Thiên Lý

Alleluia MP3 music Bộ Lễ 1

Alleluia Giáng Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Alleluia Hôn Phối MP3 music Bộ Lễ 1

Alleluia Lễ Hiện Xuống MP3 music Bộ Lễ 1

Alleluia Lễ Mồng 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Alleluia Phục Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Ánh Sáng Fa-ti-ma MP3 music Bộ Lễ 1

Bà Đã Thấy Gì? MP3 music Bộ Lễ 1

Bao La Tình Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Bêlem Năm Nào MP3 music Bộ Lễ 1

Bên Sông Giođan MP3 music Bộ Lễ 1

Bốn Mươi Năm Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Bụi Tro Thân Con MP3 music Bộ Lễ 1

Bước Chân Hiên Ngang MP3 music Bộ Lễ 1

Cảm Tạ Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Chân Lý Đa Minh MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chính Là Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Sức Mạnh MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ngự Về Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Con Muốn Dâng Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Con Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Hằng Sống MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Nương Đồng MP3 music Bộ Lễ 1

Cung Đàn Huyền Siêu MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Tiến Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Dấu Lạ Hiển Linh (2 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

Dấu Lạ Hiển Linh (4 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

Duyên Tình Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Đời Con Dâng Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Đời Linh Mục Tận Trung MP3 music Bộ Lễ 1

Gieo Bước Cậy Trông MP3 music Bộ Lễ 1

Gương Thánh Gia MP3 music Bộ Lễ 1

Hai Ơn Gọi Tuyệt Vời MP3 music Bộ Lễ 1

Hát Mừng Chúa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Hát Mừng Nữ Vương MP3 music Bộ Lễ 1

Hoan Ca Têrêsa MP3 music Bộ Lễ 1

Hoan Hô Đức Vua MP3 music Bộ Lễ 1

Hồi Tâm MP3 music Bộ Lễ 1

Hôn Lễ 50 Năm MP3 music Bộ Lễ 1

Khúc Hát Dâng Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Cáo Mình MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Ngài Xin Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Đức Mẹ Mân Côi MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Đức Mẹ Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Sinh Nhật Mẹ Maria MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Tạ Ơn (Tv. 137) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Thánh Cả Giuse MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Mẹ Xót Xa MP3 music Bộ Lễ 1

Mầu Nhiệm Thánh Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Tà Pao Linh Hiển MP3 music Bộ Lễ 1

Mến Chúa Yêu Người MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Kính Thánh Cả MP3 music Bộ Lễ 1

Ngợi Khen Ba Ngôi MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Cầu Trời Cao MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Xin Thánh Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Như Giấc Mơ Hoa MP3 music Bộ Lễ 1

Như Hương Ngát MP3 music Bộ Lễ 1

Như Hương Trầm MP3 music Bộ Lễ 1

Như Lễ Hy Sinh (mẫu 1) MP3 music Bộ Lễ 1

Như Lễ Hy Sinh (mẫu 2) MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Vui Đêm Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Vui Phục Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Nỗi Niềm Con Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Gia Hành Khúc MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Khóc Linh Hồn MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Vào Nhà Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tung Hô Maria MP3 music Bộ Lễ 1

Từng Ngày Có Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Ý Cha Thể Hiện MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Ca Tin Mừng

Năm A

CN1A-MV: Tỉnh Thức Sẵn Sàng MP3 music Bộ Lễ 1

CN2A-MV: Hãy Dọn Đường Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

CN3A-MV: Đấng Phải Đến MP3 music Bộ Lễ 1

CN4A-MV: Để Chúa Hiện Diện MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Thánh Gia: Gia Đình Nazaret MP3 music Bộ Lễ 1

