Từ Duyên

Các Thánh

Anh Hùng Tử Đạo Việt Nam MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Mừng Thánh Giuse MP3 music Bộ Lễ 1

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Muốn Con MP3 music Bộ Lễ 1

Cung Đàn Cêcilia MP3 music Bộ Lễ 1

Dặm Đường Xa MP3 music Bộ Lễ 1

Kính Mừng Thánh Giuse MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Thầy Con Tin MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Kính Thánh Mônica MP3 music Bộ Lễ 1

Này Là Dòng Dõi MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Cầu Thánh Gia MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Tử Đạo Việt Nam MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Con Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Hiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Tổng Lãnh Thiên Thần Micae MP3 music Bộ Lễ 1

Cầu Hồn

Chỉ Là Phù Hoa MP3 music Bộ Lễ 1

Con Kêu Lên Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Khi Cha Thương Gọi MP3 music Bộ Lễ 1

Kiếp Người MP3 music Bộ Lễ 1

Mong Đợi MP3 music Bộ Lễ 1

Sẽ Có Một Ngày MP3 music Bộ Lễ 1

Thân Tôi Cát Bụi MP3 music Bộ Lễ 1

Trình Diện Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Nơi Thương Đau MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Vực Sâu MP3 music Bộ Lễ 1

Vực Sâu Thương Đau MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Nghe Con Cầu Khấn MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thương Chúa Ơi MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lễ

Có Gì Để Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Con Xin Tình Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lên Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Đôi Tay Này MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Tế MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Con Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Cuộc Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Vật Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Này Con Đâu Dám MP3 music Bộ Lễ 1

Này Là Bánh MP3 music Bộ Lễ 1

Nhạc Khúc Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Như Trầm Hương MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Lễ Vật MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Cha 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Cha 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Đáp Ca - Alleluia (Năm A)

Alleluia Phục Sinh A+B+C MP3 music Bộ Lễ 1

Alleluia Trước Phúc Âm Tết A+B+C MP3 music Bộ Lễ 1

Các Câu Xướng Đáp Tuần Thánh A+B+C MP3 music Bộ Lễ 1

Cám Ơn Thượng Đế A+B+C (Tv. 103) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chịu Phép Rửa A+B+C (Tv. 28) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 2 Phục Sinh A+B+C (Tv. 117) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 19 TN A (Tv. 84) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 20 TN A (Tv. 66) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 21 TN A (Tv. 137) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 22 TN A (Tv. 62) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 23 TN A (Tv. 94) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 24 TN A (Tv. 102) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 25 TN A (Tv. 144) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 26 TN A (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 28 TN A (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 29 TN A (Tv. 95) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 30 TN A (Tv. 17) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 31 TN A (Tv. 130) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 32 TN A (Tv. 62) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật Lễ Lá A+B+C (Tv. 21) MP3 music Bộ Lễ 1

Kiệu Lá A+B+C MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Gioan Tẩy Giả A+B+C (Tv. 138) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Hiện Xuống A+B+C (Tv. 103) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Mẹ Thiên Chúa A+B+C (Tv. 67) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Phêrô & Phaolô 1 (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Phêrô & Phaolô 2 (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Rạng Đông Giáng Sinh A+B+C (Tv. 96) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Thăng Thiên A+B+C (Tv. 46) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Thánh Gia A+B+C (Hc. 3: 3-7; 14-17) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Thánh Têrêsa A+B+C (Tv. 133) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Truyền Tin A+B+C (Tv. 39) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Tử Đạo A+B+C (Tv. 125) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Tử Đạo Việt Nam (Tv. 125) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Tử Đạo Việt Nam A+B+C (Tv. 125) MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Dâng Con A+B+C (Tv. 23) MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Lên Trời A+B+C (Tv. 44) MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Vô Nhiễm A+B+C (Tv. 97) MP3 music Bộ Lễ 1

Phúc Đức Thay A+B+C (Tv. 127) MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ Tư Lễ Tro A+B+C (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ Năm Tuần Thánh A+B+C (Tv. 115) MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ Sáu Tuần Thánh A+B+C (Tv. 30) MP3 music Bộ Lễ 1

Tổng Lãnh Micae A+B+C (Tv. 137) MP3 music Bộ Lễ 1

Đáp Ca - Alleluia (Năm B)

