Hiền Hòa

Cầu Hồn

Chúa Gọi Con Về MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Lễ Cậy Trông MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Lễ Cuối Cùng MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Khấn Nguyện MP3 music Bộ Lễ 1

Người Đã Ra Đi Rồi MP3 music Bộ Lễ 1

Tự Tình Cát Bụi MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Hoa

Dâng Mẹ Ngàn Hoa MP3 music Bộ Lễ 1

Hoa Dâng Kính Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Hoa Dâng Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Hương Trầm Cung Tiến MP3 music Bộ Lễ 1

Hương Trầm Tiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Nến Hồng Dâng Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Nén Hương Dâng Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Ngàn Hoa Dâng Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Dâng Về Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lễ

Con Xin Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Cậy Tin MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Dâng Tiến MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Tiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Tiến MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Lễ Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Tế Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Kính Tiến Lên Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Con Dâng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Đầu Mùa MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Vật Tiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Thành Dâng Tiến MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Đức Mẹ - Các Thánh

Ca Mừng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lời Chúc Tụng MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lời Hoan Chúc MP3 music Bộ Lễ 1

Hát Ca Mừng Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Mẹ La Vang MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Mẹ Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Tung Hô Nữ Vương MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Vâng Như Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Hiệp Lễ

Ca Khen Tình Yêu Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Cất Tiếng Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Mời Gọi Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Vẫn Biết MP3 music Bộ Lễ 1

Có Chúa Trong Cuộc Sống MP3 music Bộ Lễ 1

Con Cần Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Con Đi  Tìm Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Con Tựa Nương Nơi Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lời Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Dấu Chân Vào Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Hát Lên Bài Ca MP3 music Bộ Lễ 1

Hồn Con Khao Khát Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Hát Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Kinh Khấn Nguyện MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Kinh Trong Đêm MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Tri Ân Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Xót Thương Của Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Ca MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Ước MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Tin Nơi Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Sao Chúa Đành Im Lặng? MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Lòng MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Nói Cuộc Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Chúa Cao Vời MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Chúa Nhiệm Mầu MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Chúa Yêu Con MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Chúa Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Tình Yêu Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Một Lòng Trung Kiên MP3 music Bộ Lễ 1

Hôn Nhân - Gia Đình

Con Xin Dâng Lên Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa Đời Hôn Nhân MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa Tình Duyên Vợ Chồng MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Mẹ Gia Đình MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Dâng Gia Đình MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Dâng Nữ Vương Gia Đình MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Kinh Dâng Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Kinh Gia Đình MP3 music Bộ Lễ 1

Kết Lễ

Chứng Nhân Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Con Ra Về MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Xác Tín MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Đức Kitô Thúc Bách Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

 Linh Mục - Thánh Hiến

Hạnh Phúc Đời Hiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Huyền Nhiệm Đời Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Khắc Ghi Tình Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Khúc Ca Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Giao Ước MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Kinh Nguyện Cầu MP3 music Bộ Lễ 1

Mến Thánh Giá Ơn Gọi Của Con MP3 music Bộ Lễ 1

Mối Tình Huyền Siêu MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Đã Chọn Con MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Hiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Ước Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Ơn Gọi Mến Thánh Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Ca Dâng Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Ca Hiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Người Mến Thánh Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Chay - Phục Sinh

Alleluia Chúa Đã Sống Lại MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Lên Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Dấu Chân Tìm Về MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Tế Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Khúc Hát Phục Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Cứu Độ MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Nguyện Xin MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Thống Hối MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Trần Tình MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Con Thống Hối MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Thành Thống Hối MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Chúa Lên Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Chúa Thứ Tha MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Vui Phục Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Tình Thống Hối MP3 music Bộ Lễ 1

Trở Về Bên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Thứ Tha MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thứ Tha MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Vọng - Giáng Sinh

Chờ Mong Chúa Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Đợi Trông Chúa Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa! Xin Hãy Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Giáng Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Trông Đợi MP3 music Bộ Lễ 1

Nhạc Khúc Giáng Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Vui Giáng Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Trần Gian Khát Mong MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Kỷ Niệm

25 Năm Hồng Ân Giáo Xứ MP3 music Bộ Lễ 1

60 Năm Hồng Ân Giáo Xứ MP3 music Bộ Lễ 1

Hồng Ân 25 Năm Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Nhập Lễ

Hân Hoan Tiến Về Nhà Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Hòa Lên Khúc Hát MP3 music Bộ Lễ 1

Khúc Hát Lên Đền MP3 music Bộ Lễ 1

Về Cung Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Về Nơi Cung Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Ca Tin Mừng

Bài Ca Thống Hối MP3 music Bộ Lễ 1

Bước Hồi Tâm MP3 music Bộ Lễ 1

Chân Lý Tình Nhiệm Mầu MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Con Thấy Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Biến Hình MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Biết Con Yêu Mến Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chạnh Lòng Xót Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa MP3 music Bộ Lễ 1

Con Không Thể Làm Tôi Hai Chủ MP3 music Bộ Lễ 1

Dụ Ngôn Con Chiên Lạc Và Đồng Bạc Bị Mất MP3 music Bộ Lễ 1

Dụ Ngôn Thợ Làm Vườn Nho MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đến Với Ta MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Tỉnh Thức MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa! Nếu Ngài Muốn MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Tâm Nguyện MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Cha Từ Ái MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Thành Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Mầu Nhiệm Nước Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Nén Bạc Chúa Trao MP3 music Bộ Lễ 1

Người Phú Hộ Và Anh Lazarô MP3 music Bộ Lễ 1

Người Về Emmau MP3 music Bộ Lễ 1

Tiệc Cưới Cana MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Chúa Gọi Mời MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Gọi Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Bác Ái MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Con Được Thấy MP3 music Bộ Lễ 1

Yêu Như Chúa Đã Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Tâm - Thánh Giá

Con Đường Thánh Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Huyền Nhiệm Thánh Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Nhiệm Mầu Cây Thánh Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Thập Giá Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Thờ Lạy Trái Tim Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Thập Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Trái Tim Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Thiếu Nhi

Lời Kinh Tạ Lỗi MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Vui Rước Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tuổi Hồng Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tuổi Thơ Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân

Lễ Dâng Ngày Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Xuân Ân Phúc MP3 music Bộ Lễ 1

Tạ Ơn Chúa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1