CN1A-MC: Qua Cơn Cám Dỗ MP3 music Bộ Lễ 1

CN2A-MC: Con Ta Dấu Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

CN3A-MC: Nguồn Nước Hằng Sống MP3 music Bộ Lễ 1

CN4A-MC: Ánh Sáng Ban Sự Sống MP3 music Bộ Lễ 1

CN5A-MC: Chúa Là Sự Sống Lại MP3 music Bộ Lễ 1

T5TTA-MC: Như Thầy Đã Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

CNLễLá: Thánh Giá Vô Tội MP3 music Bộ Lễ 1

CN1A-PS: Lời Hứa Phục Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

CN2A-PS: Bình An Cho Các Con MP3 music Bộ Lễ 1

CN3A-PS: Nhận Biết Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

CN4A-PS: Ta Là Cửa Chuồng Chiên MP3 music Bộ Lễ 1

CN5A-PS: Đường Sự Sống MP3 music Bộ Lễ 1

CN6A-PS: Giới Răn Của Thầy MP3 music Bộ Lễ 1

CN Lễ Thăng Thiên: Trao Ban Sứ Mạng MP3 music Bộ Lễ 1

CN Lễ Hiện Xuống: Bình An Chúa Thánh Thần MP3 music Bộ Lễ 1

CN Lễ Chúa Ba Ngôi: Ba Ngôi Nhiệm Mầu MP3 music Bộ Lễ 1

CN Lễ Mình Máu Thánh Chúa: Mình Máu Châu Báu MP3 music Bộ Lễ 1

CN2A-TN: Chiên Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

CN3A-TN: Tin Mừng Nước Trời MP3 music Bộ Lễ 1

CN4A-TN: Hiến Chương Nước Trời MP3 music Bộ Lễ 1

CN5A-TN: Muối Đất Và Ánh Sáng MP3 music Bộ Lễ 1

CN6A-TN: Luật Chúa Kiện Toàn MP3 music Bộ Lễ 1

CN7A-TN: Như Đấng Trọn Lành MP3 music Bộ Lễ 1

CN8A-TN: Lo Chi Ngày Mai MP3 music Bộ Lễ 1

CN9A-TN: Lời Chúa Răn Dạy MP3 music Bộ Lễ 1

CN10A-TN: Chúa Thương Tội Nhân MP3 music Bộ Lễ 1

CN11A-TN: Sai Con Đi MP3 music Bộ Lễ 1

CN12A-TN: Đừng Sợ MP3 music Bộ Lễ 1

CN13A-TN: Chân Lý Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

CN14A-TN: Ách Ta Êm Ái MP3 music Bộ Lễ 1

CN15A-TN: Hạt Giống Nước Trời MP3 music Bộ Lễ 1

CN16A-TN: Như Nước Trời MP3 music Bộ Lễ 1

CN17A-TN: Chọn Lựa Khôn Ngoan MP3 music Bộ Lễ 1

CN18A-TN: Chạnh Lòng Thương Xót MP3 music Bộ Lễ 1

CN19A-TN: Vững Tin Nơi Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

CN20A-TN: Đức Tin Vững Vàng MP3 music Bộ Lễ 1

CN21A-TN: Xưng Tụng Danh Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

CN22A-TN: Bỏ Mình Theo Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

CN23A-TN: Trách Nhiệm Tình Thương MP3 music Bộ Lễ 1

CN24A-TN: Mở Lòng Tha Thứ MP3 music Bộ Lễ 1

CN25A-TN: Cùng Một Đồng Lương MP3 music Bộ Lễ 1

CN26A-TN: Ngôn Hành Thống Nhất MP3 music Bộ Lễ 1

CN27A-TN: Vườn Nho Dân Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

CN28A-TN: Yến Tiệc Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

CN29A-TN: Hãy Trao Trả MP3 music Bộ Lễ 1

CN30A-TN: Giới Luật Mến Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

CN31A-TN: Lời Nói Việc Làm MP3 music Bộ Lễ 1

CN32A-TN: Đèn Canh Thức MP3 music Bộ Lễ 1

CN33A-TN: Nén Bạc Cho Con MP3 music Bộ Lễ 1

CN34A-TN: Lạy Chúa Uy Quyền MP3 music Bộ Lễ 1

Năm B

CN1B-MV: Tinh Thần Canh Thức MP3 music Bộ Lễ 1

CN2B-MV: Hãy Dọn Đường Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

CN3B-MV: Nên Một Chứng Nhân MP3 music Bộ Lễ 1

