1

Trở Về Bên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Trước Nhan Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Kết Lễ - Thánh Thể - Cha Mẹ

Cho Một Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Chứng Nhân Tin Mừng MP3 music Bộ Lễ 1

Hạnh Phúc Cho Ai MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Của Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Ơn Cha Nghĩa Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Sống Cho Tin Mừng MP3 music Bộ Lễ 1

Sống Tình Hiệp Thông  MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Tình Sống MP3 music Bộ Lễ 1

Xây Dựng Nước Trời MP3 music Bộ Lễ 1

- o0o - 

Giêsu Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Sống Tình Hiệp Thông MP3 music Bộ Lễ 1

Thờ Lạy Chúa Giêsu MP3 music Bộ Lễ 1

- o0o - 

Gia Đình MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Cầu Cho Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Cầu Cho Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Tân Phúc Âm Hóa Giáo Xứ MP3 music Bộ Lễ 1

Thắp Nén Hương Lòng MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Thương Xót Chúa

Thương Xót Như Chúa Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Tôn Vinh Lòng Chúa Thương Xót MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Cứu Chữa MP3 music Bộ Lễ 1

 

Mùa Chay

Cho Tim Con Rộng Mở  MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đành Bỏ Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Từ Bi MP3 music Bộ Lễ 1

Con Tin Vào Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Con Xin Phó Thác MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lời Sám Hối MP3 music Bộ Lễ 1

Đi Trong Hân Hoan MP3 music Bộ Lễ 1

Đường Thập Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Hướng Nhìn Về Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Thiêng MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Trần Tình MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Con Sám Hối MP3 music Bộ Lễ 1

Sám Hối MP3 music Bộ Lễ 1

Suy Tôn Thánh Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Tình Sám Hối MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Giá Đức Kitô MP3 music Bộ Lễ 1

Thập Giá Niềm Tự Hào MP3 music Bộ Lễ 1

Theo Đường Chúa Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Thực Tâm Hoán Cải MP3 music Bộ Lễ 1

Thượng Tiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Về Với Cát Bụi MP3 music Bộ Lễ 1

Vì Tội Chúng Con MP3 music Bộ Lễ 1

Vua Hiển Vinh MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Vọng - Giáng Sinh

Chuẩn Bị Chúa Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Vọng MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Cậy Trông MP3 music Bộ Lễ 1

Trời Cao Hỡi MP3 music Bộ Lễ 1

Vui Lên! MP3 music Bộ Lễ 1

- o0o - 

Ánh Sáng Bê-lem MP3 music Bộ Lễ 1

Bê-lem MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Mừng Giáng Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Giáng Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Xuống Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đến Trong Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Xuống Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Chuyện Một Tình Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa Hài Nhi MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Thánh Tử Hài Nhi MP3 music Bộ Lễ 1

Đêm Đông Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Đêm Đông Dâng Chúa 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Đêm Đông Dâng Chúa 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Đêm Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Đêm Tình Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Đêm Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Một Chuyện Tình MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Chúa Nhân Hậu MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Khúc Đêm Đông MP3 music Bộ Lễ 1

Nhập Lễ - Dâng Lễ

Ca Tụng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Các Tầng Trời Mở Ra MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nguồn Bình An  MP3 music Bộ Lễ 1

Đi Về Nhà Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Hân Hoan Tiến Bước MP3 music Bộ Lễ 1

Hoan Ca Chúc Tụng MP3 music Bộ Lễ 1

Lên Đền Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Tư Reo Mừng MP3 music Bộ Lễ 1

Thắp Sáng Tim Con  MP3 music Bộ Lễ 1

Về Bên Nhan Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Về Nhà Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Vinh Danh Ba Ngôi MP3 music Bộ Lễ 1

Vui Mừng Trong Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

-o0o- 

Của Lễ Con Dâng  MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Hiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Hy Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Cùng Mẹ Dâng Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa Ba Ngôi MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lên Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Thân Phận MP3 music Bộ Lễ 1

Đồi Xưa MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Lễ Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Lễ Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Hiệp Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Hợp Dâng Trong Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Lấy Gì Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Dâng Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Với Mẹ Con Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Phục Sinh - Chúa Thánh Thần

Của Lễ Mới MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Giòng Sữa Thiêng MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Ca Mừng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Lễ Vượt Qua MP3 music Bộ Lễ 1

Máu Cứu Độ MP3 music Bộ Lễ 1

Máu Trái Tim MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Đức Kitô MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Phục Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Ngọn Lửa Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Thánh Thần MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Tin Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Nữ Vương Thiên Đàng MP3 music Bộ Lễ 1

Reo Mừng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Trái Tim Nhân Lành MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Hiến