Alleluia Phục Sinh A+B+C MP3 music Bộ Lễ 1

Alleluia Trước Phúc Âm Tết A+B+C MP3 music Bộ Lễ 1

Các Câu Xướng Đáp Tuần Thánh A+B+C MP3 music Bộ Lễ 1

Cám Ơn Thượng Đế A+B+C (Tv. 103) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ba Ngôi B (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chịu Phép Rửa A+B+C (Tv. 28) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Kitô Vua B (Tv. 92) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 2 Phục Sinh A+B+C (Tv. 117) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 1 MC B (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 2 MC B (Tv. 115) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 3 MC B (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 4 MC B (Tv. 136) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 5 MC B (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 3 PS B (Tv. 4) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 4 PS B (Tv. 117) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 5 PS B (Tv. 21) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 6 PS B (Tv. 97) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 7 PS B (Tv. 102) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 1 MV B (Tv. 80) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 2 MV B (Tv. 85) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 3 MV B (Lc. 1: 46-54) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 4 MV B (Tv. 89) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 3 TN B (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 5 TN B (Tv. 147) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 6 TN B (Tv. 31) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 7 TN B (Tv. 40) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 14 TN B (Tv. 93) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 15 TN B (Tv. 85) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 17 TN B (Tv. 128) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 18 TN B (Tv. 90) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 19 & 20 TN B (Tv. 34) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 22 TN B (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 23 TN B (Tv. 146) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 24 TN B (Tv. 115) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 26 TN B (Tv. 19) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 27 TN B (Tv. 128) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 28 TN B (Tv. 90) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 29 TN B (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 30 TN B (Tv. 126) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 32 TN B (Tv. 122) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật Lễ Lá A+B+C (Tv. 21) MP3 music Bộ Lễ 1

Đêm Giáng Sinh B (Tv. 95) MP3 music Bộ Lễ 1

Kiệu Lá A+B+C MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Giáng Sinh Ban Ngày B (Tv. 97) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Gioan Tẩy Giả A+B+C (Tv. 138) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Hiển Linh B (Tv. 72) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Hiện Xuống A+B+C (Tv. 103) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Mẹ Thiên Chúa A+B+C (Tv. 67) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Phêrô & Phaolô B (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Rạng Đông Giáng Sinh A+B+C (Tv. 96) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Thăng Thiên A+B+C (Tv. 46) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Thánh Gia A+B+C (Hc. 3: 3-7; 14-17) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Thánh Tâm B (Is. 12: 2-6) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Thánh Têrêsa A+B+C (Tv. 133) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Truyền Tin A+B+C (Tv. 39) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Tử Đạo A+B+C (Tv. 125) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Tử Đạo Việt Nam (Tv. 125) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Tử Đạo Việt Nam A+B+C (Tv. 125) MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Dâng Con A+B+C (Tv. 23) MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Lên Trời A+B+C (Tv. 44) MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Vô Nhiễm A+B+C (Tv. 97) MP3 music Bộ Lễ 1

Phúc Đức Thay A+B+C (Tv. 127) MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ Tư Lễ Tro A+B+C (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ Năm Tuần Thánh A+B+C (Tv. 115) MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ Sáu Tuần Thánh A+B+C (Tv. 30) MP3 music Bộ Lễ 1

Tổng Lãnh Micae A+B+C (Tv. 137) MP3 music Bộ Lễ 1

Đáp Ca - Alleluia (Năm C)

Alleluia Phục Sinh A+B+C MP3 music Bộ Lễ 1

Alleluia Trước Phúc Âm Tết A+B+C MP3 music Bộ Lễ 1

Các Câu Xướng Đáp Tuần Thánh A+B+C MP3 music Bộ Lễ 1

Cám Ơn Thượng Đế A+B+C (Tv. 103) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chịu Phép Rửa A+B+C (Tv. 28) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 2 Phục Sinh A+B+C (Tv. 117) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 1 MC C (Tv. 90) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 2 MC C (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 3 MC C (Tv. 102) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 4 MC C (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 5 MC C (Tv. 125) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 3 PS C (Tv. 29) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 5 PS C (Tv. 144) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 1 MV C (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 2 MV C (Tv. 125) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 3 MV C (Is. 12: 2-6) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 4 MV C (Tv. 80) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 2 TN C (Tv. 96) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 3 TN C (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 4 TN C (Tv. 71) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 5 TN C (Tv. 138) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 6 TN C (Tv. 1) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 7 TN C (Tv. 103) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 12 TN C (Tv. 62) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 13 TN C (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật Lễ Lá A+B+C (Tv. 21) MP3 music Bộ Lễ 1