T5TT-MC: Như Thầy Đã Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

CNLễLá: Thánh Giá Vô Tội MP3 music Bộ Lễ 1

CN1B-PS: Lời Hứa Phục Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

CN2B-PS: Bình An Cho Các Con MP3 music Bộ Lễ 1

CN3B-PS: Đừng Sợ Hãi MP3 music Bộ Lễ 1

CN4B-PS: Chủ Chiên Tốt Lành MP3 music Bộ Lễ 1

CN5B-PS: Cây Nho Thật MP3 music Bộ Lễ 1

CN6B-PS: Nên Như Thầy Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

CNLTTB: Thầy Sẽ Ở Cùng MP3 music Bộ Lễ 1

LCBNB: Một Chúa Ba Ngôi MP3 music Bộ Lễ 1

LMMTCB: Mình Và Máu Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

CN12B-TN: Người Là Ai? MP3 music Bộ Lễ 1

CN13B-TN: Xin Chạm Đến Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

CN14B-TN: Ánh Nhìn Thân Thương MP3 music Bộ Lễ 1

CN15B-TN: Gieo Bước Hân Hoan MP3 music Bộ Lễ 1

CN16B-TN: Cho Con Biết Chạnh Lòng MP3 music Bộ Lễ 1

CN17B-TN: Chạnh Lòng Thương Xót MP3 music Bộ Lễ 1

CN18B-TN: Bánh Ban Sự Sống MP3 music Bộ Lễ 1

CN19B-TN: Tiệc Thánh Huyền Siêu MP3 music Bộ Lễ 1

CN20B-TN: Mình Máu Châu Báu MP3 music Bộ Lễ 1

CN21B-TN: Lời Thầy Ban Sự Sống MP3 music Bộ Lễ 1

CN22B-TN: Cho Con Sạch Tâm MP3 music Bộ Lễ 1

CN23B-TN: Xin Chúa Hãy Mở MP3 music Bộ Lễ 1

CN24B-TN: Từ Bỏ Chính Mình MP3 music Bộ Lễ 1

CN25B-TN: Ai Là Người Đầu? MP3 music Bộ Lễ 1

CN26B-TN: Dứt Bỏ Thói Hư MP3 music Bộ Lễ 1

CN27B-TN: Bí Tích Hôn Nhân MP3 music Bộ Lễ 1

CN28B-TN: Mở Tay Bố Thí MP3 music Bộ Lễ 1

CN29B-TN: Khấn Xin Cùng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Năm C

CN1C-MC: Qua Cơn Cám Dỗ MP3 music Bộ Lễ 1

CN2C-MC: Con Ta Dấu Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

CN3C-MC: Cải Hối Tâm Hồn MP3 music Bộ Lễ 1

CN4C-MC: Tấm Lòng Cha MP3 music Bộ Lễ 1

CN5C-MC: Hối Tội Mình Trước Đi MP3 music Bộ Lễ 1

CNLễLá: Thánh Giá Vô Tội MP3 music Bộ Lễ 1

CN1C-PS: Lời Hứa Phục Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

CN2C-PS: Bình An Cho Các Con MP3 music Bộ Lễ 1

LCBNC: Ân Tình Chúa Ba Ngôi MP3 music Bộ Lễ 1

LMMTCC: Chạnh Lòng Thương Xót MP3 music Bộ Lễ 1

CN7C-TN: Hãy Tỏ Lòng Nhân Từ MP3 music Bộ Lễ 1

CN8C-TN: Đà Trong Mắt MP3 music Bộ Lễ 1

CN13C-TN: Con Đường Theo Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

CN14C-TN: Được Sai Như Thợ Gặt MP3 music Bộ Lễ 1

CN15C-TN: Anh Em Của Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

CN16C-TN: Chọn Phần Tốt Nhất MP3 music Bộ Lễ 1

CN17C-TN: Lời Kinh Chúa Dạy MP3 music Bộ Lễ 1

CN18C-TN: Đừng Tham Lam MP3 music Bộ Lễ 1

CN19C-TN: Chuẩn Bị Sẵn Sàng MP3 music Bộ Lễ 1

CN20C-TN: Lửa Mến Ân Tình MP3 music Bộ Lễ 1

CN21C-TN: Đường Qua Cửa Hẹp MP3 music Bộ Lễ 1

CN22C-TN: Bài Học Khiêm Nhường MP3 music Bộ Lễ 1

CN23C-TN: Để Nên Môn Đệ Ta MP3 music Bộ Lễ 1

CN24C-TN: Vui Vì Người Hối Cải MP3 music Bộ Lễ 1

 Lễ Riêng - Đặc Biệt

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - ABC: Danh Người Chí Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh - Đáp Ca