Alleluia MP3 music Bộ Lễ 1

Alleluia MP3 music Bộ Lễ 1

Bạn Tình Của Lòng Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Cảm Mến Tình Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nguồn Hạnh Phúc MP3 music Bộ Lễ 1

Con Đã Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Con Muốn... MP3 music Bộ Lễ 1

Con Thuộc Về Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Con Vui Tiến Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Con Xin Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lời Ước Thệ MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Tiến Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Điều Mơ Ước Của Con  MP3 music Bộ Lễ 1

Đời Tin Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Dâng Mình MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Hiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Xin Ơn Quảng Đại MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Thầy, Thầy Biết MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Nguyện Cho Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Một Lòng Tin Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Ngụ Nơi Nhà Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Người Được Sai Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Nhiệm Mầu Của Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Nhịp Bước Đi Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Những Khát Mong MP3 music Bộ Lễ 1

Say Tình Thập Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Thập Giá Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Thầy Là Đức Kitô MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Ca Dâng Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Con Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Con Yêu Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Hiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Thương Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Khi Chào Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Ngàn Xưa MP3 music Bộ Lễ 1

Từng Ngày Theo Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Vẫn Là... MP3 music Bộ Lễ 1

Với Chúa Con Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Tình Ca

Các Thánh

Mùa Vọng - Giáng Sinh

CN 1 A Mùa Vọng - Hãy Tỉnh Thức MP3 music Bộ Lễ 1

CN 1 B Mùa Vọng - Sống Tỉnh Thức MP3 music Bộ Lễ 1

CN 1 C Mùa Vọng - Tỉnh Thức Và Cầu Nguyện MP3 music Bộ Lễ 1

CN 2 A Mùa Vọng - Dọn Đường Đón Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

CN 2 B Mùa Vọng - Chân Thành Sám Hối MP3 music Bộ Lễ 1

CN 2 C Mùa Vọng - Hãy Dọn Đường Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

