Hồng Trần - Phạm Đình Đài

Các Thánh

Đuốc Sáng Mân Côi MP3 music Bộ Lễ 1

Hai Vầng Hào Quang MP3 music Bộ Lễ 1

Hùng Ca Huyết Sử MP3 music Bộ Lễ 1

Micae Tổng Lãnh Binh MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Người Trinh Nữ MP3 music Bộ Lễ 1

Người Cha Hiền MP3 music Bộ Lễ 1

Triều Thiên Vinh Quang MP3 music Bộ Lễ 1

Vượt Gian Lao Vào Cõi Phúc MP3 music Bộ Lễ 1

Cầu Hồn

Lời Cầu Trong Tăm Tối MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Được Hồi Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Xót Thương Con MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lễ

Dâng Chút Lao Công MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Hết Tâm Hồn MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Người Cuộc Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Ước Mơ Đầu MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Lễ Tin Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Sứ Thần Hiệp Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Thần Lương Cứu Độ MP3 music Bộ Lễ 1

Vươn Tới Thánh Nhan MP3 music Bộ Lễ 1

Đáp Ca - Alleluia

Alleluia Mồng 1 Tết MP3 music Bộ Lễ 1

Alleluia Mồng 1 Tết MP3 music Bộ Lễ 1

Bao Người Thấy Tôi (Tv. 21) MP3 music Bộ Lễ 1

Danh Chúa Lạ Lùng (Tv. 8) MP3 music Bộ Lễ 1

Hạnh Phúc Hôn Nhân (Tv. 128) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Nên Núi Đá (Tv. 30) MP3 music Bộ Lễ 1

Đức Mẹ

Biển Đời Có Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Giáng Sinh

Dâng Về Bêlem MP3 music Bộ Lễ 1

Đêm Tình Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Hiệp Lễ

Cho Con Đến Với Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Chút Lòng Son MP3 music Bộ Lễ 1

Con Thuộc Về Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Đến Với Cha Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đến Trong Con MP3 music Bộ Lễ 1

Hy Lễ Vẹn Toàn MP3 music Bộ Lễ 1

Một Thoáng Mây Bay MP3 music Bộ Lễ 1

Muối Men Cho Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Đã Thương Ban MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Là Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Mặt Trời Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Ngát Hương Cứu Độ MP3 music Bộ Lễ 1

Nồng Thắm Tin Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Thiên Đường Trong Sương Mai MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Thương Nhiệm Mầu MP3 music Bộ Lễ 1

Trời Bể Bao La MP3 music Bộ Lễ 1

Vẫn Luôn Bên Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Về Miền Đất Mới MP3 music Bộ Lễ 1

Vì Tình Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Bước Đi Cùng Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ngài Ngự Lại MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ơn An Bình MP3 music Bộ Lễ 1

Hôn Phối

Bông Hồng Hạnh Phúc MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Cho Con Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa Tình Nồng MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Tim Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Hạnh Phúc Hôn Nhân MP3 music Bộ Lễ 1

Mãi Vẫn Tươi Mầu MP3 music Bộ Lễ 1

Yêu Như Chúa Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Yêu Trong Tình Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Chay

Chút Lòng Son MP3 music Bộ Lễ 1

Con Về Với Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Con Sám Hối MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Trời Vẫn Thế MP3 music Bộ Lễ 1

Trên Đỉnh Tabor MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Xót Thương Con MP3 music Bộ Lễ 1

Nhập Lễ

Chúa Đã Yêu Con MP3 music Bộ Lễ 1

Đến Với Cha Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Điều Ước Mơ Hoài MP3 music Bộ Lễ 1

Ngát Hương Cứu Độ MP3 music Bộ Lễ 1

Sớm Mai Tạ Ơn Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Thiên Đường Trong Sương Mai MP3 music Bộ Lễ 1

Trời Bể Bao La MP3 music Bộ Lễ 1

Tạ Lễ

Bước Đường Trần MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Yêu Con MP3 music Bộ Lễ 1

Đến Với Cha Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Đi Bình An MP3 music Bộ Lễ 1

Một Thoáng Mây Bay MP3 music Bộ Lễ 1

Tận Hiến

Chúa Nhìn Con MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Thể

Đây Nhiệm Tích MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân

Alleluia Mồng 1 Tết MP3 music Bộ Lễ 1

Alleluia Mồng 1 Tết MP3 music Bộ Lễ 1

Đầu Xuân Cảm Tạ Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Đón Xuân Lại Nhớ Cội Nguồn MP3 music Bộ Lễ 1