Năm A

Chúa Nhật 1A Mùa Vọng (Tv. 121) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 2A Mùa Vọng (Tv. 71) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 3A Mùa Vọng (Tv. 145) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 4A Mùa Vọng (Tv. 23) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Vọng Giáng Sinh (Tv. 88) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Đêm Giáng Sinh (Tv. 95) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Rạng Đông Giáng Sinh (Tv. 96) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Ngày Giáng Sinh (Tv. 97) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Thánh Gia Thất (Tv. 127) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Đức Mẹ Thiên Chúa (Tv. 66) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Hiển Linh (Tv. 71) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Chúa Chịu Phép Rửa (Tv. 28) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 2A Thường Niên (Tv. 39) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 3A Thường Niên (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Đức Mẹ Dâng Con (Tv. 23) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 4A Thường Niên (Tv. 145) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 5A Thường Niên (Tv. 111) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 6A Thường Niên (Tv. 118) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 7A Thường Niên (Tv. 102) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 8A Thường Niên (Tv. 61) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 9A Thường Niên (Tv. 30) MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ Tư Lễ Tro (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 1A Mùa Chay (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 2A Mùa Chay (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 3A Mùa Chay (Tv. 94) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 4A Mùa Chay (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 5A Mùa Chay (Tv. 129) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật Lễ Lá (Tv. 21) MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ Năm Tuần Thánh (Tv. 115) MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ Sáu Tuần Thánh (Tv. 30) MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ Bảy Tuần Thánh 1 (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ Bảy Tuần Thánh 2 (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ Bảy Tuần Thánh 3 (Xh. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ Bảy Tuần Thánh 4 (Tv. 29) MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ Bảy Tuần Thánh 5 (Is. 12) MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ Bảy Tuần Thánh 6 (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ Bảy Tuần Thánh 7 (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật Phục Sinh (Tv. 117) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 2A Phục Sinh (Tv. 117) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 3A Phục Sinh (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 4A Phục Sinh (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 5A Phục Sinh (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 6A Phục Sinh (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Thăng Thiên (Tv. 46) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Hiện Xuống (Tv. 103) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Chúa Ba Ngôi (Đn. 3) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Mình Máu Thánh Chúa (Tv. 147) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Thánh Tâm Chúa (Tv. 102) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Thánh Phêrô & Phaolô (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 10A Thường Niên (Tv. 49) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 11A Thường Niên (Tv. 99) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 12A Thường Niên (Tv. 68) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 13A Thường Niên (Tv. 88) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 14A Thường Niên (Tv. 144) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 15A Thường Niên (Tv. 64) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 16A Thường Niên (Tv. 85) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 17A Thường Niên (Tv. 118) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 18A Thường Niên (Tv. 144) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 19A Thường Niên (Tv. 84) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 20A Thường Niên (Tv. 66) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 21A Thường Niên (Tv. 137) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 22A Thường Niên (Tv. 62) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 23A Thường Niên (Tv. 94) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Suy Tôn Thánh Giá (Tv. 77) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 24A Thường Niên (Tv. 102) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 25A Thường Niên (Tv. 144) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 26A Thường Niên (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 27A Thường Niên (Tv. 79) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 28A Thường Niên (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 29A Thường Niên (Tv. 95) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 30A Thường Niên (Tv. 17) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 31A Thường Niên (Tv. 130) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Cung Hiến Đền Thờ (Tv. 45) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 32A Thường Niên (Tv. 62) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 33A Thường Niên (Tv. 127) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 34A Thường Niên (Tv. 122) MP3 music Bộ Lễ 1