CN 3 A Mùa Vọng - Niềm Vui Ơn Cứu Độ MP3 music Bộ Lễ 1

CN 3 B Mùa Vọng - Người Làm Chứng  MP3 music Bộ Lễ 1

CN 3 C Mùa Vọng - Chân Thành Sám Hối MP3 music Bộ Lễ 1

CN 4 A Mùa Vọng - Dám Ra Khỏi Mình MP3 music Bộ Lễ 1

CN 4 B Mùa Vọng - Chúa Đã Làm Người MP3 music Bộ Lễ 1

CN 4 C Mùa Vọng - Niềm Vui Lên Đường MP3 music Bộ Lễ 1

CN Lễ Thánh Gia - Đời Sống Thánh Gia MP3 music Bộ Lễ 1

CN Lễ Hiển Linh - Niềm Tin Lên Đường MP3 music Bộ Lễ 1

- o0o - 

Mùa Chay - Phục Sinh

Thứ Tư Lễ Tro - Đến Với Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

CN 1 A Mùa Chay - Cám Dỗ Trong Đời MP3 music Bộ Lễ 1

CN 1 B Mùa Chay - Cám Dỗ Nào... MP3 music Bộ Lễ 1

CN 1 C Mùa Chay - Cám Dỗ Trong Đời MP3 music Bộ Lễ 1

CN 2 A Mùa Chay - Xin Biến Đổi Con MP3 music Bộ Lễ 1

CN 2 B Mùa Chay - Biến Đổi Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

CN 2 C Mùa Chay - Biến Hình Đổi Dạng MP3 music Bộ Lễ 1

CN 3 A Mùa Chay - Cho Con Nhận Biết MP3 music Bộ Lễ 1

CN 3 B Mùa ChayC - Thanh Tẩy Đền Thờ MP3 music Bộ Lễ 1

CN 3 C Mùa Chay - Ăn Năn Tội Mình MP3 music Bộ Lễ 1

CN 4 A Mùa Chay - Thông Sáng Hay Mù Tối MP3 music Bộ Lễ 1

CN 4 B Mùa Chay - Chúa Yêu Thế Gian MP3 music Bộ Lễ 1

CN 4 C Mùa Chay - Con Nay Trở Về MP3 music Bộ Lễ 1

CN 5 A Mùa Chay - Niềm Vui Sự Sống MP3 music Bộ Lễ 1

CN 5 B Mùa Chay - Hạt Lúa Vùi Chôn MP3 music Bộ Lễ 1

CN 5 C Mùa Chay - Chúa Luôn Tha Thứ MP3 music Bộ Lễ 1

CN Lễ Lá (Bài Thương Khó) - Chúa Đã Hiến Mình MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ Năm Tuần Thánh (Nghi Thức Rửa Chân) - Khiêm Nhu Phục Vụ MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ Năm Tuần Thánh (Phần Hiệp Lễ) - Điều Răn Mới MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ Sáu Tuần Thánh (Kính Thờ Thánh Giá Chúa)- Trên Cây Thập Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ Sáu Tuần Thánh - Yêu Như Chúa Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Đêm Vọng Phục Sinh A - Tin Mừng Phục Sinh 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Đêm Vọng Phục Sinh B - Tin Mừng Phục Sinh 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Đêm Vọng Phục Sinh C - Tin Mừng Phục Sinh 3 MP3 music Bộ Lễ 1

CN Phục Sinh - Vì Chúa Đã Phục Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

CN 2 Phục Sinh - Lòng Thương Xót Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

CN 2 ABC Phục Sinh - Niềm Vui Phục Sinh  MP3 music Bộ Lễ 1

CN 3 A Phục Sinh - Xin Chúa Ở Lại MP3 music Bộ Lễ 1

CN 3 B Phục Sinh - Là Chứng Nhân MP3 music Bộ Lễ 1

CN 3 C Phục Sinh - Một Tình Yêu Mến MP3 music Bộ Lễ 1

CN 4 ABC Phục Sinh - Mục Tử Nhân Lành MP3 music Bộ Lễ 1

CN 5 A Phục Sinh - Thiên Chúa Trong Đức Kitô MP3 music Bộ Lễ 1

CN 5 B Phục Sinh - Ở Lại Trong Thầy  MP3 music Bộ Lễ 1

CN 5 C Phục Sinh - Điều Răn Mới MP3 music Bộ Lễ 1

CN 6 A Phục Sinh - Sự Sống Mới  MP3 music Bộ Lễ 1

CN 6 B Phục Sinh - Tình Nào Lớn Hơn MP3 music Bộ Lễ 1

CN 6 C Phục Sinh - Chúa Trong Lòng Con MP3 music Bộ Lễ 1

CN 7 ABC Lễ Chúa Thăng Thiên - Chúa Về Trời MP3 music Bộ Lễ 1

CN Lễ Hiện Xuống A - Xin Thánh Thần Đến MP3 music Bộ Lễ 1

CN Lễ Hiện Xuống B - Thần Khí Sự Sống Và Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

CN Lễ Hiện Xuống C - Nguồn Lực Thánh Thần MP3 music Bộ Lễ 1

- o0o - 

Thường Niên

Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa ABC - Ngỡ Ngàng Nhận Ra MP3 music Bộ Lễ 1

CN 2 A Thường Niên - Cho Con Thấy Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

CN 2 B Thường Niên - Hãy Đến Mà Xem MP3 music Bộ Lễ 1

CN 2 C Thường Niên - Chúa Đến Cho Đời MP3 music Bộ Lễ 1

CN 3 A Thường Niên - Hãy Sám Hối MP3 music Bộ Lễ 1

CN 3 B Thường Niên - Hãy Theo Ta MP3 music Bộ Lễ 1

CN 3 C Thường Niên - Hồng Ân Cứu Độ MP3 music Bộ Lễ 1

CN 4 A Thường Niên & Các Thánh Nam Nữ - Bát Phúc MP3 music Bộ Lễ 1

CN 4 B Thường Niên - Lời Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

CN 4 C Thường Niên - Khó Tin Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

CN 5 A Thường Niên - Là Muối, Là Ánh Sáng MP3 music Bộ Lễ 1

CN 5 B Thường Niên - Một Mình Với Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

CN 5 C Thường Niên - Vâng Lời Thầy MP3 music Bộ Lễ 1

CN 6 A Thường Niên - Xin Biến Đổi Con MP3 music Bộ Lễ 1

CN 6 B Thường Niên - Đón Nhận Tha Nhân MP3 music Bộ Lễ 1

CN 6 C Thường Niên - Hạnh Phúc Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

CN 7 A Thường Niên - Trọn Lành Như Cha MP3 music Bộ Lễ 1

CN 7 B Thường Niên - Duy Nơi Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

CN 7 C Thường Niên - Một Đời Như Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

CN 8 A Thường Niên - Tin Chúa Quan Phòng MP3 music Bộ Lễ 1

CN 8 B Thường Niên - Chúa Là Niềm Vui MP3 music Bộ Lễ 1

CN 8 C Thường Niên - Nhìn Lại Chính Mình MP3 music Bộ Lễ 1

CN 9 A Thường Niên - Tình Yêu Trong Hành Động MP3 music Bộ Lễ 1

CN 9 B Thường Niên - Ngày Của Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