Kiệu Lá A+B+C MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Chúa Ba Ngôi C (Tv. 8) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Gioan Tẩy Giả A+B+C (Tv. 138) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Hiện Xuống A+B+C (Tv. 103) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Mẹ Thiên Chúa A+B+C (Tv. 67) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Mình Máu Chúa C (Tv. 109) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Phêrô & Phaolô C (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Rạng Đông Giáng Sinh A+B+C (Tv. 96) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Thăng Thiên A+B+C (Tv. 46) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Thánh Gia A+B+C (Hc. 3: 3-7; 14-17) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Thánh Tâm C (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Thánh Têrêsa A+B+C (Tv. 133) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Truyền Tin A+B+C (Tv. 39) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Tử Đạo A+B+C (Tv. 125) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Tử Đạo Việt Nam (Tv. 125) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Tử Đạo Việt Nam A+B+C (Tv. 125) MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Dâng Con A+B+C (Tv. 23) MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Lên Trời A+B+C (Tv. 44) MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Vô Nhiễm A+B+C (Tv. 97) MP3 music Bộ Lễ 1

Phúc Đức Thay A+B+C (Tv. 127) MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ Tư Lễ Tro A+B+C (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ Năm Tuần Thánh A+B+C (Tv. 115) MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ Sáu Tuần Thánh A+B+C (Tv. 30) MP3 music Bộ Lễ 1

Tổng Lãnh Micae A+B+C (Tv. 137) MP3 music Bộ Lễ 1

Đức Mẹ

Lòng Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Đứng Đó MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Mẹ Mân Côi MP3 music Bộ Lễ 1

Tung Hô Maria MP3 music Bộ Lễ 1

Tạ Lễ - Hôn Phối

Bài Ca Truyền Giáo MP3 music Bộ Lễ 1

Loan Báo Tin Mừng MP3 music Bộ Lễ 1

- o0o - 

Trầu Cau Nên Duyên MP3 music Bộ Lễ 1

Linh Mục

Chúa Không Lầm MP3 music Bộ Lễ 1

Con Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Linh Mục Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Linh Mục Là Ai? MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Kinh Của Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Chay - Phục Sinh

Chiều Xưa Trên Thánh Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Con Còn Nhớ MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Xé Lòng MP3 music Bộ Lễ 1

Kiếp Người MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Chay Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Ơi Thứ Tha MP3 music Bộ Lễ 1

Người Ơi Hãy Nhớ MP3 music Bộ Lễ 1

Rửa Chân Cho Nhau MP3 music Bộ Lễ 1

Thập Giá Ngất Cao MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Thương Người Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Đồi Canvê MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Giêsu MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Thập Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Trở Về Đi MP3 music Bộ Lễ 1

- o0o - 

Bài Ca Vinh Thắng MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Lên Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Ngợi Khen MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Vui Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Vang Lên Lời Ca MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Vọng - Giáng Sinh

Chúa Sẽ Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Con Mong Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Con Vẫn Đợi Vẫn Chờ MP3 music Bộ Lễ 1

Con Vẫn Mong Chờ MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Dọn Đường Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Một Đời Chờ Mong MP3 music Bộ Lễ 1

Trời Cao MP3 music Bộ Lễ 1

Trời Cao Chúa Hỡi MP3 music Bộ Lễ 1

- o0o - 

Chúa Đã Vào Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đến Trần Gian MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Tình Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Tôi Đã Về MP3 music Bộ Lễ 1

Có Mùa Đông Nào MP3 music Bộ Lễ 1

Đêm Đông Lạnh Lùng MP3 music Bộ Lễ 1

Đêm Đông Năm Ấy MP3 music Bộ Lễ 1

Đêm Nay Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Đêm Nay Noel MP3 music Bộ Lễ 1

Giáng Sinh Đã Về MP3 music Bộ Lễ 1

Hân Hoan Tưng Bừng MP3 music Bộ Lễ 1

Khi Mùa Đông Về MP3 music Bộ Lễ 1

Kính Chúa Hài Nhi MP3 music Bộ Lễ 1

Một Chiều Mùa Đông MP3 music Bộ Lễ 1

Một Ngày Mùa Đông MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Đông Bê-lem MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Đông Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Ngày Noel MP3 music Bộ Lễ 1

Noel Về MP3 music Bộ Lễ 1

Qua Rồi 2000 Năm MP3 music Bộ Lễ 1

Suy Tôn Tình Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Mùa Đông 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Mùa Đông 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Trời Mùa Đông 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Trời Mùa Đông 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Cầu