Năm B

Chúa Nhật 1B Mùa Vọng (Tv. 79) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 2B Mùa Vọng (Tv. 84) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (Tv. 97) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 3B Mùa Vọng (Lc. 1) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 4B Mùa Vọng (Tv. 88) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Vọng Giáng Sinh (Tv. 88) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Đêm Giáng Sinh (Tv. 95) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Rạng Đông Giáng Sinh (Tv. 96) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Ngày Giáng Sinh (Tv. 97) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Ngày Giáng Sinh - 3 bè (Tv. 97) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Thánh Gia Thất (Tv. 127) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Đức Mẹ Thiên Chúa (Tv. 66) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Hiển Linh (Tv. 71) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Chúa Chịu Phép Rửa (Tv. 28) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 2B Thường Niên (Tv. 39) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 3B Thường Niên (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 4B Thường Niên (Tv. 94) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 5B Thường Niên (Tv. 146) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 6B Thường Niên (Tv. 31) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 7B Thường Niên (Tv. 40) MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ Tư Lễ Tro (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 1B Mùa Chay (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 2B Mùa Chay (Tv. 115) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 3B Mùa Chay (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 4B Mùa Chay (Tv. 136) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Thánh Cả Giuse (Tv. 88) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 5B Mùa Chay (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật Lễ Lá (Tv. 21) MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ Năm Tuần Thánh (Tv. 115) MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ Sáu Tuần Thánh (Tv. 30) MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ Bảy Tuần Thánh 1 (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ Bảy Tuần Thánh 2 (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ Bảy Tuần Thánh 3 (Xh. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ Bảy Tuần Thánh 4 (Tv. 29) MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ Bảy Tuần Thánh 5 (Is. 12) MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ Bảy Tuần Thánh 6 (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ Bảy Tuần Thánh 7 (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật Phục Sinh (Tv. 117) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 2B Phục Sinh (Tv. 117) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 3B Phục Sinh (Tv. 4) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 4B Phục Sinh (Tv. 117) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 5B Phục Sinh (Tv. 21) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 6B Phục Sinh (Tv. 97) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 7B Phục Sinh (Tv. 102) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Thăng Thiên (Tv. 46) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Hiện Xuống (Tv. 103) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Chúa Ba Ngôi (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Mình Máu Thánh Chúa (Tv. 115) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu (Is. 12) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 8B Thường Niên (Tv. 102) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 9B Thường Niên (Tv. 80) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 10B Thường Niên (Tv. 129) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 11B Thường Niên (Tv. 91) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 12B Thường Niên (Tv. 106) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 13B Thường Niên (Tv. 29) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 14B Thường Niên (Tv. 122) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 15B Thường Niên (Tv. 84) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 16B Thường Niên (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 17B Thường Niên (Tv. 144) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 18B Thường Niên (Tv. 77) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 19B Thường Niên (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Đức Mẹ Lên Trời (Tv. 44) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 20B Thường Niên (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 21B Thường Niên (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 22B Thường Niên (Tv. 14) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 23B Thường Niên (Tv. 145) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 24B Thường Niên (Tv. 114) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 25B Thường Niên (Tv. 53) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 26B Thường Niên (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 27B Thường Niên (Tv. 127) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 28B Thường Niên (Tv. 89) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 29B Thường Niên (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 30B Thường Niên (Tv. 125) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 31B Thường Niên (Tv. 17) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 32B Thường Niên (Tv. 145) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 33B Thường Niên (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 34B Thường Niên (Tv. 92) MP3 music Bộ Lễ 1