CN 9 C Thường Niên - Con Không Đáng MP3 music Bộ Lễ 1

CN 10 A Thường Niên - Điều Chúa Muốn MP3 music Bộ Lễ 1

CN 10 B Thường Niên - Thánh Ý Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

CN 10 C Thường Niên - Chúa Chạnh Lòng Thương MP3 music Bộ Lễ 1

CN 11 A Thường Niên - Thế Giới Hôm Nay MP3 music Bộ Lễ 1

CN 11 B Thường Niên - Nước Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

CN 11 C Thường Niên - Vì Đã Yêu Nhiều MP3 music Bộ Lễ 1

CN 12 A Thường Niên - Đừng Sợ! MP3 music Bộ Lễ 1

CN 12 B Thường Niên - Biển Đời Giông Tố MP3 music Bộ Lễ 1

CN 12 C Thường Niên - Thầy Là Đức Kitô MP3 music Bộ Lễ 1

CN 13 A Thường Niên - Vác Thập Giá Mình MP3 music Bộ Lễ 1

CN 13 B Thường Niên - Một Lòng Tin MP3 music Bộ Lễ 1

CN 13 C Thường Niên - Con Đường Giêsu MP3 music Bộ Lễ 1

CN 14 A Thường Niên - Chúa Cất Tiếng Mời MP3 music Bộ Lễ 1

CN 14 B Thường Niên - Cần Ra Khỏi Mình MP3 music Bộ Lễ 1

CN 14 C Thường Niên - Người Được Sai Đi MP3 music Bộ Lễ 1

CN 15 A Thường Niên - Hạt Giống Lời Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

CN 15 B Thường Niên - Người Được Sai Đi MP3 music Bộ Lễ 1

CN 15 C Thường Niên - Tình Con Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

CN 16 A Thường Niên - Lúa Với Cỏ Lùng MP3 music Bộ Lễ 1

CN 16 B Thường Niên - Nghỉ Ngơi Bên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

CN 16 C Thường Niên - Chỉ Có Một Điều Cần MP3 music Bộ Lễ 1

CN 17 A Thường Niên - Nước Trời MP3 music Bộ Lễ 1

CN 17 B Thường Niên - Hãy Cho Họ Ăn MP3 music Bộ Lễ 1

CN 17 C Thường Niên - Cứ Xin Sẽ Được MP3 music Bộ Lễ 1

CN 18 A Thường Niên - Hãy Cho Họ Ăn MP3 music Bộ Lễ 1

CN 18 B Thường Niên - Bánh Trường Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

CN 18 C Thường Niên - Chẳng Còn Lại Gì MP3 music Bộ Lễ 1

CN 19 A Thường Niên - Hãy Vững Tâm MP3 music Bộ Lễ 1

CN 19 B Thường Niên - Của Ăn Muôn Đời MP3 music Bộ Lễ 1

CN 19 C Thường Niên - Trung Tín Đợi Chờ MP3 music Bộ Lễ 1

CN 20 A Thường Niên - Lòng Tin Lớn Lao MP3 music Bộ Lễ 1

CN 20 B Thường Niên - Lương Thực Trường Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

CN 20 C Thường Niên - Ngọn Lửa Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

CN 21 A Thường Niên - Tuyên Xưng Đức Kitô MP3 music Bộ Lễ 1

CN 21 B Thường Niên - Con Biết Theo Ai MP3 music Bộ Lễ 1

CN 21 C Thường Niên - Qua Cửa Hẹp MP3 music Bộ Lễ 1

CN 22 A Thường Niên - Vác Thập Giá Mình MP3 music Bộ Lễ 1

CN 22 B Thường Niên - Từ Trái Tim Con MP3 music Bộ Lễ 1

CN 22 C Thường Niên - Sống Khiêm Nhường MP3 music Bộ Lễ 1

CN 23 A Thường Niên - Sửa Lỗi Cho Nhau MP3 music Bộ Lễ 1

CN 23 B Thường Niên - Xin Chúa Dùng Con MP3 music Bộ Lễ 1

CN 23 C Thường Niên - Dấn Bước Theo Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