Ánh Mắt Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Bác Ái MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Cảm Tạ 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Cảm Tạ 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Máu Đào MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Tri Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Biết Đến Bao Giờ? MP3 music Bộ Lễ 1

Bình An Chúa Muốn MP3 music Bộ Lễ 1

Cảm Tạ MP3 music Bộ Lễ 1

Cảm Tạ Ơn Chúa 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Cầu Mùa MP3 music Bộ Lễ 1

Chẳng Tình Yêu Nào MP3 music Bộ Lễ 1

Chỉ Dạy Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chỉ Một Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Chỉ Nơi Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Con Biết Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa! Con Mong Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Yêu Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Giêsu Là Vua MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Luôn Nhân Từ MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Muốn Thế MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Vẫn Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Vẫn Thương Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Vẫn Ưa Thích MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Vẫn Yêu Thương 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Vẫn Yêu Thương 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Có Phải Không? MP3 music Bộ Lễ 1

Con Biết Dâng Gì MP3 music Bộ Lễ 1

Con Biết Tình Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Con Cậy Con Tin MP3 music Bộ Lễ 1

Con Dâng Câu Kinh MP3 music Bộ Lễ 1

Con Đi Theo Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Con Luôn Cần Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Con Mãi Hát Ca MP3 music Bộ Lễ 1

Con Náu Nương Nơi Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Con Ngợi Khen Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Con Tin Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Con Vẫn Trông Cậy MP3 music Bộ Lễ 1

Con Vẫn Ước Mơ MP3 music Bộ Lễ 1

Con Xin Được Như Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Con Xin Nghiêng Sâu MP3 music Bộ Lễ 1

Con Xin Phó Thác MP3 music Bộ Lễ 1

Con Xin Tán Dương Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Con Xin Thờ Kính MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lời Cảm Tạ MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Trao Về Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Dưới Chân Thập Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Đau Khổ Và Vinh Quang MP3 music Bộ Lễ 1

Đến Với Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Đóa Hồng Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Đức Thánh Quân Hiển Trị MP3 music Bộ Lễ 1

Giavê Chúa Chúng Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Giêsu! Chúa Bao Dịu Hiền MP3 music Bộ Lễ 1

Giêsu Kitô MP3 music Bộ Lễ 1

Giêsu! Tôi Vẫn Mong MP3 music Bộ Lễ 1

Hát Mừng Giavê MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đến Bên Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Như Giêsu MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Yêu Nhau MP3 music Bộ Lễ 1

Hồn Con Mong Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Khi Con Gặp Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Không Bao Giờ Quên MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Khúc MP3 music Bộ Lễ 1

Làm Sao? MP3 music Bộ Lễ 1

Lắng Nghe Lời Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa! Hãy Đi Cùng Con MP3 music Bộ Lễ 1

Lấy Gì Đáp Đền MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Kinh Cho Thế Giới MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Kinh Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Kinh Dâng Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Kinh Hòa Bình MP3 music Bộ Lễ 1

Mãi Luôn Thành Tín MP3 music Bộ Lễ 1

Mãi Mãi Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Mến Thương Nhau MP3 music Bộ Lễ 1

Mình Máu Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Mong Được Như Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Một Đời Tôi Tin MP3 music Bộ Lễ 1

Một Ngày Nào MP3 music Bộ Lễ 1

Mưa Trên Tháp Chuông Cao MP3 music Bộ Lễ 1

Nào Ai Suy Thấu MP3 music Bộ Lễ 1

Nào Biết Lấy Gì MP3 music Bộ Lễ 1

Này Tình Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Này Từng Bước MP3 music Bộ Lễ 1

Nếu Không Có Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Đã Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Hát Trên Đồi Cao MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Yêu Con MP3 music Bộ Lễ 1

Ngàn Đời Con Xin MP3 music Bộ Lễ 1

Ngọt Ngào Tình Chúa 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Ngọt Ngào Tình Chúa 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Nguồn Sáng Của Con MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Cầu MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Cầu Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Nhờ Chính Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Như Bông Hoa MP3 music Bộ Lễ 1

Như Bông Hoa Nhỏ MP3 music Bộ Lễ 1

Như Cánh Hoa Hồng MP3 music Bộ Lễ 1

Như Dòng Sông MP3 music Bộ Lễ 1

Như Giêsu Đã Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Như Lời Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Như Ngọn Nến Cháy MP3 music Bộ Lễ 1

Nương Thân Nơi Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Ôi Ân Tình Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Ôi Còn Tình Nào MP3 music Bộ Lễ 1

