Nguyên Kha

Bước Vào Cung Thánh (Tv. 89) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Hướng Về Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Con Sẽ Dâng Chén Cứu Độ (Tv. 115) MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lễ Với Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Lễ Giao Hòa MP3 music Bộ Lễ 1

Hồn Mong Gặp Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Khát Vọng Của Tôi (Tv. 62) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Tín Thác MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Có Đó MP3 music Bộ Lễ 1

Ôi Giêsu Lân Tuất MP3 music Bộ Lễ 1

Phù Hoa Nối Tiếp Phù Hoa MP3 music Bộ Lễ 1

Tìm Về Chân Thiện Mỹ MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Được Thấy Tôn Nhan MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Mở Rộng Tay Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Hy Vọng MP3 music Bộ Lễ 1