CN 24 A Thường Niên - Hết Lòng Tha Thứ MP3 music Bộ Lễ 1

CN 24 B Thường Niên - Thầy Là Ai? MP3 music Bộ Lễ 1

CN 24 C Thường Niên - Con Nay Trở Về MP3 music Bộ Lễ 1

CN 25 A Thường Niên - Thiên Chúa Công Bình MP3 music Bộ Lễ 1

CN 25 B Thường Niên - Tâm Tình Yêu Mến MP3 music Bộ Lễ 1

CN 25 C Thường Niên - Sống Trung Tín MP3 music Bộ Lễ 1

CN 26 A Thường Niên - Tình Yêu Trong Hành Động MP3 music Bộ Lễ 1

CN 26 B Thường Niên - Có Biết Bao Điều MP3 music Bộ Lễ 1

CN 26 C Thường Niên - Hướng Đến Tha Nhân MP3 music Bộ Lễ 1

CN 27 Lễ Đức Mẹ Mân Côi - Tâm Tình Xin Vâng MP3 music Bộ Lễ 1

CN 27 A Thường Niên - Viên Đá Góc MP3 music Bộ Lễ 1

CN 27 B Thường Niên - Đối Với Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

CN 27 C Thường Niên - Làm Điều Phải Làm MP3 music Bộ Lễ 1

CN 28 A Thường Niên - Chúa Đã Mời Gọi MP3 music Bộ Lễ 1

CN 28 B Thường Niên - Chúa Buồn... MP3 music Bộ Lễ 1

CN 28 C Thường Niên - Lòng Biết Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

CN 29 TN Ngày Truyền Giáo - Nhân Chứng Tin Mừng MP3 music Bộ Lễ 1

CN 29 A Thường Niên - Trả Về Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

CN 29 B Thường Niên - Muốn Làm Lớn MP3 music Bộ Lễ 1

CN 29 C Thường Niên - Cầu Nguyện Luôn MP3 music Bộ Lễ 1

CN 30 A Thường Niên - Bài Ca Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

CN 30 B Thường Niên - Xin Thương Xót Con MP3 music Bộ Lễ 1

CN 30 C Thường Niên - Xin Chúa Xót Thương MP3 music Bộ Lễ 1

CN 31 A Thường Niên - Là Anh Em Với Nhau MP3 music Bộ Lễ 1

CN 31 B Thường Niên - Điều Răn Trọng Nhất MP3 music Bộ Lễ 1

CN 31 C Thường Niên - Đón Nhận Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

CN 32 A Thường Niên - Nếu Mai Chúa Đến MP3 music Bộ Lễ 1

CN 32 B Thường Niên - Với Chúa Với Người MP3 music Bộ Lễ 1

CN 32 C Thường Niên - Niềm Vui Sự Sống MP3 music Bộ Lễ 1

CN 33 Tử Đạo Việt Nam - Máu Chứng Niềm Tin MP3 music Bộ Lễ 1

CN 33 Tử Đạo Việt Nam - Một Đời Nhân Chứng MP3 music Bộ Lễ 1

CN 33 A Thường Niên - Chúa Đã Trao Phó MP3 music Bộ Lễ 1

CN 33 B Thường Niên - Lúa Với Cỏ Lùng MP3 music Bộ Lễ 1

CN 33 C Thường Niên - Bền Đỗ Đến Cùng MP3 music Bộ Lễ 1

CN 34 A Thường Niên - Ngày Chúa Đến MP3 music Bộ Lễ 1

CN 34 B & C Thường Niên - Giêsu, Vua Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

- o0o - 

Các Lễ Trọng

CN Lễ Chúa Ba Ngôi A - Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi MP3 music Bộ Lễ 1

CN Lễ Chúa Ba Ngôi B - Tin Yêu Chúa Ba Ngôi MP3 music Bộ Lễ 1

CN Lễ Chúa Ba Ngôi C - Suối Nguồn Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Các Đẳng Linh Hồn - Trước Nhan Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Các Thánh Nam Nữ - Đâu Chỉ Là... MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Chiều Thứ Năm Tuần Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Đức Mẹ Lên Trời - Magnificat MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Mình Máu Chúa Kitô A - Lương Thực Trường Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Mình Máu Chúa Kitô B - Bí Tích Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Mình Máu Chúa Kitô C - Hãy Cho Họ Ăn MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu A - Nguồn Tin Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu B - Lòng Thương Xót Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu C - Trái Tim Rực Cháy MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả - Chúa Đã Gọi Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Thánh Phêrô & Phaolô - Tuyên Xưng Đức Kitô MP3 music Bộ Lễ 1

Mồng 1 Tết - Tin Chúa Quan Phòng MP3 music Bộ Lễ 1

Mồng 2 Tết - Thắp Nén Hương Lòng MP3 music Bộ Lễ 1

Mồng 3 Tết - Ví Như... MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Ca Vào Đời

Đức Kitô Đang SốngMP3 music Bộ Lễ 1