Phận Người MP3 music Bộ Lễ 1

Phúc Lộc Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Quả Tim Chúa Ban MP3 music Bộ Lễ 1

Tạ Ơn Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Ta Thương Dân Này MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Tình Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Thập Giá Đức Kitô 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Thập Giá Đức Kitô 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Tìm Ngài Trong Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Ca Từ Đáy Tim MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Cha Yêu Con MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Chúa Bao La MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Chúa Cao Vời MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Chúa Tình Con MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Chúa Tình Người 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Chúa Tình Người 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Chúa Yêu Con 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Chúa Yêu Con 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Chúa Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Ngài Mãi Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Ngài Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Thương Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Thương Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Con MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Nào MP3 music Bộ Lễ 1

Tri Ân Chúa Ngàn Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Tri Ân Tình Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Từng Giọt Sương Đêm MP3 music Bộ Lễ 1

Từng Ngày MP3 music Bộ Lễ 1

Ước Mơ Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Vẫn Luôn Cậy Tin MP3 music Bộ Lễ 1

Về Với Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Vì Chúa Yêu Con MP3 music Bộ Lễ 1

Vì Tình Thương Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Vì Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ban Cho Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Con Một Trái Tim MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dạy Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Đáp Đền MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Đừng Xa Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Giải Nghĩa Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Giúp Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Hát Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Là Khí Cụ Bình An MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Như MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thánh Hóa Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thứ Tha MP3 music Bộ Lễ 1

Yêu Thương Còn Đó MP3 music Bộ Lễ 1

Sám Hối

Cúi Đầu Ăn Năn MP3 music Bộ Lễ 1

Đời Con Sám Hối MP3 music Bộ Lễ 1

Hồi Chuông Thánh Thót MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Thú Nhận MP3 music Bộ Lễ 1

Thân Phận Đời Người MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thương, Chúa Nhân Từ MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Thần

Lạy Ngôi Ba Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Thánh Thần MP3 music Bộ Lễ 1

Thần Linh Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Thần Chúa 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Thần Chúa 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh - Tin Mừng 

Ai Là Anh Em Tôi? (Lc. 10: 5-37) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Mong Chúa (Tv. 146) MP3 music Bộ Lễ 1

Cảm Tạ Ơn Chúa (Tv. 105) MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Con Được Thấy (Mc. 10: 46 - 52) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chăn Nuôi Tôi (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Đấng Từ Bi (Tv. 102) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Gia Nghiệp (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ơi Xin Tái Tạo (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Xét Dò Con (Tv. 138) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Đây Vẫn Tin (Tv. 1) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Luôn Hy Vọng (Tv. 129) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Mong Tìm Chúa (Tv. 9) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Vươn Linh Hồn (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Đến Bao Giờ? (Tv. 13) MP3 music Bộ Lễ 1

Đường Vinh Quang Chúa (Mc. 10: 35-45) MP3 music Bộ Lễ 1

Hạnh Phúc Biết Bao (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Luôn Từ Bỏ (Mc. 10: 17-30) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Tin Nơi Thầy (Ga. 20: 26-29) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Vững Tin Ngài (Mc. 10: 46-52) MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Tế Đời Con (Ga. 17: 19) MP3 music Bộ Lễ 1

Hướng Nhìn Lên Chúa (Tv. 122) MP3 music Bộ Lễ 1

Không Chỉ Bảy Lần (Mt. 19: 21-22) MP3 music Bộ Lễ 1

Ký Thác Đường Đời (Tv. 36) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Cha! Xin Cho Danh Cha (Ga. 12: 28) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa! Sao Đành? (Tv. 21) MP3 music Bộ Lễ 1

Nếu Tôi Phải (Galate 5: 14) MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Xin Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Như Nai Rừng (Tv. 41) MP3 music Bộ Lễ 1

Ôi Lạy Chúa (Tv. 137) MP3 music Bộ Lễ 1

Ơn Phù Trợ (Tv. 120) MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Chúa Thương Tôi (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Đích Thực (Ga. 12: 23-28) MP3 music Bộ Lễ 1

Vang Câu Chúc Mừng (Tv. 94) MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân - Cha Mẹ

Dâng Lên Mùa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Một Mùa Xuân Mới MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Xuân Đã Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Hát Xuân Về MP3 music Bộ Lễ 1

Nụ Tầm Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Đã Về MP3 music Bộ Lễ 1

- o0o - 

Cầu Cho Cha Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Con Ơi Ghi Nhớ MP3 music Bộ Lễ 1

Khấu Đầu Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Hóa Gia Đình MP3 music Bộ Lễ 1