Năm C

Chúa Nhật 1C Mùa Vọng (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 2C Mùa Vọng (Tv. 125) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 3C Mùa Vọng (Is. 12) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 4C Mùa Vọng (Tv. 79) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Vọng Giáng Sinh (Tv. 88) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Đêm Giáng Sinh (Tv. 95) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Rạng Đông Giáng Sinh (Tv. 96) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Ngày Giáng Sinh (Tv. 97) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Thánh Gia Thất (Tv. 127) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Đức Mẹ Thiên Chúa (Tv. 66) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Hiển Linh (Tv. 71) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Chúa Chịu Phép Rửa (Tv. 28) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 2C Thường Niên (Tv. 95) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 3C Thường Niên (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 4C Thường Niên (Tv. 70) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 5C Thường Niên (Tv. 137) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Minh Niên (Tv. 36) MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ Tư Lễ Tro (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 1C Mùa Chay (Tv. 90) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 2C Mùa Chay (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 3C Mùa Chay (Tv. 102) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 4C Mùa Chay (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 5C Mùa Chay (Tv. 125) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật Lễ Lá (Tv. 21) MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ Năm Tuần Thánh (Tv. 115) MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ Sáu Tuần Thánh (Tv. 30) MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ Bảy Tuần Thánh 1 (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ Bảy Tuần Thánh 2 (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ Bảy Tuần Thánh 3 (Xh. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ Bảy Tuần Thánh 4 (Tv. 29) MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ Bảy Tuần Thánh 5 (Is. 12) MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ Bảy Tuần Thánh 6 (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ Bảy Tuần Thánh 7 (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật Phục Sinh (Tv. 117) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 2C Phục Sinh (Tv. 117) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 3C Phục Sinh (Tv. 29) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 4C Phục Sinh (Tv. 99) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 5C Phục Sinh (Tv. 144) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 6C Phục Sinh (Tv. 66) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 7C Phục Sinh (Tv. 96) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Thăng Thiên (Tv. 46) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Hiện Xuống (Tv. 103) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Chúa Ba Ngôi (Tv. 8) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Mình Máu Thánh Chúa (Tv. 109) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 6C Thường Niên (Tv. 1) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 7C Thường Niên (Tv. 102) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 8C Thường Niên (Tv. 81) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 9C Thường Niên (Tv. 116) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 10C Thường Niên (Tv. 29) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 11C Thường Niên (Tv. 31) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 12C Thường Niên (Tv. 62) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 13C Thường Niên (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 14C Thường Niên (Tv. 65) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 15C Thường Niên (Tv. 68) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 16C Thường Niên (Tv. 14) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 17C Thường Niên (Tv. 137) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 18C Thường Niên (Tv. 94) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 19C Thường Niên (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Vọng Mẹ Lên Trời (Tv. 131) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Đức Mẹ Lên Trời (Tv. 44) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 20C Thường Niên (Tv. 39) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 21C Thường Niên (Tv. 116) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 22C Thường Niên (Tv. 67) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 23C Thường Niên (Tv. 89) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 24C Thường Niên (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 25C Thường Niên (Tv. 112) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 26C Thường Niên (Tv. 145) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 27C Thường Niên (Tv. 94) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 28C Thường Niên (Tv. 97) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 29C Thường Niên (Tv. 120) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 30C Thường Niên (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Các Thánh Nam Nữ (Tv. 23) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Cầu Hồn (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 31C Thường Niên (Tv. 144) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Cung Hiến Đền Thờ (Tv. 45) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 32C Thường Niên (Tv. 16) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 33C Thường Niên (Tv. 97) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Các Thánh Tử Đạo (Tv. 125) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 34C Thường Niên (Tv. 121) MP3 music Bộ Lễ 1

Bến Bờ Yêu Thương (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Hướng Về Cung Thánh (Tv. 83) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả (Tv. 138) MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ Tư 30A Thường Niên MP3 music Bộ Lễ 1

Thơ Nhạc

25 Năm Hồng Ân Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Câu Kinh Chiều Tím MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Giáng Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Mẹ Maria MP3 music Bộ Lễ 1

Nỗi Buồn Của Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Tìm Được Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Cha Biển Rộng MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Mẹ Ngút Ngàn MP3 music Bộ Lễ 1

Phụ Lục

Abraham MP3 music Bộ Lễ 1

An Giấc Thiên Thu MP3 music Bộ Lễ 1

Bầu Trời Be-lem MP3 music Bộ Lễ 1

Bước Chân Hoang Đàng MP3 music Bộ Lễ 1

Công Đức Mẹ Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Người Nằm Xuống MP3 music Bộ Lễ 1

Chứng Tích Anh Linh MP3 music Bộ Lễ 1

Chuyện Chiều Xưa MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Trao Tình Con MP3 music Bộ Lễ 1

Hồng Phúc Giáng Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Khúc Nhạc Lòng MP3 music Bộ Lễ 1

Linh Mục Tên Con MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Mẹ Ngọt Ngào MP3 music Bộ Lễ 1

Mãi Yêu Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Vạn Sầu MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Về An Nghỉ MP3 music Bộ Lễ 1

Miền Đất Đau Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Này Người Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Ngợi Ca Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Người Đi Gieo Giống MP3 music Bộ Lễ 1

Noel Đợi Chờ MP3 music Bộ Lễ 1

Nơi Lòng Thương Xót MP3 music Bộ Lễ 1

Phút Biệt Ly MP3 music Bộ Lễ 1

Sinh Ký Tử Quy MP3 music Bộ Lễ 1

Sử Tích Vi-cen-tê MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Sự Mùa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Thai Nhi Oán Khúc MP3 music Bộ Lễ 1

Thương Nhớ Mẹ Hiền MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Cha Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Khúc Giêsu MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Khúc Trăm Năm MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Trời Giáng Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Tự Tình Sám Hối MP3 music Bộ Lễ 1

Vui Xuân Mới MP3 music Bộ Lễ 1

Xác Tín MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chút Ơn Đời MP3 music Bộ Lễ 1